Skąd pomysł na Interdyscyplinarną Szkołę Letnią?
Idea szkoły letniej związana jest z prowadzonymi od kilku lat, przez Wydział Teologiczny US, interdyscyplinarnymi badaniami nad misją chrystianizacyjną św. bpa Ottona z Bambergu. W 2024 roku będziemy obchodzić jej 900. rocznicę. Działania misyjne tego niemieckiego biskupa miały bardzo duży wpływ na religijny i kulturowy kształt terenów dzisiejszego Pomorza Zachodniego.

Do kogo jest skierowany pomysł Szkoły Letniej?
Szkoła letnia jest skierowana do studentów, doktorantów i młodych naukowców (doktorów do 7 lat po obronie rozprawy doktorskiej) realizujących swoje badania w zakresie nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych.

Co oznacza tytuł Szkoły Letniej: Pomiędzy centrum a peryferiami?
Jako motyw przewodni szkoły letniej został wybrany temat „centrum-peryferie”. Rozumiemy to jako próbę połączenia różnych perspektyw badawczych: zarówno wielkich narracji, jak i mikrohistorii; zarówno perspektyw dziejowych, jak i analizy procesów. Chrzest Pomorza przez św. Ottona z Bambergu zdaje się być tutaj doskonałym punktem wyjścia. Wydarzenie, które nie determinowało całej historii odegrało jednocześnie niezwykłą rolę dla regionu. Wydarzenie umiejscowione na osi czasu, lecz rozciągnięte w procesie do dziś. Kultura, a właściwie kultury, przeplatające się ze sobą na Pomorzu zarówno dawnym, jak i współczesnym. Idee i tradycje religijne, które spotykały się ze sobą i współistnieją oraz wzajemnie oddziaływają na siebie.
Celem, który stawiamy sobie, jest próba przeniesienia punktu ciężkości z perspektywy metanarracji różnych dyscyplin na mikropoziomy, gdzie metody i narzędzia różnych dyscyplin mogą spotkać się i być wykorzystywane przez siebie nawzajem.

Wspomniana misja św. Ottona oraz region Pomorza Zachodniego stają się niejako case study do badań nad relacjami centrum – peryferie. Pretekstem staje się Pomorze Zachodnie, które można badać od wewnątrz jako centrum regionu i od zewnątrz jako przestrzeń pogranicza.

Jakie tematy badań są proponowane dla uczestników Szkoły Letniej?
Proponowane tematyczne punkty ciężkości:
• chrystianizacja jako proces historyczny/społeczny/religijny;
• lokalne kultury religijne a Kościół Powszechny;
• dekolonizacja badań nad chrześcijaństwem;
• tło kulturowe/historyczne/religijne misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu;
• wielokulturowość i wieloreligijność współczesnego Pomorza Zachodniego.

Kandydaci do szkoły letniej nie muszą jednak koncentrować swoich badań tylko na obszarze Pomorza Zachodniego. Do takich zagadnień należą m. in.:
• Kościół na peryferiach, a Kościół Powszechny;
• nowa ewangelizacja w centrum/ na peryferiach;
• samoświadomość regionalna w centrum a na peryferiach.

Warto pamiętać, że są to tylko propozycje organizatorów. Kandydaci do Szkoły Letniej mogą zaproponować swoje zagadnienia badań, które wchodzą w tematykę szkoły.

Co zrobić, aby zgłosić się na Szkołę Letnią?
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszenia, który dostępny jest w zakładce REKRUTACJA
Po wysłaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma wiadomość od organizatorów zawierający instrukcję przygotowania projektu badawczego.

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja trwa do 16 kwietnia 2024 roku.
Wyniki rekrutacji zostaną podane w maju 2024 roku.

Ile kosztuje udział w Szkole Letniej?
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny (dot. zakwaterowania, wyżywienia, transportu w czasie trwania szkoły, transferu na trasie Szczecin-Kulice-Szczecin, ubezpieczenia).

Masz więcej pytań? Zapraszamy do KONTAKTU

Accessibility Toolbar