ZARZĄDZENIE NR 118/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 118/2021 w sprawie egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 1 – wniosek studenta

Załącznik nr 2 – wniosek promotora

Załącznik nr 3 – wniosek studenta o powtórny egzamin

Uwaga: W pierwszej kolejności należy zapoznać się z wytycznymi w Zarządzeniu Rektora US nr 118/2021 (w niebieskiej ramce).

 

Dotyczy zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej / licencjackiej)

 1. Temat pracy na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich winien być ustalony i zatwierdzony przez radę dydaktyczną wydziału nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów.
 2. Student zobowiązany jest złożyć zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową (magisterską/licencjacką) w Dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów tj. ostatniego dnia sesji poprawkowej –
  22 września 2021 r., co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie
  (do 22 września 2021 roku) prodziekan ds. studenckich podejmuje – na wniosek studenta – decyzję o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów. W przypadku braku wniosku studenta o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 4. Student skreślony z listy studentów z w/w przyczyny może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
 5. Wznowienie studiów, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, możliwe jest tylko raz w toku studiów.
 6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 59 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
  27 czerwca 2019 r.:

– uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu studiów oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych,
– uzyskanie z pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej) co najmniej oceny „dostatecznej” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta,
– złożenie w Dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (w tym indeksu w celu zaliczenia semestru i roku oraz wyliczenia średniej ocen za studia),
– uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
– sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złożenie oświadczenia – według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana była samodzielnie.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 3-osobową komisją powołaną przez dziekana, której przewodniczy prodziekan ds. studenckich albo profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na wydziale. W skład komisji wchodzi także promotor i recenzent pracy.
 2. Egzamin dyplomowy (magisterski/licencjacki) powinien odbyć się w okresie miesiąca
  od terminu złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie.
 3. W związku z funkcjonowaniem w US Jednolitego Systemu Antyplagiatowego student składa promotorowi pracę dyplomową z tekstem w wersji ostatecznej, dopuszczonej do obrony (papierowej i elektronicznej na nośniku CD). Promotor sprawdza pracę w programie antyplagiatowym, drukuje Raport podobieństwa, przygotowuje „Protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1). Gdy praca dyplomowa spełnia wymogi składa podpis akceptujący na 1 stronie egzemplarza i przekazuje studentowi. Student składa w Dziekanacie: „Oświadczenie studenta” (zał. nr 3), pracę dyplomową (szczegóły poniżej), „Protokół kontroli oryginalności pracy” wraz z Raportem podobieństwa.

Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego są zawarte w Zarządzeniu
nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014r.

Pracę, po akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie na ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem obrony w celu dokonania oceny pracy przez promotora i recenzenta. Student wpisuje temat pracy do indeksu – na str. 94 (w starszej wersji) lub na str. 90 (w nowszej wersji).

 1. Student przygotowuje 3 egzemplarze pracy w wersji papierowej:– 2 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):
 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYM EGZEMPLARZU PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

ORAZ ELEKTRONICZNĄ OSTATECZNĄ WERSJĘ PRACY NA PŁYCIE CD

Jeśli biblioteki w Koszalinie i Paradyżu potrzebują egzemplarz pracy magisterskiej, ich liczba wzrasta o 1 egz.

 1. Strona tytułowa pracy dyplomowej :

Na 1. stronie – tytułowej- należy zamieścić:

 • nazwę kierunku studiów,
 • zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych),
 • kody pracy dyplomowej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, Sekretariatach w Koszalinie i Paradyżu, na tablicach ogłoszeń i na internetowej stronie wydziałowej),
 • imię i nazwisko promotora.

Na 2. Stronie należy zamieścić:

 • oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem).

WZORY POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRACY DYPLOMOWEJ, KODY ORAZ TEZY NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:

WZORY PODAŃ/DOKUMENTÓW (link)


PRZED OBRONĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE:

 • POKWITOWANIE OPŁATY ZA DYPLOM W WYSOKOŚCI 60 ZŁ (opłatę za dyplom wnoszą studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2018/2019 – III rok studiów I stopnia oraz studenci powtarzający seminarium dyplomowe, którzy rozpoczęli studia przed  1 października 2018 r.). Faktury za dyplom będą dostępne na platformie e-prodziekan.
 • WYPEŁNIONY FORMULARZ: „INFORMACJE O DODATKOWYCH OSIĄGNIĘCIACH STUDENTA”
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ.