Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki
ORCID
0000-0003-3988-810X
 
 
 
 

 

  • Pedagogika rodziny
  • Pedagogika młodzieży
  • Współczesne nurty i koncepcje wychowania
  • Terapia indywidualna i rodzinna w ujęciu systemowym

 

 

Wystąpienia
– Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dn. 14.03.2017 r. Wygłoszony referat: Rodzina o personalistycznej orientacji wychowawczej jako istotne środowisko wychowania seksualnego młodzieży.
Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych zorganizowanej przez Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w dn. 6-7.04.2017 r. Wygłoszony referat: Małżeństwo i rodzina z perspektywy współczesnej młodzieży.
– Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie w Bydgoszczy w dniu 22.05.2017 r. Wygłoszony referat: Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej.
Czynny udział w I Toruńskiej Konferencji Integralnej pt. Co może oznaczać integralność w edukacji?, zorganizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 25-26.02.2016 r. Wygłoszony referat: Wychowanie do integracji seksualnej młodzieży.
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w dniach 9-10.06.2016 r. Wygłoszony referat: Młodzież wobec wartości seksualności.
Czynny udział w konferencji naukowej pt. Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w dniach 17-18.10.2016 r. Wygłoszony referat: Samowychowanie seksualne jako element formacji młodego pokolenia.
– Czynny udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 14-15.11.2016 r. Wygłoszony referat: Poglądy młodzieży dotyczące rodziny – ciągłość czy zmiana?
Czynny udział w 46. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej. Wygłoszony referat: Seksualność młodzieży w perspektywie wychowania. Sprawozdanie z badań; Paradyż 21-23.09.2014.
– Czynny udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Funkcjonowanie młodych ludzi w zmieniającym się świecie” organizowanej w dn. 1-3.03.2012 r.  przez Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wygłoszony referat: „Poglądy młodzieży akademickiej na temat życia seksualnego”.
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin” organizowanej przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie w dniach 12-13.05.2011 r. Wygłoszony referat: „Interakcje wewnątrzrodzinne a proces samowychowania”
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w teorii i praktyce” organizowanej przez Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, w dniach 25-26.11.2010 r. Wygłoszony referat: „Formy edukacji seksualnej we współczesnej szkole – możliwości i zagrożenia”.
– Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie we współczesnym społeczeństwie” w dniach 13-14.05.2010 r. organizowanej przez Katedrę Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wygłoszony referat: „Afirmacja seksualności w rodzinie”.


Organizacja
– Sekretarz VII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 28.11.2018 r.
– Sekretarz VI interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 22.03.2017 r.
– Przewodnicząca 1. interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Sztuka życia w rodzinie w dobie ponowoczesności” na Wydziale Teologicznym US pod honorowym patronatem Dziekana WT dr hab. Kazimierza Dullaka, prof. US w dniu 6.04.2017 r.
– Sekretarz V interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.. „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 20.04.2016 r.
– Sekretarz IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 20.11.2014 r.
– Sekretarz III interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja – sprawiedliwość – wspaniałomyślność” organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach w dniach 25-26.04.2013 r.
– Sekretarz II ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 30-31.05.2012 r.
– Sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 9.06.2011 r.
– Sekretarz konferencji pt. „Mediacje szansą dla rodziny” organizowanej pod patronatem Sądu Okręgowego w Szczecinie przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii WT US w dniu 18.11.2010.

Uczelniane
– Członek Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020

Wydziałowe
– Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie WT US „Famili-Art”
– Członek Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020
– Członek Komisji Skrutacyjnej przy Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020
– Członek Wydziałowej Komisji ds. publikacji, prac dyplomowych i wyróżnień

Pozauczelniane
– Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
– Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
– Członek Zespołu roboczego: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym przy Zespole Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
– Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: ewa.rojewska@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar