Działając na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U. z 2018 poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz z art. 60 ustawy  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego
zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem
platformy Microsoft Teams odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ks. mgra lic. Jarosława Zielińskiego

Temat: Komunijny wymiar małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II

 

Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Bujak

Recenzenci:                                                                                                                                      

  1. prof. dr hab. Janusz Szulist – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 511 ze zm.), streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej: teo.usz.edu.pl/przewody-doktorskie.

Rozprawa doktorska w formie elektronicznej zostanie udostępniona za pomocą linku dostępowego po uprzedniej rejestracji adresu mailowego osoby, która zgłasza chęć zapoznania się z dysertacją. Zgłoszenia należy dokonać na adres: sn.teo@usz.edu.pl.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w publicznej obronie w trybie zdalnym, proszone są o zgłaszanie swojego udziału do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres: sn.teo@usz.edu.pl podając swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. Zgłoszenia dokonane po tym terminie ze względów technicznych nie będą przyjmowane.