Studia i Rozprawy są serią książkową wydawaną przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rada naukowa serii:

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
ks. prof. dr hab. Marek Pyc
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

Redaktor serii:
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Wprowadzenie do serii Studia i Rozprawy
Od roku akademickiego 2003/2004 rozpoczął działalność Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
W swoim zasięgu oddziaływań Wydział skupia ośrodki studiów teologicznych w Szczecinie, Paradyżu, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Koszalinie. Zadaniami każdego wydziału teologicznego jest praca dydaktyczna i naukowa.
O sile naszego Wydziału w dużej mierze decydować będzie aktywność naukowa jego pracowników.
W ramach swojej działalności naukowej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczyna wydawanie serii publikacji naukowych zatytułowanej Studia i Rozprawy. Seria ma przedstawiać pracę naukową pracowników Wydziału, a w ten sposób także promować Wydział Teologiczny US, ma też ukazywać kierunki badawcze prowadzone przez pracowników naukowych szczecińskiego środowiska teologicznego. Wydawana seria będzie też pomocą dla wszystkich pracowników WT US w zdobywaniu naukowego awansu.
Jako pierwsza pozycja serii wydawanej przez WT US ukazuje się praca zbiorowa pt. Religie w dobie pluralizmu i dialogu. Następne publikacje będą prezentowały inne zainteresowania badawcze środowiska szczecińskiego. Myślę, że zapoczątkowana seria będzie się intensywnie rozwijała.


 

Studia i Rozprawy

1. Religie w dobie pluralizmu i dialogu
2. Święty Otton z Bambergu – Ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych
3. Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy
4. Biblioteki i archiwa Kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej
5. Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej
6. New Age. Idee i implikacje
7. Mártyres tū Lógū
8. Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów
9. Arka Przymierza w dziejach Narodu Wybranego
10. Wspólna perspektywa filozofii i teologii
11. Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej
12. Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu
13. Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym
14. Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec życia i działania Kościoła
15. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny
16. Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar ludzkiej nadziei
17. Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki
18. Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne
19. Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej
20. Johannes Pinsk. Prekursor posoborowej odnowy liturgicznej
21. Szatan w religii i kulturze
22. Kościół – Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy
23. Nie lękaj się, Europo
24. Między wiarą a zabobonem
25. Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej
26. Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji
27. Współczesna katecheza liturgiczna
28. “Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. Tom 1. Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi
29. Duszpasterstwo a psychoterapia
30. W dialogu ze słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii
31. “Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5, 14a) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. Tom 2. Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza
32. Ateny i Jerozolima
33. Sobór watykański i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI
34. Współczesne poszukiwania sacrum
35. 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. 750-lecie powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej
36. Od Wspólnoty do Wspólnoty i od Paschy do Paschy
37. „Mężczyzną i Niewiastą Stworzył ich?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety
38. Formacja głosicieli Ewangelii. Jak przygotować katechetów – nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji?
39. Królestwo Boże w interpretacji teologów dwudziestego wieku
40. Dialog katolicko-prawosławny w latach 2005-2015
41. Chrześcijaństwo. Tożsamość. Naród.
42. Homo Religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim, tom 1
43. Homo Religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim, tom 2
45. Romana Brandstaettera metoda egzystencjalnej lektury Pisma Świętego
46. Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” Papieża Franciszka
47. Miłosierdzie a sprawiedliwość
48. „Ci, którzy się rozproszyli, głosili Słowo Dobrej Nowiny w Drodze” Dz 8,4. Rozproszenie Ludu Bożego w Nowym Testamencie
49. Miłość, która odsłania się w miłosierdziu
50. Teologia osoby w perspektywie świętości
51. Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę duszy
52. Różne rodzaje religijności na Pomorzu Zachodnim, tom 3
53. Sakramenty nowym wyzwaniem dla Kościoła Katolickiego
54. Prawo Pana doskonałe – krzepi życie (PS 19,8A). Kilka refleksji na temat istoty prawa i sprawiedliwości w Starym Testamencie
55. Homo religiosus. Bóg-Człowiek-Historia

Accessibility Toolbar