Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
 
 
 
 

Książki

– Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, ss. 290.
– Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach. Na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2007, ss. 552.
– Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, tom I, Wydawnictwo UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO, Zielona Góra 2014, ss. 394.

Artykuły

– Migracje i początki tworzenia się nowego społeczeństwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1950, „Studia Paradyskie” t. 12, Poznań – Paradyż 2002, s. 77-95 [Wstęp do tomu, s. 9-11].
– Sytuacja Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-50. Formy duszpasterskie, „Studia Paradyskie” t. 13, Szczecin – Paradyż 2003, s. 175-187.
– Walka z przejawami religijności w szeregach PZPR w województwie zielonogórskim w latach 1957-1970, „Studia Paradyskie” t. 14, Paradyż – Szczecin 2004, s. 161-176.
– Rola ZMP w procesie ateizacji i demoralizacji młodego pokolenia na Środkowym Nadodrzu w latach 1948-56, „Studia Paradyskie” t. 15, Szczecin – Paradyż 2005, s. 175-192.
– Dzieje byłej biblioteki zakonnej w Paradyżu, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultury” t. IV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 51-64.
– Stan zachowania byłej biblioteki zakonnej w Paradyżu, w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, pod red. ks. G. Wejmana, „Studia i rozprawy” nr 4, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 245-257.
– Dzieje Biblioteki Poaugustiańskiej w Żaganiu, w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, pod red. ks. G. Wejmana, „Studia i rozprawy” nr 4, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 259-276.
– Historia diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej 1972-2005, w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005, red. ks. G. Wejman, „Studia i rozprawy” nr 5, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 121-139.
– Dziedzictwo tysiąclecia, w: Był wśród nas nad Odrą i Bałtykiem i mówił do nas, red. ks. A. Draguła, ks. K. Kantowski, ks. A. Offmański, Koszalin – Szczecin – Zielona Góra 2006, s. 243-250.
– Sytuacja kościoła katolickiego w diecezji gorzowskiej w latach 1945-2004. Zarys problematyki, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie”. Materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fűrstenwalde od września do grudnia 2005 r., Gorzów Wlkp. 2006, s. 7- 37.
– Die Situation der katolischen Kirche in der Landsberger Diözese in den Jahren 1945-2004. Eine Skizze, „Nowa Marchia- prowincja zapomniana – wspólne korzenie”. Materiały z sesji naukowej organizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fűrstenwalde od września do grudnia 2005 r., Zeszyty Naukowe nr 5, red. E. Jaworski, Gorzów Wlkp. 2006, s. 97-126.
– Lec Z., Skarżyski R., Śmierzchalski-Wachocz D., Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, w: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lata 1945-2005, pod red. ks. G. Wejmana, „Studia i rozprawy” nr 11, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 9-92.
– Śmierzchalski-Wachocz D., Ceynowa T., Wejman G., Kalendarium Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972, w: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lata 1945-2005, pod red. ks. G. Wejmana, „Studia i rozprawy” nr 11, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 93-166.
– Kalendarium diecezji gorzowskiej (1972-2005), w: Kalendarium Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972, w: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lata 1945-2005, pod red. ks. G. Wejmana, „Studia i rozprawy” nr 11, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 167-265.
– Zielonogórska służba bezpieczeństwa wobec Kościoła Gorzowskiego w latach 1971-1990 w świetle jej dokumentów, „Studia Paradyskie” t. 17/18, Paradyż – Zielona Góra – Szczecin 2007/2008, s. 223-257.
– Kościół gorzowski z lat 80. w raportach zielonogórskiej SB, w: „Historiae Ecclesiae in Pomerania”. Księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończy-Bystrzyckiemu, pod red. ks. Z. Leca i ks. G. Wejmana, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 111-163.
– Papież Jan Paweł II w Gorzowie Wielkopolskim 2 czerwca 1997, w: Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne, pod red. K. Guzikowskiego i ks. R. Misiaka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 81-100.
– Matka Boża Obozowa. Geneza i rozwój kultu obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej do 1945 roku, w: Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty, red. G. Chojnicki i A. Draguła, Wydawnictwo Wers, Zielona Góra 2009, s. 9-26.
– Ks. Infułat Władysław Sygnatowicz w dialogu z władzą ludową, „Studia Paradyskie” t. 19, Paradyż – Zielona Góra – Szczecin 2009, s. 237-257.
– Zielonogórska Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1971-1990 w świetle dokumentów, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” nr 16, Gorzów Wlkp.2009, s. 173-209.
–  Zielonogórska Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1971-1990 w świetle dokumentów, w: Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, pod red. C. Osękowski i R. Skobelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 175-213.
– Dzieje schizmy kościelnej w Gądkowie Wielkim w latach 1963-1968, „Rocznik Historii Kościoła”, t. 2 (57), TN KUL, Lublin 2010, s. 167-188.
– Udział kościoła katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów (1784-1918), „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” nr 17, Gorzów Wlkp. 2010, s. 139-150.
– Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa dekanatu żarskiego w latach 1945-1972, w: Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989, pod red. ks. T. Ceynowy i P. Knapa, IPN Szczecin, Szczecin 2010, s. 81-98.
– Zarys duszpasterstwa młodzieży w okresie międzywojennym w Polsce – konkluzje na dziś, „Studia Paradyskie” t. 20, Paradyż – Zielona Góra – Szczecin 2010/1011, s. 81-93.
– Św. papież Urban I, patron winiarzy, na tle epoki, „Studia Paradyskie” t. 21, Szczecin – Zielona Góra – Paradyż 2011, s. 113-125.
– Tygodnik „Argumenty” jako przykład walki o kulturę laicką w PRL w latach 1957-1990, „Rocznik Historii Kościoła”, t. 3 (58), TNKUL, Lublin 2011, s. 101-132.
– Państwowe i kościelne przeobrażenia administracyjne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1992, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, pod red. E. Wojcieszyk, IPN. Poznań 2012, s. 27-44.
– Duchowieństwo gorzowskie w oczach władzy ludowej w latach 1945-1956. Zarys problematyki, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, pod red. E. Wojcieszyk, IPN. Poznań 2012, s. 243-231.
– Sprawa ks. dr. Jana Pawła Kusia CM jako przykład ofiary walki reżimu z Kościołem gorzowskim, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970, pod red. E. Wojcieszyk, IPN. Poznań 2013, s. 163-180.
– Seminarium gorzowskie jako Alma Mater dla Kościoła szczecińskiego i koszalińskiego: w: 30 lat Seminariów Duchownych na Pomorzu Zachodnim, pod red. ks. T. Ceynowy, Koszalin 2013, s. 39-47.
– Jan Paweł II w archiwach na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskie, w: Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. ks. A. Zajewski i ks. G. Wejman, Szczecin 2014, s. 187-199.
– Ateizacja społeczeństwa Środkowego Nadodrza w Polsce Ludowej, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980, pod red. E. Wojcieszyk, IPN. Poznań 2014, s. 123-142.
– Katecheza 9: Z miłości do Ojczyzny, Wierzę w Syna Bożego, Zeszyt Drugi, Rok Duszpasterski 2013/2014, Zielona Góra 2014, s. 92-101.
– Organizacja terytorialna i administracyjna biskupstwa kamieńskiego i lubuskiego, w: Kościół na    Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIV wieku, pod red. ks. Z. Leca i ks. A. Puta, Szczecin 2015, s. 25-34.
– Rola świeckich w Kościele na przykładzie AK i KSM w Polsce od chwili powstania do ich reaktywizacji, „Świeccy w Kościele”. Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, Rok I (2015), nr 2, s. 85-106.
– Ksiądz kanonik Benedykt Pacyga – „inwigilowany pasterz”, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, pod red. E. Wojcieszyk, IPN Poznań-Warszawa 2016, s. 107-117.
– Biskup Jerzy Stroba a orędzie, w: Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich. Materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. A. Rymara, Gorzów Wlkp. 2016, s. 64-89.
– Pomiędzy łagodnością a przemocą – dylematy władców w starożytności i średniowieczu. Zarys problematyki, E-Patrologos 2/4 (2016), s. 42-59.
– Posługa duszpasterska bpa Jerzego Stroby w Kościele gorzowskim w latach 1958-1972, (art. w druku IPN Poznań, praca pod red. K. Białeckiego).
– Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Metody i przykłady , w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim pod. red. M. Siedziało, Z. Stanuch, ks. G. Wejnam,.Tom. 1: 1945-1956, IPN Szczecin, 2016, s. 75-88.
– Il Partito (PZPR) come promotore della società atea, w: Testimoni della Fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Roma 2017, s. 721-742.
– Tamże, Valutacione del clero effetuttuta della’pparato di sicurreczza stalale. w: tamże, s. 789-812.,
– Dzieje Seminarium Duchownego w Gorzowie – Paradyżu w latach 1947-2017, w: Księga Jubileuszowa 70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. I Paradyżu, Paradyż 2017, s. 25-50.
Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachonim w latach 1956-1972. Metody i przykłady, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 2:1956-1972, pod red. M. Siedziako, Z. Stanucha i ks. G. Wejmana, IPN Szczecin 2017, 273-291.
Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachonim w latach 1972-1978. Metody i przykłady, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 3: 1972-1978, red. M. Siedziako, Zb. Stanuch, ks. G. Wejman, Szczecin-Warszawa 2018, s. 329-348.
Porzucony pomysł budowy nowej katedry w Gorzowie Wlkp., artykuł w druku – praca zbiorowa.
IL martyrologio della Chiesa polacca, w artykuł w druku w Rzymie /2018/.
Etos kapłana katolickiego w próbach jednania Niemców i Polaków na Pograniczu niemiecko-polskim w latach 1918-1945, w druku po włosku w Rzymie /2019/
Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności ustroju totalitarnego w Polsce 1945-56,  „Studia Paradyskie” t. 28, Szczecin-Paradyż 2018, s. 293-301.

Hasła leksykograficzne

– Ks. Józef Anczarski, w: Słownik teologów katolickich. 1993-2003, t. 9, pod red. ks. J. Mandziuka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s.21-22.
– Ks. Józef Maruszak, w: Słownik teologów katolickich. 1993-2003, t. 9, pod red. ks. J. Mandziuka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 403.
– Ks. Józef Michalski (1911-1998), w: Słownik teologów katolickich. 1993-2003, t. 9, pod red. ks. J. Mandziuka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 409-410.
– Ks. Władysław Sygnatowicz (1913-1994), w: Słownik teologów katolickich. 1993-2003, t. 9, pod red. ks. J. Mandziuka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 642-543.
– Ks. Edward Welzandt (1932-1996), w: Słownik teologów katolickich. 1993-2003, t. 9, pod red. ks. J. Mandziuka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 721.
– Nowe Dwory, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, red. E. Gigilewicz, TNKUL, Lublin 2010, kol. 44.
– Ks. Edward Napierała, w: Słownik teologów katolickich, t. 10 (w druku)
– Ks. Stanisław Gręś, w: Słownik teologów katolickich, t. 10 (w druku)

Publikacje popularyzatorskie

– Gościkowo- Paradyż. Pocysterski zespół klasztorny, red. ks. D. Śmierzchalalski-Wachocz, ks. R. Tomczak, Wydawnictwo ZET, Wrocław 2002, ss. 64.
– Kondracki T, ks., Śmierzchalski-Wachocz D., ks., Pani Cierpliwie Słuchająca z Rokitna, w: Sanktuarium maryjne w Rokitnie, red. B. Świtała, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, s. 8-15.
– Kondracki T., ks., Śmierzchalski-Wachocz D., ks., Die Geduldig Zuhőrende Gottesmutter aus Rokitno, w: Sanktuarium maryjne w Rokitnie, red. B. Świtała, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, s. 117-125.
– Kondracki T., ks., Śmierzchalski-Wachocz D., ks., The Lady of Patient Attention in Rokitno, w: Sanktuarium maryjne w Rokitnie, red. B. Świtała, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, s. 126-133.
– Wędrówka ludów 1945-1946, „Puls” nr 1 (77), styczeń 2005, s. 30-31.
– Ujawniam funkcjonariuszy, „Gość Niedzielny” [zielonogórsko-gorzowski] nr 8 z dn. 25 lutego 2007, s. III.
– Kilka słów w sprawie abpa Michalika, „Niedziela” nr 9 z dn. 4 marca 2007, s. 19.
– Z historii naszej ziemi nr 8, „Niedziela. Aspekty” nr 33, z dn. 19 VIII 2007, s. VI.
– Zawiedziona nadzieja SB. W sprawie abp. Józefa Michalika, „Gość Niedzielny” [zielonogórsko-gorzowski] nr 9 z dn. 4 marca 2007, s. III.
– Moim zdaniem [w sprawie sztuki teatralnej „Pokropek”], „Gość Niedzielny” [zielonogórsko-gorzowski] nr 11 z dn. 18 marca 2007, s. VII.
– Obrońca Domu Katolickiego w Zielonej Górze. Ks. Kazimierz Michalski (1898-1975), „Nasz Dziennik” nr 106 (3732) z dn. 8-9 maja 2010.
– Ofiara walki reżimu z Kościołem gorzowskim. Ksiądz dr Jan Paweł Kuś CM (1920-1963), „Nasz Dziennik” nr 112 (3738) z dn. 15-16 maja 2010.
– Nieprzejednany wróg PRL. Sługa Boży ks. bp Wilhelm Pluta (1910-1986), „Nasz Dziennik” nr 124 (3750) z dn. 29-30 maja 2010.
– Twardo bronił Kościoła. Ksiądz infułat Władysław Sygnatowicz (1913-1994), „Nasz Dziennik” nr 135 (3761) z dn. 12-13 czerwca 2010.
– Pod specjalnym nadzorem SB. Ksiądz kanonik Benedykt Pacyga (1933-2008), „Nasz Dziennik” nr 141 (3767) z dn. 19-20 czerwca 2010.
– To część naszej tożsamości (wywiad dla „Gościa Niedzielnego”. Zielonogórsko-gorzowskiego nr 9/513), „Gość Niedzielny” nr 9 rok XCIII /28 luty 2016/, s. V.
Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów 1793-1918, w: Wielkopolanie ku Niepodległości – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku. Katalog wystawy, pod red. dra hab. Olafa Bergmanna, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, cz. I, Poznań 2018, s. 108-117.

8 X 2002 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „30-lecie istnienia diecezji gorzowskiej (zielonogórsko-gorzowskiej); 50-lecie obecności Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”. Wygłosiłem referat: Migracje i początki tworzenia się nowego społeczeństwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1950.
28 V 2004 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Zielona Góra 30 maja 1960 r.” zorganizowana przez IPN, UM Zielona Góra, Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Walka z przejawami religijności w szeregach PZPR w województwie zielonogórskim 1958-1970.
11-15 IX 2004 r. – VII Kongres Teologów Polskich na KUL-u. Wygłosiłem referat: Stan zachowania byłej biblioteki zakonnej w Paradyżu.
6 V 2005 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005”, WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Historia diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej 1972-2005.
1 VII 2005 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej – wybrane zagadnienia”, organizatorzy WT USz i UM Kamień Pomorski, Kamień Pomorski. Wygłosiłem referat: Dzieje biblioteki poaugustiańskiej w Żaganiu.
12 IX 2005 r.Sesja naukowa z okazji obchodów 150-lecia istnienia parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzowie Wlkp. Wygłosiłem referat: Sytuacja Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku.
27 IX 2005 r.Sesja naukowa nt. „Budowanie małych ojczyzn” organizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fűrstenwalde. Wygłosiłem referat: Sytuacja Kościoła katolickiego w „diecezji gorzowskiej” w latach 1945-2004. Zarys problematyki.
11 XI 2005 r. – Sesja naukowa z okazji obchodów 1000-lecia miasta Krosna Odrzańskiego; 100-lecia mostu krośnieńskiego; 60-lecia polskiej organizacji kościelnej w Krośnie Odrzańskim. Wygłosiłem referat: Historia Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemiach Zachodnich po 1945 roku.
18-19 V 2006 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Historyczny i społeczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II”, organizator WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Jan Paweł II w Gorzowie Wlkp.
26-27 IX 2006 r. – Konferencja organizowana przez IPN nt. „Region, muzeum, najnowsza historia Polski”, Koszalin. Wygłosiłem referat: Biskup Wilhelm Pluta rządca największej jednostki organizacyjnej Kościoła w Polsce.
24 X 2007 r. – Konferencja naukowa nt. „Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej”, WT i Instytut Politologii i Europeistyki USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Dzieje administratury gorzowskiej.
31 III – 2 IV 2008 r. – II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna nt. „Język. Religia. Tożsamość”, Głogów. Wygłosiłem referat: Językowe wykładniki religijności w wybranych tekstach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Analiza historyczna.
17 III 2009 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Powstanie Wielkopolskie. Niedoceniony sukces”, organizator Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Udział Kościoła katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów (1784-1918).
25-26 III 2009 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”, organizator WT USz i Oddział IPN w Szczecinie. Wygłosiłem referat: Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa dekanatu żarskiego w latach 1945-1972.
24 IV 2009 r. – Sesja naukowa pt. „20-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej” organizator Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Matka Boża Obozowa. Geneza i rozwój kultu obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej do 1945 roku.
27-28 IV 2009 r. – Konferencja ogólnopolska nt. „Pokolenie JP2 i B16”, organizator ZG KSM i AK, PWT we Wrocławiu. Wygłosiłem referat: Zarys duszpasterstwa młodzieży w okresie międzywojennym w Polsce – konkluzje na dziś.
4 IX 2010 r. – Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji nadania Patrona Zielonej Górze – Św. Urbana I, papieża. Wygłosiłem referat: Św. papież Urban I, patron winiarzy, na tle epoki.
28 X 2010 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Duchowieństwo gorzowskie w oczach władzy ludowej w latach 1945-1956. Zarys problematyki.
21 X 2011 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim”, organizator Katedra Historii Kościoła WT USz, Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie. Wygłosiłem referat: Seminarium gorzowskie jako Alma Mater dla Kościoła szczecińskiego i koszalińskiego.
28 XI 2011 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Sprawa ks. dr. Jana Pawła Kusia CM jako przykład ofiary walki reżimu z Kościołem gorzowskim.
16 X 2012 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Organizacje w dobie PRL-u zrzeszające ateistów i propagujące ateistyczne założenia w społeczeństwie na terenie Środkowego Nadodrza.
15 I 2013 r. – Sesja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzów Wlkp. [z okazji nadania uczelni imienia Jakuba z Paradyża]. Wygłosiłem referat: Paradyż perłą architektoniczną Ziemi Lubuskiej.
9 XI 2013 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Księża Kresowi w powiecie żarskim” organizator Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Żarach. Wygłosiłem referat: Księża pionierzy.
10.XII.2013 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989” w WSD Paradyż, organizatorzy WSD Paradyż, IPN Poznań. Wygłoszony referat: Ks. Benedykt Pacyga – kapłan inwigilowany.
27 I 2014 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Bł. Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim” organizator WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Jan Paweł II w archiwach na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
24 IV 2015 r. – Konferencja naukowa Pt. Kościół na Pomorzu Zachodnim organizator Rada Miejska w Wolinie. Wygłoszony referat: Duchowieństwo na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w gorzowskiej administracji apostolskiej. Przekrój socjologiczno-charakterologiczny.
5 V 2015 r. – Ogólnokrajowa konferencja naukowa w Szczecinie organizator WT USz i IPN Szczecin. Wygłoszony referat: Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Metody i przykłady.
9 VI 2015 r.Wykład otwarty Pt. Duchowieństwo Kościoła gorzowskiego w dokumentach państwowych, wygłoszony w Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” z inicjatywy IPN Szczecin.
16.IX.2015 r. – Wykład otwarty Pt.: Wkład zróżnicowanego co do nacji duchowieństwa w oblicze Kościoła gorzowskiego dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie./parafia katedralna/.
18.IX.2015 r. – Udział w panelu dyskusyjnym z okazji 15 rocznicy Oddziału INP w Poznaniu z udziałem pana prezesa IPN Ł. Kamińskiego w Woj. i M. Bibliotece Publicznej im. K.C. Norwida w Zielonej Górze.
28.IX.2015 r. – Wywiad udzielony dla TVN 24 na temat: symboli radzieckich, przykład cmentarza w Cybince.
2-3.X.2015 r. – Wykłady otwarte w Zurychu w ramach współpracy z Fundacją im. J. Bocheńskiego w Szwajcarii.
X 2015 r. – Wykład inauguracyjny Pt. Dzieje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce z okazji Krajowych obchodów 25-lecia reaktywacji KSM. Kraków-Łagiewniki ( z udziałem m.in. kard. S. Dziwisza).
9.XII. 2015 r. – Wykład Pt. Biskup J. Stroba a Orędzie, w ramach Konferencji Naukowej Pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich”. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
21.04. 2016 r. – Udział w debacie: Millenium chrztu Polski w Gorzowie Wlkp., Biblioteka Wojewódzka i Miejska im. C.K. Norwida w Zielonej Górze – organizatorzy ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, WT USz i BEP, Oddział IPN w Poznaniu.
11-12.05.2016 r. – Wykład Pt. Pomiędzy łagodnością a przemocą – dylematy władców na Ogólnopolskim Sympozjum Pt. Chrzest Polski a konwersje innych narodów, UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5.
05.2016 r. – Dyskusja panelowa z okazji obchodów rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich w Sali Dębowej W i M Biblioteki im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.
28.09.2016 r. – Dyskusja panelowa w Woj. i M. Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze z okazji promocji książki NT. Pielgrzymki klienckiej do Częstochowy autorstwa dra R. Reczki, dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu.
17.X.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 –Gorzów Wlkp. temat: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”
18.X.2016 r. – Wykład otwarty: Dzieje duszpasterstwa więziennego w Polsce. Ogólnopolskie rekolekcje i szkolenie dla kapelanów Służby Więziennej i zakładów karnych w Popowie (16-20.X.2016 r.).
26.10.2016 r. – Dyskusja panelowa z okazji publikacji ostatniego tomu materiałów po konferencyjnych Pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, IPN Poznań-Warszawa 2016.
25.XI.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat: „Rozwiązanie ORMO i UdSW”
13.XII.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat: „35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce”\
8.III 2017 r. Udział w promocji książki: „Testimoni della Fede. Esperienze personali e collottive dei catolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, Uniwersytet Gregorianum, Roma 2017.
24,05.1017 r. – referat: Walka o obecność katolików w przestrzeni publicznej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w XX wieku, z okazji konferencji pt. IPN „Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze, 24.maja 2017. r.
9.06.2017 Dzieje Seminarium w Gorzowie – Paradyżu, Konferencja naukowa „Episcoporum Poloniae ceotus”, organizator APG, dr hab. D. Rymar, Gorzów Wlkp.
17-18. 10. 2017 r. Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1978-1978. Metody i przykłady. Referat w czasie konferencji : Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1972-1978, Szczecin.
25.X. 2017 r.  Dzieje Seminarium Duchownego  w Gorzowie – Paradyżu w latach 1947-2017. WSD Paradyż, konferencja międzynarodowa. WSD Paradyż, org. ks. D. Mazurkiewicz, rektor WSD..
 15.XI 2017 r. – Wywiad dla TVP 3 –Gorzów Wlkp. – temat.: mjr Wacław Worotyński
XII. 2017 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat:” dr Genowefa Abłażej’
27.05.2018 r. – Relacja w TVP 3 z wizyty prezydenta A. Dudy w Zielonej Górze z okazji „wydarzeń zielonogórskich 1960 roku”.
14.06.2018 r. – Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności ustroju totalitarnego w Polsce 1945-56.Referat na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989. Edycja I: Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne. Org. Ks. prof. US dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz.
2.X.2018 r. – Wywiad dla TVP 3 temat: „Uwięzienie prymasa S. Wyszyńskiego w 1953 r.”.
16.X.2018 r. – Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1979-1989. Metody i przykłady. Referat w czasie konferencji : Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1979-1989/90, Szczecin.
2.XI.2018 r. – Udział w debacie telewizyjnej pt. „Niepodległa Polska”. TVP 3 Gorzów Wlkp.
8.XI.2018 r. – Referat: Etos kapłana katolickiego w próbach jednania Niemców i Polaków na Pograniczu niemiecko-polskim w latach 1918-1945 na konferencji: Wkład Kościoła katolickiego w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę na terenach późniejszej diecezji [zielonogórsko]-gorzowskiej w latach 1918-2018, 8.XI.2018 r. Pałac Biskupi w Gorzowie Wlkp.
17.XI. 2018 r. – Udział w IX. Debacie belwederskiej historyków pt. „Sto lat z tysiąclecia. Drogi do niepodległej” w ramach cyklu debat belwederskich. Zamek Królewski w Warszawie.
19.XI.2018 r. – „Sł. Boży bp Wilhelm Pluta” – wywiad dla TVP „TRWAM”.
2019 r.Dzieje diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, tekst na potrzeby synodu diecezjalnego, ss. 81.
25.VI 2019 r.  – Zaproszenie na debatę historyczną „Elity II Rzeczpospolitej” zorganizowanej przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Prezesa IPN dra Jarosława Szarrka w siedzibie Senatu RP w Warszawie.
29.VI. 2019 r. – emisja filmu o Sł. B. BP. W. Plucie z moim udziałem – realizacja Telewizja „TRWAM”.
4.VII. 2019 r. – członek 18-osobowej Rady Naukowej Instytutu Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.VII. 2019 r. – kandydat na stanowisko dyrektora Rady Naukowej US – wynik wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Teologicznego US

 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: dariusz.smierzchalski-wachocz@usz.edu.pl
Konsultacje: co drugi poniedziałek 12.00-13.00 biblioteka WSD w Paradyżu