Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
ORCID
0000-0003-0239-6347
 
 

Biogram

Urodziłem się 25 marca 1968 r. w Nowym Tomyślu, w rodzinie Czesława Wachocza i Kazimiery zd. Śmierzchalska.

Jestem absolwentem studiów teologicznych, które odbyłem w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu w latach 1987-1993. 5 czerwca 1993 roku otrzymałem sakrament święceń kapłańskich. 18 czerwca 1993 r. otrzymałem tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie przedstawionej pracy magisterskiej pt. „Ogólna koncepcja filozofii religii w ujęciu s. Zofii Zdybickiej”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ignacego Deca.

W październiku 1995 roku zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Instytucie Historii Kościoła. W grudniu 1996 r. obroniłem tam drugą pracę magisterską pt. „Ośrodek szkolno-wychowawczy w Paradyżu w latach 1836-1926”, której promotorem był ks. dr hab. Stanisław Wilk. Studia doktoranckie zwieńczyłem uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła w dniu 22 stycznia 2002 roku na podstawie dysertacji pt. „Indoktrynacja ateistyczna i walka z praktykami religijnymi w szeregach PZPR w województwie zielonogórskim w latach 1950-1970”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego.

10 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego nadała mi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie dorobku i osiągnięcia naukowego: monografii „Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989. Tom I”, która ukazała się w 2014 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Etapy zatrudnienia naukowego

            Po przyjęciu święceń kapłańskich w okresie od września 1993 do czerwca 1995 r. pracowałem jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Włókienniczych oraz Liceum Ogólnokształcącym w Żaganiu, będąc wikariuszem parafii pw. WNMP w Żaganiu

W 2000 roku otrzymałem wykłady zlecone z zakresu historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu-Gościkowie [w latach 2001-2005 wychowawca kleryków]. W latach 2002-2006 prowadziłem wykłady zlecone z zakresu historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Oblatów w Obrze. W 2003 roku podjąłem także wykłady zlecone z zakresu historii Kościoła w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze

Od 1 stycznia 2004 roku byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Od 1 stycznia 2017 zostałem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

Od 2002 roku członek Trybunału Beatyfikacyjnego Sł. Bożego Bpa W. Pluty

Od 2006-2010 byłem członkiem Metropolitalnej Komisji Historycznej w Szczecinie

Od 2015 roku członek Rady Naukowej Instytutu im. Sł. B. Bpa W. Pluty

Od 17 września 2021 Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Historia Kościoła w Polsce.

Historia polityczna Polski.

Stosunki Państwo-Kościół w PRLu.

Dzieje duchowieństwa Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.

Osoba ludzka wobec systemów totalitarnych w XX w.

8 X 2002 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „30-lecie istnienia diecezji gorzowskiej (zielonogórsko-gorzowskiej); 50-lecie obecności Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”. Wygłosiłem referat: Migracje i początki tworzenia się nowego społeczeństwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1950.
28 V 2004 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Zielona Góra 30 maja 1960 r.” zorganizowana przez IPN, UM Zielona Góra, Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Walka z przejawami religijności w szeregach PZPR w województwie zielonogórskim 1958-1970.
11-15 IX 2004 r. – VII Kongres Teologów Polskich na KUL-u. Wygłosiłem referat: Stan zachowania byłej biblioteki zakonnej w Paradyżu.
6 V 2005 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005”, WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Historia diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej 1972-2005.
1 VII 2005 r.Konferencja ogólnopolska pt. „Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej – wybrane zagadnienia”, organizatorzy WT USz i UM Kamień Pomorski, Kamień Pomorski. Wygłosiłem referat: Dzieje biblioteki poaugustiańskiej w Żaganiu.
12 IX 2005 r.Sesja naukowa z okazji obchodów 150-lecia istnienia parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gorzowie Wlkp. Wygłosiłem referat: Sytuacja Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku.
27 IX 2005 r.Sesja naukowa nt. „Budowanie małych ojczyzn” organizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fűrstenwalde. Wygłosiłem referat: Sytuacja Kościoła katolickiego w „diecezji gorzowskiej” w latach 1945-2004. Zarys problematyki.
11 XI 2005 r. – Sesja naukowa z okazji obchodów 1000-lecia miasta Krosna Odrzańskiego; 100-lecia mostu krośnieńskiego; 60-lecia polskiej organizacji kościelnej w Krośnie Odrzańskim. Wygłosiłem referat: Historia Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemiach Zachodnich po 1945 roku.
18-19 V 2006 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Historyczny i społeczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II”, organizator WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Jan Paweł II w Gorzowie Wlkp.
26-27 IX 2006 r. – Konferencja organizowana przez IPN nt. „Region, muzeum, najnowsza historia Polski”, Koszalin. Wygłosiłem referat: Biskup Wilhelm Pluta rządca największej jednostki organizacyjnej Kościoła w Polsce.
24 X 2007 r. – Konferencja naukowa nt. „Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej”, WT i Instytut Politologii i Europeistyki USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Dzieje administratury gorzowskiej.
31 III – 2 IV 2008 r. – II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna nt. „Język. Religia. Tożsamość”, Głogów. Wygłosiłem referat: Językowe wykładniki religijności w wybranych tekstach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Analiza historyczna.
17 III 2009 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Powstanie Wielkopolskie. Niedoceniony sukces”, organizator Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Udział Kościoła katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów (1784-1918).
25-26 III 2009 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”, organizator WT USz i Oddział IPN w Szczecinie. Wygłosiłem referat: Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa dekanatu żarskiego w latach 1945-1972.
24 IV 2009 r. – Sesja naukowa pt. „20-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej” organizator Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Wygłosiłem referat: Matka Boża Obozowa. Geneza i rozwój kultu obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej do 1945 roku.
27-28 IV 2009 r. – Konferencja ogólnopolska nt. „Pokolenie JP2 i B16”, organizator ZG KSM i AK, PWT we Wrocławiu. Wygłosiłem referat: Zarys duszpasterstwa młodzieży w okresie międzywojennym w Polsce – konkluzje na dziś.
4 IX 2010 r. – Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji nadania Patrona Zielonej Górze – Św. Urbana I, papieża. Wygłosiłem referat: Św. papież Urban I, patron winiarzy, na tle epoki.
28 X 2010 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Duchowieństwo gorzowskie w oczach władzy ludowej w latach 1945-1956. Zarys problematyki.
21 X 2011 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim”, organizator Katedra Historii Kościoła WT USz, Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie. Wygłosiłem referat: Seminarium gorzowskie jako Alma Mater dla Kościoła szczecińskiego i koszalińskiego.
28 XI 2011 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Sprawa ks. dr. Jana Pawła Kusia CM jako przykład ofiary walki reżimu z Kościołem gorzowskim.
16 X 2012 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980”, organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Oddział BEP IPN w Poznaniu, Paradyż. Wygłosiłem referat: Organizacje w dobie PRL-u zrzeszające ateistów i propagujące ateistyczne założenia w społeczeństwie na terenie Środkowego Nadodrza.
15 I 2013 r. – Sesja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzów Wlkp. [z okazji nadania uczelni imienia Jakuba z Paradyża]. Wygłosiłem referat: Paradyż perłą architektoniczną Ziemi Lubuskiej.
9 XI 2013 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Księża Kresowi w powiecie żarskim” organizator Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Żarach. Wygłosiłem referat: Księża pionierzy.
10.XII.2013 r. – Konferencja ogólnopolska pt. „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989” w WSD Paradyż, organizatorzy WSD Paradyż, IPN Poznań. Wygłoszony referat: Ks. Benedykt Pacyga – kapłan inwigilowany.
27 I 2014 r. – Konferencja ogólnopolska pt. Bł. Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim” organizator WT USz, Szczecin. Wygłosiłem referat: Jan Paweł II w archiwach na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
24 IV 2015 r. – Konferencja naukowa Pt. Kościół na Pomorzu Zachodnim organizator Rada Miejska w Wolinie. Wygłoszony referat: Duchowieństwo na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w gorzowskiej administracji apostolskiej. Przekrój socjologiczno-charakterologiczny.
5 V 2015 r. – Ogólnokrajowa konferencja naukowa w Szczecinie organizator WT USz i IPN Szczecin. Wygłoszony referat: Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Metody i przykłady.
9 VI 2015 r.Wykład otwarty Pt. Duchowieństwo Kościoła gorzowskiego w dokumentach państwowych, wygłoszony w Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” z inicjatywy IPN Szczecin.
16.IX.2015 r. – Wykład otwarty Pt.: Wkład zróżnicowanego co do nacji duchowieństwa w oblicze Kościoła gorzowskiego dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie./parafia katedralna/.
18.IX.2015 r. – Udział w panelu dyskusyjnym z okazji 15 rocznicy Oddziału INP w Poznaniu z udziałem pana prezesa IPN Ł. Kamińskiego w Woj. i M. Bibliotece Publicznej im. K.C. Norwida w Zielonej Górze.
28.IX.2015 r. – Wywiad udzielony dla TVN 24 na temat: symboli radzieckich, przykład cmentarza w Cybince.
2-3.X.2015 r. – Wykłady otwarte w Zurychu w ramach współpracy z Fundacją im. J. Bocheńskiego w Szwajcarii.
X 2015 r. – Wykład inauguracyjny Pt. Dzieje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce z okazji Krajowych obchodów 25-lecia reaktywacji KSM. Kraków-Łagiewniki ( z udziałem m.in. kard. S. Dziwisza).
9.XII. 2015 r. – Wykład Pt. Biskup J. Stroba a Orędzie, w ramach Konferencji Naukowej Pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich”. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
21.04. 2016 r. – Udział w debacie: Millenium chrztu Polski w Gorzowie Wlkp., Biblioteka Wojewódzka i Miejska im. C.K. Norwida w Zielonej Górze – organizatorzy ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, WT USz i BEP, Oddział IPN w Poznaniu.
11-12.05.2016 r. – Wykład Pt. Pomiędzy łagodnością a przemocą – dylematy władców na Ogólnopolskim Sympozjum Pt. Chrzest Polski a konwersje innych narodów, UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5.
05.2016 r. – Dyskusja panelowa z okazji obchodów rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich w Sali Dębowej W i M Biblioteki im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.
28.09.2016 r. – Dyskusja panelowa w Woj. i M. Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze z okazji promocji książki NT. Pielgrzymki klienckiej do Częstochowy autorstwa dra R. Reczki, dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu.
17.X.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 –Gorzów Wlkp. temat: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”
18.X.2016 r. – Wykład otwarty: Dzieje duszpasterstwa więziennego w Polsce. Ogólnopolskie rekolekcje i szkolenie dla kapelanów Służby Więziennej i zakładów karnych w Popowie (16-20.X.2016 r.).
26.10.2016 r. – Dyskusja panelowa z okazji publikacji ostatniego tomu materiałów po konferencyjnych Pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, IPN Poznań-Warszawa 2016.
25.XI.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat: „Rozwiązanie ORMO i UdSW”
13.XII.2016 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat: „35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce”\
8.III 2017 r. Udział w promocji książki: „Testimoni della Fede. Esperienze personali e collottive dei catolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, Uniwersytet Gregorianum, Roma 2017.
24,05.1017 r. – referat: Walka o obecność katolików w przestrzeni publicznej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w XX wieku, z okazji konferencji pt. IPN „Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze, 24.maja 2017. r.
9.06.2017 Dzieje Seminarium w Gorzowie – Paradyżu, Konferencja naukowa „Episcoporum Poloniae ceotus”, organizator APG, dr hab. D. Rymar, Gorzów Wlkp.
17-18. 10. 2017 r. Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1978-1978. Metody i przykłady. Referat w czasie konferencji : Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1972-1978, Szczecin.
25.X. 2017 r.  Dzieje Seminarium Duchownego  w Gorzowie – Paradyżu w latach 1947-2017. WSD Paradyż, konferencja międzynarodowa. WSD Paradyż, org. ks. D. Mazurkiewicz, rektor WSD..
 15.XI 2017 r. – Wywiad dla TVP 3 –Gorzów Wlkp. – temat.: mjr Wacław Worotyński
XII. 2017 r. – Wywiad dla TVP 3 – Gorzów Wlkp. – temat:” dr Genowefa Abłażej’
27.05.2018 r. – Relacja w TVP 3 z wizyty prezydenta A. Dudy w Zielonej Górze z okazji „wydarzeń zielonogórskich 1960 roku”.
14.06.2018 r. – Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności ustroju totalitarnego w Polsce 1945-56.Referat na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989. Edycja I: Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne. Org. Ks. prof. US dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz.
2.X.2018 r. – Wywiad dla TVP 3 temat: „Uwięzienie prymasa S. Wyszyńskiego w 1953 r.”.
16.X.2018 r. – Prześladowanie duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1979-1989. Metody i przykłady. Referat w czasie konferencji : Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1979-1989/90, Szczecin.
2.XI.2018 r. – Udział w debacie telewizyjnej pt. „Niepodległa Polska”. TVP 3 Gorzów Wlkp.
8.XI.2018 r. – Referat: Etos kapłana katolickiego w próbach jednania Niemców i Polaków na Pograniczu niemiecko-polskim w latach 1918-1945 na konferencji: Wkład Kościoła katolickiego w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę na terenach późniejszej diecezji [zielonogórsko]-gorzowskiej w latach 1918-2018, 8.XI.2018 r. Pałac Biskupi w Gorzowie Wlkp.
17.XI. 2018 r. – Udział w IX. Debacie belwederskiej historyków pt. „Sto lat z tysiąclecia. Drogi do niepodległej” w ramach cyklu debat belwederskich. Zamek Królewski w Warszawie.
19.XI.2018 r. – „Sł. Boży bp Wilhelm Pluta” – wywiad dla TVP „TRWAM”.
2019 r.Dzieje diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, tekst na potrzeby synodu diecezjalnego, ss. 81.
25.VI 2019 r.  – Zaproszenie na debatę historyczną „Elity II Rzeczpospolitej” zorganizowanej przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Prezesa IPN dra Jarosława Szarrka w siedzibie Senatu RP w Warszawie.
29.VI. 2019 r. – emisja filmu o Sł. B. BP. W. Plucie z moim udziałem – realizacja Telewizja „TRWAM”.
4.VII. 2019 r. – członek 18-osobowej Rady Naukowej Instytutu Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.VII. 2019 r. – kandydat na stanowisko dyrektora Rady Naukowej US – wynik wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Teologicznego US

 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: dariusz.smierzchalski-wachocz@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar