Przyczynkiem do realizacji projektu jest zbliżająca się rocznica 900-lecia misji chrystianizacyjnej na ziemiach dzisiejszego Pomorza Zachodniego, którą na prośbę polskiego króla Bolesława Krzywoustego prowadził, jego przyjaciel, św. Otton z Bambergu.

Kontekst historyczny staje się nie tylko punktem wyjścia, ale także case study, na podstawie którego uczestnicy szkoły letniej, pod okiem ekspertów z zakresu teologii, historii i antropologii, będą realizować swoje indywidualne projekty. Przygotowane w ten sposób prace zostaną zredagowane w formie artykułów naukowych i opublikowane w recenzowanych czasopismach. Dla rzetelnej i uczciwej debaty naukowej zaproszeni zostali przedstawiciele trzech dyscyplin naukowych. Gwarantuje to możliwie najszersze spojrzenie przez pryzmat różnych sposobów badania zjawiska chrystianizacji obecnych ziem Pomorza Zachodniego, a także aktualnej sytuacji religijno-kulturowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Projekt „Interdyscyplinarna Szkoła Letnia Instytutu Nauk Teologicznych US” jest odpowiedzią na dwa kluczowe problemy:

  • potrzeba ciągłego zwiększania naukowych kompetencji i atrakcyjności na rynku zawodowym młodych naukowców, co powoduje potrzebę nieustannego poszerzania perspektywy metodologicznej doktorantów, studentów oraz młodych naukowców w interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza nauk teologicznych, historii, etnografii i antropologii,
  • konieczność popularyzacji tematów, związanych z zachodniopomorskim dziedzictwem religijno-kulturowym zarówno wśród lokalnych odbiorców – depozytariuszy dziedzictwa, jak i na forum globalnym.

Projekt nie ogranicza się wyłącznie do rozwoju umiejętności metodologicznej. Jego celem jest również poszerzanie kompetencji interdyscyplinarnego prowadzenia badań naukowych, konsolidacji środowiska początkujących i młodych naukowców, którzy poprzez wymianę myśli naukowej i zdobytych doświadczeń praktycznych będą krytycznie analizować źródła, prowadzić działalność naukową z poszanowaniem dla historii i lokalnej kultury odkrywając przy tym chrześcijańskie dziedzictwo. Celem jest również jak najszersza popularyzacja, promocja i upowszechnienie wyników badań naukowych nad religią i kulturą pogranicza wewnętrznego Pomorza Zachodniego.

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny wpłynąć na postrzeganie misji św. Ottona w kontekście teologicznym, historycznym i antropologicznym, a także wskazać na aktualność koncepcji chrześcijaństwa obecnego na Pomorzu Zachodnim. W realizację projektu zostanie włączona lokalna społeczność z terenów gmin, na których będzie odbywać się szkoła letnia.

Projekt pt. „Interdyscyplinarna Szkoła Letnia Instytutu Nauk Teologicznych US: Pomiędzy centrum a peryferiami” finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, nr rej. POPUL/SP/0524/2023/01

Zespół organizacyjny:
Przewodniczący – ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US
Zastępca przewodniczącego – ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
Sekretarz – dr Piotr Goniszewski
Koordynator merytoryczny ds. teologicznych – ks. mgr lic. Łukasz Paluch
Koordynator merytoryczny ds. antropologii kulturowej i religijnej – mgr lic. Kaciaryna Bychak
Koordynator merytoryczny ds. historii – mgr Maksymilian Dzikowski
Koordynator ds. komunikacji i promocji – mgr Malwina Jankowska
Członek komitetu organizacyjnego Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. Rafał Simiński
Członek Komitetu organizacyjnego Szkoły Doktorskiej US – dr hab. Paulina NIedźwiedzka-Rystwej prof. US

Accessibility Toolbar