Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
 
 
 
 

EDWARD SIENKIEWICZ, ur. w 1962 w Kołobrzegu. Święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1989. W 1997 r., po; ukończeniu studiów specjalistycznych z zakresu teologii dogmatycznej, obronił rozprawę doktorską w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracował jako redaktor „Gościa Niedzielnego”, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie, duszpasterz środków społecznego przekazu i korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie oraz jako wykładowca
w Wyższym Seminarium Duchownym i w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej (od 1998 r.
w Instytucie Teologicznym) w Koszalinie. Przez kilka lat był współpracownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 do 2013 roku był redaktorem naczelnym „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. W roku 2004 został adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a w roku 2005 dyrektorem Instytutu Teologicznego i członkiem Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
W roku 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2008 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim i kierownika Katedry Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym. Od 30 września 2015 r. profesor nauk teologicznych, a od roku 2017 profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem 14 monografii: Chrystus – sens dziejów narodu w polskiej refleksji wiary, Poznań 2003; Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa, Poznań 2003; Osoba ludzka
w polskiej refleksji wiary
, Ružomberk 2006; Utópia alebo tajomstwo? Na`dej podl`a Ernesta Blocha a Gabriela Marcela, Košice  2006; Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar nadziei, Szczecin 2007; O odwagę patrzenia w przyszłość. Nadzieja według filozofów, Szczecin 2008; Nie lękaj się Europo, Szczecin 2010; Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?, Szczecin 2011; Ateny i Jerozolima, Szczecin 2012; Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013, Od wspólnoty do wspólnoty i od Paschy do Paschy, Szczecin 2014; Nowa ewangelizacja w ponowoczesnym świecie, Szczecin 2015; Miłosierdzie a sprawiedliwość, Szczecin 2017; Miłość, która odsłania się w miłosierdziu, Szczecin 2018. Redaktor kilku prac zbiorowych oraz autor wielu artykułów naukowych, a także prelegent i organizator wielu konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych.

W swoich badaniach koncentruje się wokół zagadnień związanych z osobą ludzką, stanowiącą klucz do rozważań dotyczących zarówno samej osobowej struktury człowieka jak i jego podstawowych relacji do Boga, społeczności i świata wartości; szczególnie ludzkiej wolności oraz jej odniesienia do prawdy. Rozwija tzw. „teologię uczestnictwa”, jako szansę wypracowania wyczerpującej koncepcji osoby, zwłaszcza przez dowartościowanie w niej wymiaru społecznego człowieka, odnoszonego do tajemnicy Trójjedynego Boga, zasad płynących z Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauki Soboru Watykańskiego II. Zajmuje się systematyczną refleksją wiary na temat Kościoła, uprawianą w kontekście communio, odróżnianej, ale nie separowanej od wymiaru struktur społecznych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także problem zła i grzechu, analizowany na gruncie filozofii, w aspekcie religijnym
i przede wszystkim w oparciu o podstawowe prawdy zawarte w Biblii. Poza tym problem pracy ludzkiej, którą ukazuje jako fundamentalny wyraz działania człowieka i realizacji osoby. Interesuje się również kwestiami epistemologicznymi; zagadnieniem prawdy obiektywnej w filozofii i teologii oraz filozoficzną i teologiczną koncepcją prawa w relacji do wolności
i religijności człowieka. Prowadzi badania i wykłady na temat filozofii politycznej, poszerzając je o systematyczną refleksję teologiczną, koncentrującą się na klasycznym ujęciu polityki
i struktur społecznych.

Monografie
– Chrystus – sens dziejów narodu w polskiej refleksji wiary, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2003, ss. 112.
– Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa, Poznań, Wydawnictwo Naukowe  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003, ss. 390.
– Osoba ludzka w polskiej refleksji wiary, Ružomberk 2006, ss. 335.
– Utópia alebo tajomstwo? Na`dej podl`a Ernesta Blocha a Gabriela Marcela, Košice 2006, 107.
– Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar ludzkiej nadziei, Szczecin 2007, 387.
– O odwagę patrzenia w przyszłość. Nadzieja według wybranych filozofów, Szczecin 2008, 257.
– Nie lękaj się, Europo, Szczecin 2010, ss. 247.
– Czy potrzebna jest polska teologia polityczna, Szczecin 2011, ss. 366.
– Ateny i Jerozolima, Szczecin 2012, ss. 187.
– Wspólnota Kościoła, Koszalin 2013, ss. 495.
– Od wspólnoty do wspólnoty i od Paschy do Paschy, Szczecin 2014, ss. 276.
– Nowa ewangelizacja w ponowoczesnym świecie, Szczecin 2015, ss. 360.
– Miłosierdzie a sprawiedliwość, Szczecin 2017, ss. 186.
– Miłość, która odsłania się w miłosierdziu, Szczecin 2018, ss. 255.
– Boże prawo a wolność. Od prawa boskiego króla do narodu Prawa, Szczecin 2019, ss. 227.

Prace zbiorowe
– K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2008, ss. 317.
– B. Bardziejewski, K. Imler, E. Sienkiewicz, J. Stróżyński (red.), Polityka w refleksji wiary, „Życie i Myśl” – zeszyty problemowe 25, Koszalin-Poznań- Warszawa 2009.
– E. Sienkiewicz (red.), Kościół po transformacji systemowej w Polsce, Szczecinek 2011.

Artykuły
– Polski paradygmat wolności, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 5 (2000), s. 35-45.
– Teologia ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 6 (2001), s. 85-95.
– Misterium podmiotu w kontekście współczesnego sporu o człowieka (Karol Wojtyła, Czesław Bartnik), „Poznańskie Studia Teologiczne” 11 (2001), s. 45-61.
– Naród w perspektywie wiary w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 7 (2002), s. 101-114.
– Wolność osoby ludzkiej w kontekście wiary, „Poznańskie Studia Teologiczne” 12 (2001), 127-147.
– Polski kryzys pracy w kontekście solidarnościowego sprzeciwu, „Społeczeństwo” 2 (2002), 295-311.
– Osoba ludzka realizująca się w uczestnictwie, „Ateneum Kapłańskie” 140 (2003), 441-452.
– Chrystus jako podstawa personalizmu chrześcijańskiego, „Poznańskie Studia Teologiczne” 14 (2003), s. 45-62.
– Nowy kontekst polskiej mariologii, „Salvatoris Mater” 4 (2002), s. 295-308.
– Nadprzyrodzona rzeczywistość osoby ludzkiej w dziedzinie poznawczej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXII/1 (2003), s. 127-140.
– Osoba ludzka w Biblii, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), s. 119-133.
– Wolność osoby w relacji do prawdy,Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), 135-162.
– Polskie credo w kontekście wolności i nadziei, „Poznańskie Studia Teologiczne” 15 (2003), s. 145-162.
– Świadectwo prawdzie w rzeczywistości odrzucenia, „Społeczeństwo” 5 (2003), 717-732.
– Polski spór o wolność w kontekście liberalnej koncepcji osoby i społeczeństwa, „Rocznik Koszaliński” 31 (2003), s. 223-238.
– Communio personarum jako środowisko realizowania się osoby, „Zeszyty Naukowe KUL” 1-2 (2003), s. 21-31.
– Społeczny wymiar osoby ludzkiej w ujęciu teologicznym, „Zeszyty Naukowe KUL” 3-4 (2003), s. 45-64.
– Wolność wartością osoby, „Społeczeństwo” 1 (2004), s. 111-134.
– Tajemnica niegodziwości, „Poznańskie Studia Teologiczne” 16 (2004), s. 145-170.
– Źródła personalizmu chrześcijańskiego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2004), 51-68.
– Gabriela Marcela metafizyka nadziei, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 9 (2004), 9-28.
– Poznawczy charakter ludzkiego aktu wiary, „Poznańskie Studia Teologiczne” 18 (2005), s. 25-57.
– Kościół wobec rzeczywistości politycznej, „Społeczeństwo” 3 (2005), s. 499-516.
– Zagadnienie prawdy absolutnej  w  naukach  empirycznych, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 10 (2005), s. 181-205.

Po habilitacji
– Między pychą a zwątpieniem. Kryzys prawdy kryzysem myślenia filozoficznego  „Ateneum Kapłańskie” 146 (2006), s. 531-545.
– Zagadnienie prawdy w filozofii, „Poznańskie Studia Teologiczne” 20 (2006), s. 309-325.
– Tajemnica człowieka w kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa, „Theologos” 1 (2006), s. 52-75.
– Pravda v reflexii viery, „Verba Theologica“ VT 11 / ročnik V (2006), čislo 2, s. 53-61.
– Maryjna droga chrześcijańskiej wolności, „Salvatoris Mater” 3 (2005), s. 202-230.
– Człowiek w myśli starożytnych pisarzy chrześcijańskich, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 12 (2007), s. 159-175.
– Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego, „Społeczeństwo” 6 (2007), s. 769-785.
– Chrześcijańska tożsamość Europy według J. Ratzingera, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13 (2008), s. 71-100.
– Osoba ludzka w kontekście encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas Est”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13 (2008), s. 265-293.
– Uczestnictwo w polskiej refleksji wiary, „Teologia w Polsce” 2 (2008), nr 1, s. 21-41.
– Osoba ludzka w scholastyce, „Ateneum Kapłańskie” 151 (2008) z. 2, s. 304-313.
– Teologia rzeczywistości ziemskich, w: K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2008, s. 91-125.
– Człowiek w myśli nowożytnej, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2008), s. 7-25.
– Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?, w: B. Bardziejewski, K. Imler, Sienkiewicz, J. Stróżyński (red.), Polityka w refleksji wiary, „Życie i Myśl” – zeszyty problemowe 25, Koszalin – Poznań – Warszawa 2009, s. 17-29.
– Spór o nadzieję człowieka, w: Domine ego servus Tuus. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, J. Babiński (red.), Warszawa 2009, s. 518-542.
– Człowiek w myśli filozofów starożytnej Grecji i Rzymu, w: K. Góźdź (red.), In Persona Christi, Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1, Wydawnictwo KUL – Lublin 2009, s. 477-487.
– Bóg jest nieskończonym pięknem, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 14 (2009), 187-211.
– „Communio personarum” jako rozwiązanie sporu między jednostką i społeczeństwem, w: Ja – Wspólnota. Perspektywa teologii fundamentalnej, E. Kotkowska, J. Moskałyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2009.
– Teologia uczestnictwa, „Teologia Praktyczna” 11 (2010), s. 109-133.
– Godność osoby ludzkiej w wymiarze antropologii filozoficznej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 15 (2010), s. 189-205.
– Sacrum a wspólnota ducha jednoczącej się Europy, „Teologia w Polsce” 4 (2010), nr 2, 247-261.
– Kościół a polskie znaki czasu w dobie przełomu, w: E. Sienkiewicz (red.), Kościół po transformacji systemowej w Polsce, Szczecinek 2011, s. 9-24.
– Współczesne demokracje a prawda, „Społeczeństwo” 1 (2011), s. 87-105.
– Kościół jako ‘communio personarum’ w polskiej teologii uczestnictwa, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 16 (2011), s. 115-125.
– Naturalny i nadprzyrodzony wymiar wspólnoty według św. Augustyna, „Społeczeństwo” 4 (2011), s. 57-70.
– Człowiek w myśli św. Augustyna, „Teologia w Polsce” 5 (2011), nr 2, s. 258-272.
– Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy i źródłem szczęścia według św. Augustyna, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie,  17 (2011), s. 151-160.
– Krytyczna funkcja Kościoła wobec instytucji i rozwiązań społecznych, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2010), s. 101-122.
– Ateizm w nauczaniu posoborowego Magisterium Kościoła, w: Wobec nowego ateizmu, Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wydawnictwo UKSW – Warszawa 2011, s. 195-232.
– Święty Augustyn jako mistrz syntezy wiary i rozumu, „Ateneum Kapłańskie” 158 (2012) 2, s. 299-307.
– Męczeństwo jako świadectwo prawdzie, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18 (2012) I, s. 129-144.
– Poznawczy realizm egzystencjalny według św. Augustyna, „Teologia w Polsce” 6 (2012), nr 1, s. 21-30.
– Ponowoczesny spór o prawdę, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, K. Góźdź, Chyla, S. Kunka (red.), Pelplin 2012, s. 151-167.
– Współczesne zagrożenia życia, w: Święty Idzi a tajemnica Kościoła, M. Jagodziński (red.), Radom 2012, s. 121-162.
– Nasze problemy z demokracją, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 19 (2012) z. II, 157-171.
– Św. Augustyn – platonik, czy kontestator tradycji starożytnych Aten, „Studia Paradyskie” tom 21 (2011), s. 97-111.
– Spór o prawdę w myśli starożytnej Grecji, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2011), 43-62.
– Poszukiwanie prawdy a sens istnienia, w: Człowiek i sens, P. Rossa (red.), Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2012, s. 102-148.
– Racjonalizm jako podstawa pewnego i niewzruszonego poznania Boga w myśli św. Augustyna, „Teologia Patrystyczna” 9 (2012), s. 57-71.
– „Communio Ecclesiae” jako najważniejsza korekta uczestnictwa w kontekście transformacji systemowej w Polsce, „Społeczeństwo i Kościół” 9 (2012), s. 65-81.
– Wierzę w święty Kościół powszechny, w: Wiara w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego, M. Jagodziński, J. Karbownik (red.), Radom 2013, s. 37-58.
– Wiara Kościoła i wiara osoby, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 20 (2013) z. I i II, 225-239.
– Aktualność przesłania prymasa Stefana Wyszyńskiego w kontekście przygotowań do 1050. rocznicy chrztu Polski, „Społeczeństwo” 2 (2014), s. 75-88.
– „Communio” w Bogu a wspólnota Kościoła jako Dzieło Ducha Świętego, w: Duch Kościoła – Kościół Ducha, A. Proniewski (red.), Białystok 2014, s. 58-80.
– Maryjna perspektywa nowej ewangelizacji, w: Wierzyć z Maryją i jak Maryja, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich – Rokitno 19-21 września 2013 r., G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski (red.), Częstochowa 2014, s. 111-133.
– Społeczny wymiar Kościoła, w: Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, red. Z. Gogola, A. Maćkowski, J. Wołczański, Szczecin 2014, s. 565-580.
– Społeczeństwo chrześcijańskie. Refleksje na kanwie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, „Teologia w Polsce” 8 (2014), nr 2, s. 95-108.
– Wspólnototwórczy charakter żydowskiej Paschy, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 21 (2014), s. 157-174.
– Wiara w świetle absolutnej prawdy – refleksja na kanwie encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”, „Studia Gnesnensia” XXVIII (2014), s. 137-149.
– Naród według prymasa Wyszyńskiego w kontekście jubileuszu chrztu Polski, „Studia Paradyskie”, tom 24 (2014), s. 231-246.
– Wiara a polityka, w: Wiara wobec współczesności, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, Warszawa 2014, s. 47-63.
– Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka, w: Człowiek istota (po)znana. Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, „Studia Teologii Dogmatycznej”, tom I, Białystok 2015, s. 236-256.
– Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22 (2015), s. 145-163.
– Paschalne urzeczywistnienie Kościoła w nowej ewangelizacji, „Teologia w Polsce” 9 (2015), nr 2, s. 37-52.
– Kryzys poznawczy jako przyczyna kryzysu wiary, „Colloquia Disputationes” 31, WT UAM – Poznań 2015, s. 21-38.
– Orędzie o Królestwie Bożym podstawowym kryterium politycznego zaangażowania chrześcijan, „Studia Gnesnensia” XXIX (2015), s. 277-290.
– Zbawczy uniwersalizm Jezusa a katolicka teologia narodu, w: Piękna dama teologia. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu, red. W. Wołyniec, J. Froniewski, Wrocław 2016, s. 161-174.
– Koncepcja państwa według św. Augustyna, „Studia Paradyskie”, tom 25 (2015), s. 201-220.
– Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2015), s. 195-221.
– Miłosierdzie jako podstawa rozwiązywania społecznego sporu o sprawiedliwość, „Roczniki Teologiczne KUL” LXIII (2016) z. 2, s. 115-132.
– Małżeńskie „communio” w sakramentalnym urzeczywistnieniu, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 28-47.
– Matka Jezusa – Matką Bożego miłosierdzia, „Rocznik Skrzatuski”, IV (2016), s. 31-50.
– Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 23 (2016), s. 213-230.
– Miłosierdzie Boże w pełni objawione i zrealizowane w Jezusie Chrystusie, „Teologia w Polsce” 10 (2016), nr 2, s. 23-41.
– Bóg – Ojciec miłosierny w orędziu Jezusa o królestwie Bożym, „Studia Paradyskie” 26 (2016), s. 171–191.
– Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2016), s. 187-204.
– Czy Bóg Starego Testamentu jest miłosiernym Ojcem?, w: Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. M. Jagodziński, Radom 2017, s. 7-29.
– Duch Święty a miłosierdzie Ojca zrealizowane w Synu, „Teologia w Polsce” 11 (2017) nr 1, s. 35-49.
– Wspólnota małżeńska objawieniem wspólnoty w Bogu, w: Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, red. G. Chojnacki, Szczecin 2017, s. 219-242.
– Ewangelizacja między historią a współczesnymi wyzwaniami w uniwersalistycznej i partykularnej perspektywie, w: Musicam sacram dilexit. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Henrykowi Ćwiekowi profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu. Studia i materiały, red. M. Jagodziński, Sz. Kowalik, A. Wąsik, Instytut Technologii   Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2017, s. 283-296.
– Kościół w służbie Bożego miłosierdzia, w: Credo Domine adiuva incredulitatem meam, księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, red. J. Kupczak, C. Smuniewski, Poznań – Kraków 2017, s. 439-453.
– Objawiona prawda o Bożym miłosierdziu w sporze o sprawiedliwość, „Społeczeństwo” 138 (2017) nr 2, s. 74-98.
– Wciąż aktualne i zobowiązujące dziedzictwo „Solidarności” w kontekście chrześcijańskiej idei miłosierdzia, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2017), s. 185-196.
– Jana Pawła II teologia „Solidarności”, w: Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II, red. W. Wojtyła, Radom 2017, s. 89-106.
Matka miłosierdzia w Kościele na podstawie encykliki „Redemptoris Mater”, „Rocznik Skrzatuski”, t. VI 2018, s. 27-41.
Dusza ludzka – czy tylko „pożyteczna metafora”?, w: Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę duszy, red. J. Lemański, P. Goniszewski, Szczecin 2019, s. 129-160.
Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny według Hieronima ze Strydonu, „Rocznik Skrzatuski”, t. VII 2019, s. 41-55.
Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 26 (2019), s. 347-363.

Udział bierny
– W sympozjum naukowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (7 maja 1998 r.) na temat: Zjednoczona Europa wyzwaniem dla państwa i Kościoła. Udział w dyskusji bez autorskiego wykładu.
– W VII Kongresie Teologów Polskich w Lublinie (12-15 września 2004 r.); temat: Kościół w życiu publicznym. Udział w dyskusji panelowej po wykładzie ks. prof. Pawła Bortkiewicza: Etos Solidarności” w kulturze polskiej i ks. prof. Piotra Niteckiego: Kościół w Polsce a „Solidarność”.
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Łomży (wrzesień 2005 r.); temat: Teologia i teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego.
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Poznaniu (20-22 września 2007 r.); temat: Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła. Teologia znaków czasu.
– W konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Filozofii oraz Zakład Filozofii Współczesnej przy Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku – (Ustka 8-9 czerwca 2009 r.); temat: Spory o (bez)założeniowość filozofii. Udział w dyskusji.
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Zamościu (22-24 września 2009 r. ); temat: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia.
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Pelplinie (19-21 września 2009 r. ); temat: Problem teologii ponowoczesności.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (16 maja 2014 r.); temat: Przyszłość teologii.
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Bydgoszczy (21-23 września 2015 r.); temat: Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu (4 listopada 2015 r.); temat: Wiara otwiera drogę i towarzyszy nam na przestrzeni dziejów (LF 8). Współczesne oblicza wiary.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny US i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie (28 listopada 2015 r.); temat: Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Udział z wygłoszeniem referatu
– W konferencji zorganizowanej przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Koszalinie (25 września 1999 r.); temat wygłoszonego wykładu: Problem wolności w dziejach narodu polskiego.
– W inauguracji Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Koszalinie 1999/2000 (23 października 1999 r.) – wykład inauguracyjny; temat wygłoszonego wykładu: Polski paradygmat wolności.
– W sympozjum zorganizowanym przez Komitet Integracji Europejskiej, Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Polską Fundację im. Roberta Schumana (25 listopada 1999 r.) na temat: „Rozwój regionu słupskiego poprzez wzmocnienie organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami lokalnymi”; temat wygłoszonego wykładu: Chrześcijańska tożsamość narodu polskiego w kontekście integracji z Unią Europejską.
– W konferencji zorganizowanej przez Diecezjalnego Instytut Akcji Katolickiej w Grzybowie koło Kołobrzegu (9 lutego 2001 r.); temat wygłoszonego wykładu: Deklaracja „Dominus Iesus” świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa.
– W „Dniach Prymasowskich”; temat: Trzy Dni z Prymasem Tysiąclecia. Seria wykładów i konferencji w różnych instytucjach naukowych w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku (16 – 21 październik 2001 r.).
– W konferencji – „Koszalińskich Dniach Prymasowskich w Roku Prymasa Tysiąclecia” (18 października Koszalin 2001 r.); temat wygłoszonego wykładu: Naród w perspektywie wiary w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.
– W konferencji zorganizowanej przez Instytut Katolickiej Nauki Społecznej, przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie, Politechnikę Koszalińską i Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku (24 kwietnia 2002 r.) na temat: „Kryzys pracy w regionie dotkniętym strukturalnym bezrobociem”; temat wygłoszonego wykładu: Praca a etyka „Solidarności”.
– W sympozjum zorganizowanym przez Politechnikę Koszalińską, Instytut Katolickiej Nauki Społecznej, przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie i Prezydenta Miasta Koszalin (10 czerwca 2003 r.) na temat: „Tożsamość wspólnoty lokalnej a trendy globalizacyjne i integracyjne”; temat wygłoszonego wykładu: Polskie zmagania z wolnością w kontekście globalizacji.
– W sympozjum zorganizowanym przez Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie; temat wygłoszonego wykładu: O znaczeniu poszukiwania prawdy w życiu, w filozofii i w teologii (2-3 lutego 2007 – Koszalin).
– W Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Słupsku (10-19 października 2007), przebiegających pod hasłem: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” i podczas otwarcia wystawy pt. „Rozpoznawać, wykrywać, zapobiegać – pod okiem SB”, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku  (16 października 2007 – Słupsk); temat wygłoszonego wykładu: Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego.
– W konferencji zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej (19-21 października 2007 – Pleśna koło Koszalina); temat wygłoszonego wykładu: Godność osoby ludzkiej w kontekście współczesnych przemian w Polsce i w Europie.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (21 listopada 2007 r.) na temat: „Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny”; temat wygłoszonego wykładu: Chrześcijańska tożsamość Europy. Po konferencji prowadzenie dyskusji panelowej.
– W sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska (8 stycznia 2008 r.) na temat encykliki Benedykta XVI Spe salvi; temat wygłoszonego wykładu: Nadzieja wierzących w Chrystusa.
– W zjeździe Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Koszalinie (16-18 września 2008 r.); temat zjazdu: „Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. Czesława S. Bartnika”. Wygłoszony referat pt. Teologia rzeczywistości ziemskich.
– W międzynarodowej sesji naukowej w Koszalinie (14-15 listopada 2008) na temat: Polityka w refleksji wiary. Wygłoszony na konferencji wykład pt. Czy potrzebna jest polska teologia polityczna? Podczas konferencji prowadzenie i udział w dyskusji panelowej.
– W sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej WT US w ramach obchodów „Roku św. Pawła” w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (24 stycznia 2009 r.) na temat: Pawłowa Ewangelia o Jezusie – inna od Jezusowej?; temat wygłoszonego wykładu: Apostoł Paweł – pierwszy teolog chrześcijański.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (6 maja 2009 r.) na temat: „Współczesne poszukiwania sacrum”; wygłoszony na konferencji wykład pt. Sacrum a „wspólnota ducha” jednoczącej się Europy. Po konferencji prowadzenie dyskusji panelowej.
–  W konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Teologii Fundamentalnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (13 maja 2009 r.) na temat: „JA-WSPÓLNOTA. Perspektywa teologii fundamentalnej”; temat wygłoszonego wykładu: „Communio personarum” jako rozwiązanie sporu między jednostką a społeczeństwem. Prowadzenie dyskusji panelowej.
– Podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej: „Ottoniana 2009” w Kamieniu Pomorskim (29 czerwca 2009); temat wygłoszonego wykładu: Duchowe owoce pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Teologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie oraz Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (28 listopada 2009) na temat: „Godność osoby ludzkiej w świetle dokumentu Dignitas Personae”; temat wygłoszonego wykładu: Godność osoby ludzkiej w wymiarze antropologii filozoficznej.
– konferencji naukowej w Koszalinie zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej, przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (8 maja 2010) na temat: Kościół po transformacji systemowej w Polsce; wygłoszony na konferencji wykład pt. Kościół a polskie znaki czasu w dobie przełomu.
– W konferencji naukowej zorganizowanej w Koszalinie przez Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (22 stycznia 2011) na temat: „Kościół domem i szkołą komunii”; temat wygłoszonego wykładu: Kościół jako ‘communio personarum’ w polskiej teologii uczestnictwa.
– W konferencji zorganizowanej przez OFKS – „Civitas Christiana” w Koszalinie (5-6 lutego 2011 r.), pod hasłem: „Kultura polska a chrześcijaństwo”; temat wygłoszonego wykładu: Chrześcijańskie korzenie kultury polskiej.
– W konferencji naukowej w Koszalinie  (5 listopada 2011) na temat: „Męczeństwo i świadectwo w Kościele XX wieku”; wygłoszony na konferencji wykład pt. Męczeństwo jako świadectwo Prawdzie.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu i Katedrę Teologii Współczesnej (17 listopada 2011 r.) na temat: „Wobec nowego ateizmu”; temat wygłoszonego wykładu: Nauczanie posoborowego Magisterium Kościoła na temat ateizmu.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (29 listopada 2011 r.) na temat: „Rok 1089 – konsekwencje. Demokracja – pluralizm – uczestnictwo”; temat wygłoszonego wykładu: ‘Communio Ecclesiae’ jako najważniejsza korekta uczestnictwa w kontekście transformacji systemowej w Polsce. Przewodniczenie II sesji wykładów i dyskusji.
– W sympozjum zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Koszalinie (20 stycznia 2012) na temat: „Świadectwo chrześcijan w przestrzeni publicznej”; temat wygłoszonego wykładu: Wartości chrześcijańskie w działalności publicznej.
– W konferencji naukowej w Zielonej Górze, zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” (22 października 2012 r.) na temat: „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”; temat wygłoszonego wykładu: Nasze problemy z demokracją. Przewodniczenie I sesji wykładów i dyskusji.
– W konferencji naukowej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, zorganizowanej przez Katedrę Teologii Współczesnej – Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu. Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Rycerzy Kolumba (9 listopada 2012 r.) na temat: „Wiara w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II”; temat wygłoszonego referatu: Wierzę w święty Kościół powszechny.
– W konferencji naukowej w Parafii pw. Św. Idziego w Suchej k. Pionek, zorganizowanej przez Katedrę Teologii Współczesnej – Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu i Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego (10 listopada 2012 r.) na temat: „Święty Idzi a tajemnica życia”; temat wygłoszonego referatu: Współczesne zagrożenia życia.
– W konferencji naukowej w Gorzowie Wielkopolskim – Pałac Biskupów (27 kwietnia 2013 r.) na temat: „Wiara i wspólnota wiary” oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US; temat wygłoszonego wykładu: Wiara Kościoła i wiara osoby.
– W sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Koszalinie i Katedrę Teologii Fundamentalnej WT US (7-8 września 2013) w Koszalinie; na temat: „Doktryna społeczna Kościoła katolickiego”; temat wygłoszonego referatu: Katolicka etyka społeczna.
– W międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Świdnicy – Wałbrzychu (16-18 września 2013), na temat: „Duch Kościoła – Kościół Ducha”; temat wygłoszonego referatu: Communio w Bogu a wspólnota Kościoła jako dzieło Ducha Świętego. Udział w dyskusji.
– W sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w Rokitnie (18-21 września 2013), na temat: „Wierzyć z Maryją i jak Maryja”; temat wygłoszonego referatu: Maryjna perspektywa Nowej Ewangelizacji.
– W sesji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej i Katedrę Teologii Fundamentalnej WT US (16-17 listopada 2013) w Koszalinie; na temat: Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro; temat wygłoszonego referatu: Kościół katolicki a polski patriotyzm.
– W sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Szczecinku (12.12.2013 r.) na temat: „Kardynał Stefan Wyszyński – prymas niezłomny”; temat wygłoszonego referatu: Nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego o naprawie państwa.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu (27 lutego 2014) na temat: „Raz jeszcze o wierze. Wokół encykliki Lumen fidei papieża Franciszka”; temat wygłoszonego referatu: Wiara w świetle absolutnej prawdy – refleksja na kanwie encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”. Moderowanie pierwszej części konferencji (I i II) oraz prowadzenie dyskusji.
– II Ogólnopolskie Spotkanie Gnieźnieńskie „Stąd Nasz Ród” i XXI Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Grobu Św. Wojciecha (11-12 kwietnia 2014 r.); temat wygłoszonego referatu: Naród chrześcijański – aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w kontekście przygotowań do Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.
– W konferencji naukowej w Koszalinie zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej, przy współudziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie (17 maja 2014 r.) na temat: Nowa ewangelizacja w kontekście cywilizacji chrześcijańskiej oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US; temat wygłoszonego wykładu: Społeczeństwo chrześcijańskie.
– W III Miasteckich Dniach Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowanych przez Parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku, Parafię pw. Wspomożenia Wiernych w Miastku, Parafię pw. św. św. Włodzimierza i Olgi w Miastku oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Miastku (20-22.06.2014 r.); temat wygłoszonego wykładu: Państwo i naród – aktualność nauczania Prymasa Wyszyńskiego.
– W międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Rzeszowie (15-17 września 2014), na temat: Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, temat wygłoszonego referatu: Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka. Udział w dyskusji.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu (22 kwietnia 2015 r.) pt. Współczesne zagrożenia wiary, temat wygłoszonego referatu: Kryzys poznawczy jako przyczyna kryzysu wiary we współczesnym kontekście kulturowym. Udział w dyskusji.
– W konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego US w Szczecinie i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie (16 maja 2015 r.) pt. Nowa apologia w służbie nowej ewangelizacji, temat wygłoszonego referatu: Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji. Udział w dyskusji.
– W konferencji naukowej, zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Miastko (27.06.2015 r.), pt. Katolicy w życiu publicznym, temat wygłoszonego referatu: Koncepcja państwa według św. Augustyna. Udział w dyskusji.
– W konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział Teologiczny US, Muzeum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy Koszalin (Kołobrzeg 13.05.2016 r.), pt. Znaczenie Chrztu Polski w dziejach ewangelizacji Pomorza Środkowego – historia i nowe wyzwania, temat wygłoszonego referatu: Ewangelizacja między historią a współczesnymi wyzwaniami w uniwersalistycznej i partykularnej perspektywie.
– W konferencji naukowej, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filologiczno – Pedagogiczny oraz Wydział Ekonomiczno – Prawny Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu i Polskie Towarzystwo Teologiczne, (Wąchock 14.05.2016 r.), pt. Średniowiecze i nauka; temat wygłoszonego referatu: Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk.
– Wykład inauguracyjny; temat: Aktualne i zobowiązujące dziedzictwo „Solidarności” w kontekście chrześcijańskiej idei miłosierdzia. Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Wydziale Teologicznym US (03.10.2016 r.) Szczecin.
– W konferencji naukowej w wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej oraz Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego US (19.11.2016), na temat: Miłosierdzie a sprawiedliwość; temat wygłoszonego referatu: Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-politycznym sporze o sprawiedliwość.
– W konferencji zorganizowanej przez Katedrę Teologii Fundamentalnej, Wydział Teologiczny US, i Klub Społeczny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy Szczecinek (26.09.2017); na temat: Anomia społeczna a państwo obywatelskie. Temat wygłoszonego referatu: Czy współczesny świat jest dotknięty anomią społeczną?
– W ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Zakład Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Społecznych – Katedra Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Teologiczne (23.11.2017); na temat: W hołdzie wobec myśli Jana Pawła II. Temat wygłoszonego referatu: Jana Pawła II teologia „Solidarności”.
– W międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Religio – interiorità ed esteriorità, Wydział Teologiczny US (12-13.06.2018). Temat wygłoszonego referatu: Uwewnętrznienie Bożego prawa w chrześcijaństwie a zewnętrzne przepisy rytualne.
– W interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu na temat: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Aktualność przesłania św. Hieronima dla Kościoła i społeczeństwa (Gniezno 30.03.2019). Temat wygłoszonego referatu: Eschatologiczne kryterium w myśli św. Hieronima.

Udział czynny bez wygłoszonego referatu
– W konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Bydgoszczy (21-23 września 2015 r.); temat: Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej. Prowadzenie przedpołudniowej sesji oraz dyskusji 23 września 2015 r.

Organizacja sympozjów i konferencji
– Udział w organizacji sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (7 maja 1998 r.) na temat: „Zjednoczona Europa wyzwaniem dla państwa i Kościoła”. Udział w dyskusji bez autorskiego wykładu.
– Współorganizacja „Dni Prymasowskich”; temat: „Trzy Dni z Prymasem Tysiąclecia” oraz seria wykładów i konferencji w różnych instytucjach naukowych w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku (16 – 21 październik 2001 r.).
– Współorganizacja konferencji wraz z Instytutem Katolickiej Nauki Społecznej przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie, Politechniką Koszalińską i Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku (24 kwietnia 2002 r.) na temat: „Kryzys pracy w regionie dotkniętym strukturalnym bezrobociem”.
– Współorganizacja sympozjum: Tożsamość wspólnoty lokalnej a trendy globalizacyjne i integracyjne, zorganizowanego przez Politechnikę Koszalińską, Instytut Katolickiej Nauki Społecznej, przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie i Prezydenta Miasta Koszalin (10 czerwca 2003 r.).
– Zorganizowanie konferencji naukowej w ramach Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (21 listopada 2007 r.) na temat: „Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny”.
– Zorganizowanie zjazdu i konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Koszalinie (16-18 września 2008 r.); temat zjazdu: „Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. Czesława S. Bartnika”.
– Zorganizowanie w Koszalinie międzynarodowej sesji naukowej i kierownictwo (14-15 listopada 2008) na temat: Polityka w refleksji wiary.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (6 maja 2009 r.) na temat: „Współczesne poszukiwania sacrum”.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w Koszalinie (8 maja 2010) na temat: „Kościół po transformacji systemowej w Polsce”.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w Koszalinie  (5 listopada 2011) na temat: „Męczeństwo i świadectwo w Kościele XX wieku”.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w Gorzowie Wielkopolskim – Pałac Biskupów (27 kwietnia 2013 r.) na temat: „Wiara i wspólnota wiary” oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w Koszalinie przy współudziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie (17 maja 2014 r.) na temat: Nowa ewangelizacja w kontekście cywilizacji chrześcijańskiej oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US i moderowanie pierwszej części konferencji.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (16 maja 2015 r.) na temat: Nowa apologia w służbie nowej ewangelizacji oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w Kołobrzegu (13.05.2016 r.), przy współudziale Muzeum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy Koszalin, na temat: Znaczenie Chrztu Polski w dziejach ewangelizacji Pomorza Środkowego – historia i nowe wyzwania.
– Zorganizowanie konferencji naukowej w wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, przy współpracy z Katedrą Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego US (19.11.2016), na temat: Miłosierdzie a sprawiedliwość.

 Informacja o wypromowanych doktorach; wszczęte przewody doktorskie

A/ Ks. Marian Knut – diecezja pelplińska
Temat pracy doktorskiej: Chrystocentryzm jako podstawowa zasada antropologiczna
w teologii Księdza Profesora Jerzego Buxakowskiego
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski;
Ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Kowalczyk
Obrona: Na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (14 listopada 2012 r.) 

B/ Ks. Sebastian Kowal – diecezja koszalińsko-kołobrzeska
Temat pracy doktorskiej: Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium krytyczno-teologiczne
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Henryk Wejman;
Ks. dr hab. prof. UKSW Marek Jagodziński
Obrona: Na Wydziale Teologicznym US w Szczecinie (6 czerwca 2013 r.)


Recenzje opublikowane przed habilitacją
– M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia. Prawdy i kłamstwa, Kraków, Wydawnictwo „M”, 2003. w „Społeczeństwo” 3(2004), s. 547-551.
– B. Smolka, Narodziny i rozwój personalizmu, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2002. w „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” 9(2004), s. 223-227.
– T. Węcławski, Powiedzcie prawdę, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2003. w „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” 9(2004), s. 228-231.
– E. Adamiak, Mariologia, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny. Biblioteka Pomocy Naukowych (26), 2003. w „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2004), s. 162-167.
– J. Nagórny, M. Pokrywka (red), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003. w „Roczniki Teologiczne” (zeszyt 2 – Dogmatyka) L1 (2004), s. 291-295.
– Zdzisław J. Kijas, Początki świata i człowieka, Wydawnictwo WAM – Kraków 2004. w „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” 10(2005), s. 285-289.
– Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata [Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen], tłum. Ryszard Zajączkowski, Wydawnictwo „Jedność´- Kielce 2004. w „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” 10(2005), s. 290-294.
– Maluśkiewicz, Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Poznań, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2003. w „Przegląd Wielkopolski” 3(2004), s. 120-121.
– Z. Witka-Jeżewski, Wąska ścieżka czyli postawić na Boga, Kraków 2003. w „Gość Niedzielny” 11(2004), s. 25.

Po habilitacji
– Czym jest kontemplacja?Tomasz Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji [The Inner Experience. Notes on Contemplation], tłum. Izabela i Piotr Zarębscy, Wydawnictwo M, Kraków 2005, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 11(2006), s. 271-275.
– Blisko Syna i blisko wierzących w Chrystusa – Adam Wojtczak, Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, Poznań 2005, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 11(2006), s. 277-281.
– Wiara w zbawienie wieczne – Henryk Pietras SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Wydawnictwo WAM – Kraków 2007, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 12 (2007), s. 227-230.
– Stefan Ewertowski, Europa na progu trzeciego tysiąclecia, Olsztyn 2007, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 12 (2007), s. 323-326.
– Wincenty Łaszewski, Moja maryjna droga, „Nasza Przyszłość” Szczecinek 2012, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18 (2012) zeszyt I, s. 169-171.
– Henryk Mochol, „Na drodze do doskonałości”. Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania biskupa Piotra Gołębiowskiego, Radom 2013, ss. 450, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 21 (2014), s. 348-350.
– Janusz Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Sandomierz 2014, ss. 392, w: „Teologia w Polsce” 10 (2015) nr 2, s. 264-267.
– Kościół wobec wyzwań współczesnych, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, w: „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22 (2015), s. 317-319.
– Wojciech Wojtyła, Alfabet Jana Pawła II, Radom 2018, ss. 238, w: „Teologia w Polsce” 12 (2018), nr 1, s. 209-212.

Recenzje wydawnicze
Artykuły
– Recenzja wydawnicza artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym – Sz. Drzyżdżyk, Niepokalane poczęcie Maryi jako problem teologiczny w okresie scholastyki, „Teologia w Polsce”, 1 (2009), ss. 24.
– Recenzja wydawnicza artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym – C. Naumowicz, Cierpiętliwy Bóg nadziei Jürgena Moltmanna. Kontekst – proplematyka – perspektywy, „Teologia w Polsce”, 1 (2009), ss. 16.
– Recenzja wydawnicza artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym – J. Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych, „Teologia w Polsce”, 1 (2009), ss. 11.
– Recenzja wydawnicza artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym – M. Paluch, Czy Doktor anielski nie doceniał Chrystusa?, „Teologia w Polsce”, 1 (2009), ss. 13.
– Recenzja wydawnicza artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym – M. Pyc, Czy mamy prawo do nadziei na powszechne zbawienie? Refleksja nad zbawczym uniwersalizmem w myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Teologia w Polsce”, 1 (2009), ss. 17.
– Recenzja wydawnicza artykułu ks. dr hab. prof. UAM Jarosława Moskałyka pt. Funkcja soborności Kościoła, do periodyku naukowego Wydziału Teologicznego US „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2011).
– Recenzja wydawnicza artykułu – ks. Krystian Kałuża, Jeden Pośrednik i wiele pośrednictw. Rola pojęcia religii w chrześcijańskiej teologii religii, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58, s. 117-149.
– Recenzja wydawnicza artykułu – ks. Jacenty Mastej, Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI ‘Spe salvi’, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58, s. 17-35.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Marek Matejczuk, Egzorcyzmy świadectwem miłości
i wiarygodności Kościoła (na podstawie obserwacji uczestniczącej socjologa)
, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58,  ss. 12.
– Recenzja wydawnicza artykułu – ks. Jarosław Przytuła, Werytatywna wiarygodność Kościoła w świetle myśli teologicznej H. U. von Balthasara, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58, s. 51-72.
– Recenzja wydawnicza artykułu – ks. Roman Raczko, Rozpoznanie Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58, s. 75-98.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Roman Słupek SDS, Sensotwórczy wymiar Objawienia Bożego według adhortacji ‘Verbum Domini’ Benedykta XVI, do czasopisma naukowego: ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 3 (2011) 58, s. 37-50.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Ks. Bogdan Ferdek, Magdalena Piekarska, Chrystologia sztuką życia Dietricha Bonhoeffera, „Teologia w Polsce”, 6 (2012), nr 2, s. 31-39.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Michał Kosche, Bogoczłowieczeństwo w myśli prawosławnej, Teologia w Polsce”, 6 (2012), nr 2, s. 121-127.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Ks. Julian Nastałek, Język łaciński językiem Kościoła i teologii. 50 lat Konstytucji Apostolskiej „Veterum Sapientia”, „Teologia w Polsce”, 6 (2012), nr 2, s. 129-139.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Jakub Szwarczyński, Zło – dramat ludzkiej wolności w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, „Teologia w Polsce”, 6 (2012), nr 2, s. 141-161.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Grzegorz Barth, Fenomenologia i metafizyka wiary chrześcijańskiej, Teologia w Polsce”, 8 (2014), nr 1, s. 53-67.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Sławomir Kunka, Krzyż Chrystusa krzyżem Syna. Personalistyczny przyczynek do trynitarnej koncepcji ekonomii zbawienia (1), „Teologia w Polsce”, 8 (2014), nr 1, s. 69-77.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Grzegorz Wiończyk, „Logos, pathos, ethos”. Akt poznania teologicznego w perspektywie antropologicznej, „Teologia w Polsce”, 8 (2014), nr 1, s. 179-194.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Jacek Jezierski, Trudności w kościelnej akceptacji myśli Kopernika, „Teologia w Polsce”, 8 (2014), nr 1, s. 195-205.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Henryk Szmulewicz, Dialog ekumeniczny jako służba ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 21 (2014), s. 175-192.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Andrzej Wachowicz, Niepokalana – wzorem dla współczesnych małżonków, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 21 (2014), s. 193-202.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Dominik Kubicki, Teologia katolicka wobec pięćsetnej rocznicy Reformacji, „Teologia w Polsce”, 9 (2015), nr 1, s. 189-207.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Stanisław Fiuk, Misterium Kościoła a zbawienie człowieka, „Teologia w Polsce”, 9 (2015), nr 1, s. 137-147.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Sabina Bartoszek, Działanie Boga Trójjedynego poza bezpośrednim (sakramentalnym) włączeniem w rzeczywistość Kościoła, „Teologia w Polsce”, 9 (2015), nr 1, s. 117-125.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Janusz Królikowski, Słowo Boże i Eucharystia w konstytucji Dei Verbum, „Teologia w Polsce”, 9 (2015), nr 1, s. 71-81.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Jarosław Moskałyk, Rola wschodniego katolicyzmu w optyce zjednoczenia chrześcijańskiego, „Teologia w Polsce”, (2016), nr 1, s. 33-45.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Andrzej Dobrzyński, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki Dives in misericordia św. Jana Pawła II, „Teologia w Polsce”, (2016), nr 1, s. 95-106.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Janusz Królikowski, Wcielenie wiecznego Słowa – rzeczywistość historyczna i zbawcza, „Teologia w Polsce”, (2016), nr 1, s. 65-79.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Bogusław Kochaniewicz, Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Czy definicja natury Jezusa Chrystusa powinna prowadzić do podziału?, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”
– Recenzja wydawnicza artykułu – Chrześcijaństwo a kapitalizm. Główne idee Macieja Zięby OP, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”
– Recenzja wydawnicza artykułu – Kultura – ewangelizacja kultury – inkulturacja wiary, „Teologia w Polsce”, (2017), nr 2.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Romano Guardiniego podstawy teo-logii, „Teologia w Polsce”, (2017), nr 2.
– Recenzja wydawnicza artykułu – Problem zła w teologii współczesnej, „Teologia w Polsce”, (2017), nr 2.
– Recenzja wydawnicza artykułu: Franciszek Blachnicki – uomo pasquale e libero. Uno sguardo storico – pastorale, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”.
– Recenzja wydawnicza artykułu: Maryja w komunijnym planie Ojca, „Studia Sandomierskie”.
– Recenzja wydawnicza artykułu: Zagubiony czy odnaleziony? Człowiek wobec współczesnej przestrzeni politycznej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”.
– Recenzja wydawnicza artykułu: Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej, „Colloquia Theologica Ottoniana”.
– Recenzja wydawnicza artykułu: Wgląd teologiczny w fenomen życia: „Bios jako vestigium Dei”. Załączony tekst został przedstawiony do publikacji w „Teologia w Polsce” na rok 2019, nr 1.
Recenzja wydawnicza artykułu: „Umbra Dei”. Teologiczna interpretacja życia psychicznego. Załączony tekst został przedstawiony do publikacji w „Teologia w Polsce” na rok 2019, nr 1.
Recenzja wydawnicza artykułu: Polityczno-personalistyczna koncepcja Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Załączony tekst został przedstawiony do publikacji w czasopiśmie naukowym Wydawnictwa Naukowego Politechniki Koszalińskiej „Symbolae Europaeae” na rok 2019, nr 14.

Książki
– Recenzja wydawnicza monografii – J. Moskałyk, Bóg dialogu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, Poznań 2010, ss. 121.
– Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej – E. Kotkowska, J. Moskałyk (red.), Ja-Wspólnota – w teorii i praktyce, WT UAM Poznań 2010, ss. 175.
– Recenzja wydawnicza – W. Łaszewski, Modlitewnik zatroskanych o Polskę, Fundacja „Nasza Przyszłość” Szczecinek 2012, ss. 199.
– Recenzja wydawnicza – O.J.B. Bashobora, Jesteś obrazem Boga, Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2011, red. S. M. Tomasza Dorota Potrzebowska, POMOC – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2012, ss. 159.
– Recenzja wydawnicza – W. Łaszewski, Moja maryjna droga, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2012, ss. 184.
– Recenzja wydawnicza – H. Mochol, Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania biskupa Piotra Gołebiowskiego, Theologia Radomiensia, Radom 2012, ss. 298.
– Recenzja wydawnicza – T. Kudaszewicz, Św. Rafał od św. Józefa, Józef Kalinowski 1835–1907, Słupsk 2012.
– Recenzja wydawnicza – O.J.B. Bashobora, Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi, Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji w Polsce w roku 2012, Częstochowa 2013, ss. 132
– Recenzja wydawnicza – B. Preder, Kod miłości. Rozmowa ze św. Faustyną, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2013, ss. 175.
– Recenzja wydawnicza – Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary, M. Kowalczyk, M. Mejzner (red.), Wydawnictwo UKSW – Warszawa 2013, ss. 486.
– Recenzja wydawnicza – O.J.B. Bashobora, Uwierz Bogu sercem, Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji w Polsce w roku 2013, Częstochowa 2014, ss. 214.
– Recenzja wydawnicza – Z góry dziękuję! O sile uwielbienia, zaufania i instrukcji obsługi charyzmatów, Z ks. Rafałem Jaroszewiczem rozmawia Marcin Jakimowicz, Częstochowa 2014.
– Recenzja wydawnicza – R. Jarosiewicz, Ewangelizacja bez granic – czyli 144 tysiące sposobów głoszenia Pana, Kraków 2014, ss. 128.
– Recenzja wydawnicza – R. Jarosiewicz, M. Jakimowicz, Słodkie kłamstwa 24 godziny na dobę, Kraków 2014, ss. 65.
– Recenzja wydawnicza – M. Plucner, Umiłowana, czyli kobieta z klasą, Częstochowa 2015, ss. 144.
– Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, ss. 247.
– Recenzja wydawnicza – O.J.B. Bashobora, Jesteś posłany przez Boga, Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji w Polsce w roku 2014, Częstochowa 2015.
– Recenzja wydawnicza – M. Jagodziński, Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Lublin 2015, ss. 175.
– Recenzja wydawnicza – O.J.B. Bashobora, Zaufaj miłosierdziu Boga, Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji w Polsce w roku 2016, Częstochowa 2017.
– Recenzja wydawnicza – A. Sochaj, Romski modlitewnik i śpiewnik, Szczecinek 2017.
– Recenzja wydawnicza – W. Wojtyła, Alfabet Jana Pawła II, Radom 2018.
– Recenzja wydawnicza – W. Wojtyła, Alfabet Jana Pawła II, Radom 2018.
– Recenzja wydawnicza – K. Góźdź, Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin 2019, ss. 409.

Prace doktorskie
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr lic. Henryka Mochola pt. Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania biskupa Piotra Gołębiowskiego. Studium dogmatyczno-moralne. Obrona: UKSW – Warszawa 5 czerwca 2011.
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr lic. Jana Bójko pt. Pastoralne idee antropologiczne w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II. UKSW – Warszawa 7 grudnia 2011.
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr lic. Piotra Janusza pt. Teologia wiary u Josepha Ratzingera. UKSW – Warszawa 8 maja 2013.
– Recenzja pracy doktorskiej Elżbiety Bugajnej pt. Tajemnica Boga Ojca w kaszubskiej poezji religijnej, UKSW – Warszawa 8 października 2013 r.
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr lic. Krzysztofa Węsierskiego pt. Dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w wybranej polskiej literaturze teologicznej do 2010 r., UKSW – Warszawa 22 listopada 2013 r.
– Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Daniela Daszkiewicza pt. Teologia misterium według Josepha Ratzingera, UKSW – Warszawa 13.01.2014 r.
– Recenzja pracy doktorskiej mgra Miłosza Szulca pt. Tomaszowa koncepcja duszy wobec neuronauk. Wybrane aspekty, UAM – Poznań 4 listopada 2015 r.
– Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Magdaleny Jóźwik pt. „De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia” (KK 39-42) w polskiej eklezjologii posoborowej (1965-2015), UŚ – Katowice 10.05.2017 r.
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra Wojciecha Maciążka pt. Grzech pierworodny a grzech świata, KUL – Lublin 19.06.2017.
– Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra Pawła Jasiny pt. Chrystocentryzm jako droga odnowy państwa i Kościoła w nauczaniu kard. Augusta Hlonda, KUL – Lublin 25.09.2018.

Przewody habilitacyjne
– Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego – Sylwester Jaśkiewicz, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego. W posoborowej eklezjologii włoskiej, Radom 2013; Kolokwium habilitacyjne – Warszawa UKSW (02.06.2014).
– Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego – Zbigniew Werra, Współczesne próby anihilacji chrześcijańskiej tożsamości Polaków na przykładzie zbrodni katyńskiej. Studiom historyczno-społeczne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015, ss. 275; Posiedzenie komisji habilitacyjnej – Wrocław PWT (10.06.2016).
– Opinia członka komisji, na podstawie recenzji, w postępowaniu habilitacyjnym Elżbiety Kotkowskiej, Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w Bóstwo Syna. Studium teologiczno-fundamentalne na tle tradycji, Wydział Teologiczny UAM – Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015; Posiedzenie komisji habilitacyjnej – Wrocław PWT (22.12.2016).

Przewody profesorskie
– Recenzja dorobku naukowego i książki profesorskiej ks. dr hab. Janusza Szulista prof. UMK pt. Teologia państwa w pismach Jospha Ratzingera/Benedykta XVI, Toruń 2016; w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk teologicznych

 
 
Numer pokoju: 103
E-mail: edward.sienkiewicz@usz.edu.pl
Konsultacje: Piątek godz. 11.00-12.00 WSD w Koszalinie