Egzaminy dyplomowe odbywają się tylko w trybie stacjonarnym. Promotorzy ani studenci nie są zobowiązani do składania wniosku o tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW

Dotyczy zaliczenia roku akademickiego 2022/2023 i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej / licencjackiej)

 1. Temat pracy na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich winien być ustalony i zatwierdzony przez radę dydaktyczną wydziału nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów.
 2. Student zobowiązany jest złożyć zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową (magisterską/licencjacką) w Dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów tj. ostatniego dnia sesji poprawkowej –25 września 2023 r., co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie
  (do 25 września 2023 roku) prodziekan ds. studenckich podejmuje – na wniosek studenta – decyzję o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów. W przypadku braku wniosku studenta o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 4. Student skreślony z listy studentów z w/w przyczyny może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
 5. Wznowienie studiów, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, możliwe jest tylko raz w toku studiów.
 6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 71 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
  31 marca 2022 r.:

– uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu studiów oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych,
– uzyskanie z pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej) co najmniej oceny „dostatecznej” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta,
– sprawdzenie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i złożenie oświadczenia – według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana była samodzielnie.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału, której przewodniczy prodziekan ds. studenckich albo profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na wydziale. W skład komisji wchodzi także promotor i recenzent pracy.
 2. Egzamin dyplomowy (magisterski/licencjacki) powinien odbyć się w okresie miesiąca
  od terminu złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie.
 3. W związku z funkcjonowaniem w US Jednolitego Systemu Antyplagiatowego student składa promotorowi pracę dyplomową z tekstem w wersji ostatecznej, dopuszczonej do obrony (papierowej i elektronicznej na nośniku CD). Promotor sprawdza pracę w programie antyplagiatowym, drukuje Raport podobieństwa, przygotowuje „Protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1). Gdy praca dyplomowa spełnia wymogi składa podpis akceptujący na 1 stronie egzemplarza i przekazuje studentowi. Student składa w Dziekanacie: „Oświadczenie studenta” (zał. nr 3), pracę dyplomową (szczegóły poniżej), „Protokół kontroli oryginalności pracy” wraz z Raportem podobieństwa.

Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego są zawarte w Zarządzeniu
nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014r.

Pracę, po akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie na ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem obrony w celu dokonania oceny pracy przez promotora i recenzenta.

Student przygotowuje 3 egzemplarze pracy w wersji papierowej:– 2 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):

 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYM EGZEMPLARZU PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

ORAZ ELEKTRONICZNĄ OSTATECZNĄ WERSJĘ PRACY NA PŁYCIE CD

Jeśli biblioteki w Koszalinie i Paradyżu potrzebują egzemplarz pracy magisterskiej, ich liczba wzrasta o 1 egz.

 1. Strona tytułowa pracy dyplomowej :

Na 1. stronie – tytułowej- należy zamieścić:

 • nazwę kierunku studiów,
 • zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych),
 • kody pracy dyplomowej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, Sekretariatach w Koszalinie i Paradyżu, na tablicach ogłoszeń i na internetowej stronie wydziałowej),
 • imię i nazwisko promotora.

Na 2. Stronie należy zamieścić:

 • oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem).

WZORY POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRACY DYPLOMOWEJ, KODY ORAZ TEZY NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:


PRZED OBRONĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE:

 • WYPEŁNIONY FORMULARZ: „INFORMACJE O DODATKOWYCH OSIĄGNIĘCIACH STUDENTA”
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ.
 • POKWITOWANIE OPŁATY ZA DYPLOM W WYSOKOŚCI 60 ZŁ- dotyczy studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2018/2019 oraz studenci powtarzający seminarium dyplomowe, którzy rozpoczęli studia przed  1 października 2018 r.). Faktury za dyplom będą dostępne na platformie e-prodziekan.

ZASADY WPISU

NA LISTĘ MEDIATORÓW STAŁYCH

PRZY WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

I. W związku z funkcjonowaniem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (WT US), na kierunku Familiologia specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje w ramach studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych z Mediacji, na podstawie art. 183² §3 KPC tworzy się listę stałych mediatorów przy WT US.

Lista mediatorów stałych składana jest w Sądzie Okręgowym w celu udostępnienia sędziom i stronom postępowań sądowych oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego danych osobowych mediatorów w celu zlecania im prowadzenia mediacji ze skierowania sądu.

II. Określa się warunki wpisu na listę mediatorów stałych opisanej w pkt I. uchwały:

1. Na listę mediatorów stałych może być wpisana osoba, która:

a) ukończyła z wynikiem pozytywnym studia drugiego stopnia na kierunku Familiologia, o specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje i/lub studia podyplomowe z mediacji, prowadzone przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowcy ww. studiów, wykładający przedmioty z zakresu mediacji w okresie co najmniej jednego roku akademickiego,

b) wyraziła na piśmie zgodę dotyczącą wpisania jej na ww. listę mediatorów.

2. Wpis zostaje dokonany po zaakceptowaniu kandydatury mediatora przez komisję złożoną z trzech wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na ww. studiach. Przewodniczącym komisji jest każdorazowo dziekan Wydziału Teologicznego lub kierownik studiów podyplomowych.

3. Wpis na ww. listę mediatorów obowiązuje w okresie trzech lat i może być przedłużony na okres kolejnych trzech lat, jeśli mediator wykaże aktywność w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzoną analizą merytoryczną dwóch przypadków i wyrazi gotowość do kontynuowania pracy w zawodzie mediatora. W sytuacji nieprzedłużenia wpisu mediator zostaje usunięty z listy mediatorów.

4. W przypadku naruszenia etyki pracy w zawodzie mediatora lub naruszenia zasad współżycia społecznego, zgodnych z zasadami działań WT US ww. komisja może dokonać skreślenia tej osoby z listy mediatorów.

5. Wpisy na listę dokonywane są przez komisję co najmniej raz do roku, w miesiącu wrześniu.

6. Kandydat na mediatora stałego składa w Dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku:

a) wniosek o wpis na listę lub przedłużenie wpisu,

b) pisemną analizę dwóch przypadków przeprowadzonych mediacji – według załącznika nr 1 (dotyczy wniosku o przedłużenie),

c) wypełniony formularz danych osobowych (według załącznika nr 2) i zgodę na ich przetwarzanie przez Prezesa Sądu Okręgowego.

7. Po zaktualizowaniu ww. lista składana jest do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, a na wniosek zainteresowanego mediatora również do Prezesa innego Sądu Okręgowego.

Załącznik 1.

Opis przypadku mediacji

I. Informacje ogólne:

1. Imię i nazwisko mediatora

2. Przez kogo mediacja była skierowana

3. Gdzie i kiedy odbyła się mediacja

II. Dane stron w tym również dzieci:

1. Imię i wiek

2. Zawód, sytuacja materialna

3. Stan cywilny: staż małżeński, separacja, rozwód od kiedy

4. Dzieci, imiona

5. Sytuacja mieszkaniowa

III. Opis sytuacji:

1. Relacje stron w konflikcie

2. Cechy stron pomagające/przeszkadzające w rozwiązaniu konfliktu

3. Temat zgłoszony do mediacji

4. Cele stron na mediacje

IV. Informacje na temat przebiegu mediacji:

1. Kontrakt – wstępne ustalenia (inne niż w dialogu)

2. Ilość spotkań/długość poszczególnych spotkań

3. Krótki opis każdego spotkania (etap, użyte narzędzia)

V. Wynik mediacji:

1. Jeśli została zawarta ugoda dołączamy ją bez danych osobowych

2. Jeśli nie doszło do zawarcia ugody – opisujemy dlaczego

Załącznik 2.

1. Imię i nazwisko

2. Adres do korespondencji

3. Telefon, adres e-mail, miejscowość prowadzenia mediacji

4. Zgoda na opublikowanie ww. danych na stronie internetowej Sądu Okręgowego

Accessibility Toolbar