Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki
 
 
 
 

Artykuły naukowe
– Rojewska E., Rodzina o personalistycznej orientacji wychowawczej jako istotne środowisko dla rozwoju integracji seksualnej młodzieży, w: B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan (red.), Rodzina – historia i współczesność, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2018, s. 167-181.
– Rojewska E., Młodzież wobec seksualności. Raport z badań, w: Ł. Kwadrans, E. Sowa-Behtane, B. Stańkowski, Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, 123-136.
– Rojewska E., Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych, „Studia Pedagogica Ignatiana” 2017/2, s. 225-248.
– Rojewska E., Edukacja seksualna w myśl posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, w: G. Chojacki (red.), Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” papieża Franciszka, Studia i Rozprawy nr 46, Szczecin 2017, s. 197-217.
– Kwiatkowska E., Nowa rewolucja seksualna?, w: I. Rawicka (red.), Oblicza rodziny, Wydawnictwo Zapol, „Rodzina-Człowiek-Kultura” nr 3, Szczecin 2012, s. 85-97.
– Kwiatkowska E, Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, w: I. Jazukiewicz, (red.), Wychowanie jako mądrość miłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 131-152.
– Kwiatkowska E., Edukacja seksualna we współczesnej szkole – możliwości i zagrożenia, w: J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg  (red.), Wychowanie wobec wyzwań współczesności, ISBN 978-83-7784-076-4,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011 , s.151-166.
– Kwiatkowska E., Interakcje wewnątrzrodzinne a proces samowychowania, w: W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, Toruń 2011, s. 159-172.
– Kwiatkowska E., Afirmacja seksualności w rodzinie, w: W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Toruń 2010, s. 153-164.


Redakcja monografii
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a wartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a wiara, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
– Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne wychowawcy, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
– Jazukiewicz I, Kwiatkowska E. (red.), Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
– Jazukiewicz I, Kwiatkowska E. (red.), Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
– Jazukiewicz I., Kwiatkowska E. (red.), Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.

Monografie współautorskie
– Kwiatkowska E., Łuszczek K., Wychowanie seksualne jako wymiar chrześcijańskiego wychowania integralnego, „Rodzina-Człowiek-Kultura” nr 1, Szczecin 2010.

Wystąpienia
– Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dn. 14.03.2017 r. Wygłoszony referat: Rodzina o personalistycznej orientacji wychowawczej jako istotne środowisko wychowania seksualnego młodzieży.
Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych zorganizowanej przez Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w dn. 6-7.04.2017 r. Wygłoszony referat: Małżeństwo i rodzina z perspektywy współczesnej młodzieży.
– Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie w Bydgoszczy w dniu 22.05.2017 r. Wygłoszony referat: Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej.
Czynny udział w I Toruńskiej Konferencji Integralnej pt. Co może oznaczać integralność w edukacji?, zorganizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 25-26.02.2016 r. Wygłoszony referat: Wychowanie do integracji seksualnej młodzieży.
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w dniach 9-10.06.2016 r. Wygłoszony referat: Młodzież wobec wartości seksualności.
Czynny udział w konferencji naukowej pt. Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w dniach 17-18.10.2016 r. Wygłoszony referat: Samowychowanie seksualne jako element formacji młodego pokolenia.
– Czynny udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 14-15.11.2016 r. Wygłoszony referat: Poglądy młodzieży dotyczące rodziny – ciągłość czy zmiana?
Czynny udział w 46. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej. Wygłoszony referat: Seksualność młodzieży w perspektywie wychowania. Sprawozdanie z badań; Paradyż 21-23.09.2014.
– Czynny udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Funkcjonowanie młodych ludzi w zmieniającym się świecie” organizowanej w dn. 1-3.03.2012 r.  przez Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wygłoszony referat: „Poglądy młodzieży akademickiej na temat życia seksualnego”.
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin” organizowanej przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie w dniach 12-13.05.2011 r. Wygłoszony referat: „Interakcje wewnątrzrodzinne a proces samowychowania”
– Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w teorii i praktyce” organizowanej przez Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, w dniach 25-26.11.2010 r. Wygłoszony referat: „Formy edukacji seksualnej we współczesnej szkole – możliwości i zagrożenia”.
– Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie we współczesnym społeczeństwie” w dniach 13-14.05.2010 r. organizowanej przez Katedrę Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wygłoszony referat: „Afirmacja seksualności w rodzinie”.


Organizacja
– Sekretarz VII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 28.11.2018 r.
– Sekretarz VI interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 22.03.2017 r.
– Przewodnicząca 1. interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Sztuka życia w rodzinie w dobie ponowoczesności” na Wydziale Teologicznym US pod honorowym patronatem Dziekana WT dr hab. Kazimierza Dullaka, prof. US w dniu 6.04.2017 r.
– Sekretarz V interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.. „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 20.04.2016 r.
– Sekretarz IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność”, organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Szczecin 20.11.2014 r.
– Sekretarz III interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja – sprawiedliwość – wspaniałomyślność” organizowanej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach w dniach 25-26.04.2013 r.
– Sekretarz II ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 30-31.05.2012 r.
– Sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sprawności moralne w wychowaniu” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 9.06.2011 r.
– Sekretarz konferencji pt. „Mediacje szansą dla rodziny” organizowanej pod patronatem Sądu Okręgowego w Szczecinie przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii WT US w dniu 18.11.2010.

Uczelniane
– Członek Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020

Wydziałowe
– Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie WT US „Famili-Art”
– Członek Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020
– Członek Komisji Skrutacyjnej przy Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2016-2020
– Członek Wydziałowej Komisji ds. publikacji, prac dyplomowych i wyróżnień

Pozauczelniane
– Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
– Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
– Członek Zespołu roboczego: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym przy Zespole Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
– Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: ewa.rojewska@usz.edu.pl
Konsultacje: środa 13.55 – 15.00