dotyczy: zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej)

 1. Temat pracy na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich winien być ustalony i zatwierdzony przez radę dydaktyczną wydziału nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów.
 2. Student zobowiązany jest złożyć zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową (magisterską/licencjacką) w Dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów tj. ostatniego dnia sesji poprawkowej –
  20 września 2020 r., co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie
  (do 20 września 2020 roku) prodziekan ds. studenckich podejmuje – na wniosek studenta – decyzję o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów. W przypadku braku wniosku studenta o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 4. Student skreślony z listy studentów z w/w przyczyny może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
 5. Wznowienie studiów, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, możliwe jest tylko raz w toku studiów.
 6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 59 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
  27 czerwca 2019 r.:

– uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu studiów oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych,
– uzyskanie z pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej) co najmniej oceny „dostatecznej” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta,
– złożenie w Dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (w tym indeksu w celu zaliczenia semestru i roku oraz wyliczenia średniej ocen za studia),
– uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
– sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złożenie oświadczenia – według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana była samodzielnie.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 3-osobową komisją powołaną przez dziekana, której przewodniczy prodziekan ds. studenckich albo profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na wydziale. W skład komisji wchodzi także promotor i recenzent pracy.
 2. Egzamin dyplomowy (magisterski/licencjacki) powinien odbyć się w okresie miesiąca
  od terminu złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie.
 3. W związku z funkcjonowaniem w US Jednolitego Systemu Antyplagiatowego student składa promotorowi pracę dyplomową z tekstem w wersji ostatecznej, dopuszczonej do obrony (papierowej i elektronicznej na nośniku CD). Promotor sprawdza pracę w programie antyplagiatowym, drukuje Raport podobieństwa, przygotowuje „Protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1). Gdy praca dyplomowa spełnia wymogi składa podpis akceptujący na 1 stronie egzemplarza i przekazuje studentowi. Student składa w Dziekanacie: „Oświadczenie studenta” (zał. nr 3), pracę dyplomową (szczegóły poniżej), „Protokół kontroli oryginalności pracy” wraz z Raportem podobieństwa.

Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego są zawarte w Zarządzeniu
nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014r.

Pracę, po akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie na ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem obrony w celu dokonania oceny pracy przez promotora i recenzenta. Student wpisuje temat pracy do indeksu – na str. 94 (w starszej wersji) lub na str. 90 (w nowszej wersji).

 1. Student przygotowuje 4 egzemplarze pracy w wersji papierowej:– 3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):
 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie)

– 1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYM EGZEMPLARZU PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

ORAZ ELEKTRONICZNĄ OSTATECZNĄ WERSJĘ PRACY NA PŁYCIE CD

Jeśli biblioteki w Koszalinie i Paradyżu potrzebują egzemplarz pracy magisterskiej, ich liczba wzrasta o 1 egz.

 1. Strona tytułowa pracy dyplomowej :

Na 1. stronie – tytułowej- należy zamieścić:

 • nazwę kierunku studiów,
 • zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych),
 • kody pracy dyplomowej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, Sekretariatach w Koszalinie i Paradyżu, na tablicach ogłoszeń i na internetowej stronie wydziałowej),
 • imię i nazwisko promotora.

Na 2. Stronie należy zamieścić:

 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem).

Na 3. Stronie należy zamieścić:

 • oświadczenie w sprawie udostępnienia/nie udostępnienia niepublikowanej pracy dyplomowej w bibliotece Wydziału.

WZORY POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRACY DYPLOMOWEJ, KODY ORAZ TEZY NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:

 

www.teo.usz.edu.pl  w zakładce →  studenci→  prace dyplomowe

 


PRZED OBRONĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE:

 • 4 AKTUALNE FOTOGRAFIE O WYMIARACH 4,5 CM x 6,5 CM,
 • POKWITOWANIE OPŁATY ZA DYPLOM W WYSOKOŚCI 60 ZŁ (FAKTURĘ OTRZYMAJĄ PAŃSTWO W DZIEKANACIE),
 • WYPEŁNIONY FORMULARZ: „INFORMACJE O DODATKOWYCH OSIĄGNIĘCIACH STUDENTA”,
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ.

 

Legitymację studencką należy zdać w Dziekanacie najpóźniej w dniu obrony.