Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 
 
 
 

Książki

 • Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu, Szczecin 2007.
 • Wierszowane epitafia łacińskie w Polsce epoki renesansu. Antologia utworów, Szczecin 2009.
 • Nowaszczuk – M. Skwara, Mikołaj Krzysztof z Chalca Chalecki. Kompendium retoryczne, Szczecin 2009.
 • Difficillimum poematis genus. Jezuicka teoria epigramatu, Szczecin 2013.
 • Nowaszczuk (red.), Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, Szczecin 2015.
 • Nowaszczuk (red.), Iesuitae in Polonia Poloni Iesuitae. Piśmiennictwo łacińskie czasów nowożytnych, Szczecin 2017.

 

Artykuły

 • Prayers in the „Monumenta Sarmatarum” by Szymon Starowolski, w: P. Urbański (ed.), Pietas Humanistica. Neo–Latin Religious Poetry in Poland in European Context, Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin 2006, s. 201–211.
 • „De Nabuthae” świętego Ambrożego – prezentacja utworu, w: „Colloquia Theologica Ottoniana“ 2/2006, s. 55–64.
 • Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej, w: „Roczniki Humanistyczne“ LIV–LV/2006–2007 (Filologia klasyczna 3) Lublin 2007, s. 241–262.
 • Kompozycja wypowiedzi w ujęciu rzymskiej szkoły retorycznej, w: „Colloquia Theologica Ottoniana“ 1/2007, s. 95–118.
 • Vocabularium Ecclesiasticum, w: Materies Seminarii L.V.P.ae Cracoviensis Anno MMVII Habiti, Cracoviae MMVIII, s. 24–32.
 • Homilia Dominica ante diem IV. Kalendas Augustas in basilica cathedrali Cracoviensi habita, w: Materies Seminarii L.V.P.ae Cracoviensis Anno MMVII Habiti, Cracoviae MMVII, s. 23.
 • Mors atra i Mors bona – dwa sposoby przedstawiania śmierci w łacińskich epitafiach renesansowych, w: „Pamiętnik literacki“ I/2008, s. 5–16.
 • Petrus Thyraeus SI. Daemoniaci – wykład doktryny katolickiej o opętaniu, w: S. Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, Szczecin 2008, s. 127–148.
 • Budowa wypowiedzi w ujęciu „Retoryki” Filipa Kallimacha, w: „Forum Artis Rhetoricae” (16–17) 2009, fasc. 1– 2, s. 6–23.
 • Łacińskie autoepitafium renesansowe, w: „Studia Classica et Neolatina“ IX/2010, s. 63–72.
 • Zabobon – koncepcje antyczne i średniowieczne, w: J. Chapska – C. Korzec (red.), Między wiarą a zabobonem, Szczecin 2010, s. 13–28.
 • Topika antyczna w łacińskich epitafiach epigraficznych epoki renesansu, w: „Colloquia Theologica Ottoniana” 2/2010 s. 137–151.
 • Renesansowe epitafia biskupów, w: „Pamiętnik Literacki” CII/2010, z. 4., s. 25–39.
 • The „Judas the Traitor” Epigrammatic Cycle. Introduction into Jacob Masen’s Theory of the Argutia Sources, w: A. Borysowska – B. Milewska–Waźbińska (red.), Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, Frankfurt am Main 2013, s. 45−63.
 • Definicja jako źródło epigramatycznej argucji w jezuickiej teorii i praktyce – „Pamiętnik Literacki” CIV, 2013, z. 3, s. 173−184.
 • Sacrum – językowe meandry stosowania pojęcia – w: A. Wańka (red.), Współczesne poszukiwania sacrum, Szczecin 2013, s.11−27.
 • Przyjaźń w świecie łacińskiego antyku (Cyceron i święty Augustyn), w: C. Korzec – S. Mackiewicz (red.), „Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, Szczecin 2014, s. 93−120.
 • Hadrumetum – kilka odsłon z antycznej historii miasta, w: Z. Gogola OFMConv – A. Maćkowski – J. Wołczański (red.), Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, Szczecin 2014, s. 545−564.
 • Sposoby opracowania akuminu. Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny „De Iuda proditore”, w: „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2013, s. 107−132.
 • „Ratio rei latentis proposita” jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich, w: Z. Głombiowska (red.), Przez stulecia …, [„Studia Classica et Neolatina XII”], Gdańsk 2014, s. 128−142.
 • W kręgu religijności antycznej − misteria eleuzyjskie. Od mitu do kultu, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2014, s. 177−202.
 • Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti − dwie wizje starości, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2/2014, s. 163−189.
 • Encyklika „Redemptoris missio”, w: ks. M. Cholewa – ks. Sz. Drzyżdżyk – ks. M. Gilski (red.), Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków 2014, s. 125−142.
 • Sylogizm retoryczny jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena, w: „Forum Artis Rhetoricae” 2/2014 z. 37, s. 19–32.
 • Rei librariae vocabularium. Łacińskie słownictwo dotyczące książek i sztuki edytorskiej, w: A. Borysowska (red.), Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” tom XIV, Szczecin 2015, s. 63–73.
 • Pozagrobowa przepowiednia i jej wypełnienie. Wczesnorenesansowe exemplum Ludwika Alidozjusza, „Pamiętnik Literacki” CVI, 2015, z. 1, s. 69−82.
 • Słowo wstępne, w: ks. M. Cholewa – ks. M. Gilski, Najważniejsze słowa Nowego Testamentu, Kraków 2015, t. 4, s. 9−10.
 • Apparitiones mortuorum. Świat żywych i zmarłych w interakcji, w: Nowaszczuk (red.), Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, Szczecin 2015, s. 155–177.
 • Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena, w: „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2015, s. 107–124.
 • Przegląd traktatów szesnastego i siedemnastego wieku, w: P. Goniszewski C. Korzec (red.), „To urzeczywistniacie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5) Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, Szczecin 2015, s. 895–911.
 • Epigrammata longiora sine vitio. Egzemplifikacje Jakuba Masena w cyklu „Narodzenie Chrystusa”, „Roczniki Humanistyczne” tom LXIII, zeszyt 3/2015, s. 123–147.
 • Zniszczenie mantuańskiego posągu Wergiliusza − prerenesansowy skandal w relacji Wergeriusza Starszego, w: „Studia Classica et Neolatina” XIV, Quiddam novi? Certe, Z. Głombiowska (red.), Gdańsk 2016, s. 26–39.
 • Teksty modlitewne w kolekcji epigraficznej Szymona Starowolskiego, w: „Studia Paradyskie” 26 (2016), s. 139–152.
 • Maria Magdalena – bohaterka jezuickiej epigramatyki. Przegląd źródeł, w: „Roczniki Humanistyczne” LXV, zeszyt 3/2017, s. 59–77.
 • Przyczynek do badań nad dziełem „Monumenta Sarmatarum” Szymona Starowolskiego, „Pamiętnik Literacki” CVIII (2017), z. 3, s. 217–233.
 • Polacy w opracowaniu bibliograficznym Piotra Ribadeneiry, w: Nowaszczuk (red.), Iesuitae in Polonia Poloni Iesuitae. Piśmiennictwo łacińskie czasów nowożytnych, Szczecin 2017, s. 137–158.

Tłumaczenia

 • Św. Grzegorz z Elwiry. Traktat IV, V, XX, w: T. Czapiga – J. Nowaszczuk, Święty Grzegorz z Elwiry. Traktaty. O Arce Noego, Szczecin 2005, s. 67–88. 143–148.
 • Antologia tekstów, w: Wierszowane epitafia łacińskie w Polsce epoki renesansu. Kompozycja. Antologia utworów, Szczecin 2009, s. 99–188.
 • Kompendium retoryczne, w: J. Nowaszczuk – M. Skwara, Mikołaj Krzysztof z Chalca Chalecki. Kompendium retoryczne, Szczecin 2009, s. 117–193.
 • Reinhard Düchting. Dwa łacińskie utwory żałobne Paula Gerhardta, w: J. Nowaszczuk (red.), Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, Szczecin 2015, s. 127–135.
 • Anna Elissa Radke. Epitafia oraz nenie dla zwierząt i ludzi, w: Nowaszczuk (red.), Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, Szczecin 2015, s. 227–243.
 • Stanisław Sokołowski. Elogium Stefana Batorego, króla Polski, w: K. Panuś – M. Skwara, Kazania funeralne, Kraków 2014, s. 219.
 • Książę Otton I i Barnim III sprzedają mieszkańcom Gryfina nadodrzańskie moczary w pobliżu miasta, zrobione na prośbę Cezarego Korca i jemu przekazane
 • Piotr Paweł Wergeriusz Starszy. Inwektywa przeciwko Karolowi Malateście, w: „Studia Classica et Neolatina” XIV, Quiddam novi? Certe, Z. Głombiowska (red.), Gdańsk 2016, s. 40–56.

Sympozja

 • Realizacje antycznej topiki w łacińskich epitafiach epigraficznych, w: „Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo 6–7.11. 2006.
 • Prayers in the „Monumenta Sarmatarum” by Szymon Starowolski, w: „Pietas Humanistica. Neo–Latin Religious Poetry in Poland in European Context”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Zabobon (superstitio) – koncepcje antyczne i średniowieczne, w: „Między wiarą a zabobonem”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 21–22. 03. 2007.
 • Vocabularium ecclesiasticum, w: „Latinitas – Speculum temporis”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 28.07–4.08. 2007.
 • Petri Thyraei Daemoniaci – kompendium nauki katolickiej o opętaniu, w: „Szatan – opętanie – pomoc”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 23.04. 2008.
 • Cykl epigramatyczny „Judasz zdrajca“ – wprowadzenie w teorię źródeł argucji Jakuba Masena. w: „Łacińska poezja kunsztowna XV–XVIII wieku – teoria i praktyka”; Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej US oraz Książnica Pomorska, Buk 8–10.09. 2010.
 • Jakub Masen i jego „epigramma enthymematis instar”, w: „Reoryka i dialektyka na usługach łacińskiej poezji”; Katedra teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 31.05–1.06.2011.
 • Przyjaźń w świecie łacińskiego antyku (Cyceron i święty Augustyn), w: „Od Jezusa historycznego do przyjaźni z Chrystusem”; Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej WT US, Szczecin 26.11.2012.
 • „Ratio rei latentis proposita” jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich, w: „Colloquium Neolatinum V”; Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 9–10.05.2013.
 • Rei librariae vocabularium. Łacińskie słownictwo dotyczące książek i sztuki edytorskiej, w: „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna” (ogólnopolska), Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Szczecin 14−15.11.2013.
 • Apparitiones mortuorum. Świat żywych i zmarłych w interakcji, w: „Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna” (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Teologiczny US, Szczecin 18.11.2014.
 • Przegląd traktatów szesnastego i siedemnastego wieku, w: „Zło i Zły. Uwikłanie, fascynacja, uwolnienie”, (międzynarodowa), Wydział Teologiczny US, Szczecin 24−25.11.2014.
 • Zniszczenie mantuańskiego posągu Wergiliuszaprerenesansowy skandal w relacji Wergeriusza Starszego, w: „Colloquium Neolatinum VI”, (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 26−27.05.2015.
 • Maria Magdalena – bohaterka jezuickiej epigramatyki, w: „Conventus Neolatinus. De Sanctis et de sanctitate in litterarum monumentis novo aevo Latine scriptis” („Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny US, Szczecin 5–6.11.2015.
 • Mors violenta pro fide. Źródła do studium jezuickiego martyrologium, w: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Chrześcijanie wobec prześladowań: studia źródłowe nad stosunkiem chrześcijan do różnych form sprzeciwu, odrzucenia, prześladowań”, (międzynarodowa), Szczecin – Rosow 23–24.11.2015.
 • Pliniusz Młodszy o posiłkach w swoich czasach, w: „Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów”, (ogólnopolska), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 5–6.05.2016.
 • Polacy w „Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu”, w: „Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. De scriptis Latinis saeculi sexti decimi et septimi decimi” („Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 17.11.2016.
 • Zapomniana sztuka napisów nagrobnych. Szymon Starowolski i jego „Monumenta Sarmatarum”, w: „Dawna i współczesna kultura funeralna. Dialog z tradycją IV”, (ogólnopolska), (ogólnopolska), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 5–7. 12. 2016.
 • Magowie, czarownice, szarlatani, wampiry i zastęp innych bohaterów siedemnastowiecznych traktatów dotyczących magii, w: „Postaci demoniczne w kulturze”, (ogólnopolska), Zakład Kultury Wizualnej – Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Lublin 25. 04. 2017.
 • Środki zapobiegające działaniom magicznym w wykładzie dawnych traktatów demonologicznych, w: „Deliver us from Evil … Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World”, (ogólnopolska), Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 5.05.2017.
 • “Cnota to sąsiadka małżeńskiego łoża” – małżeństwo w nauczaniu Ojców Kościoła, w: „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 25. 05. 2017.
 • Die Polen in der Academia Catholica des Julius Echter, w: „Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn und die Rekatholisierung Frankens”, (międzynarodowa), Ludwig Maximilians–Universität München & Jesuitica e.V., Würzburg 14–15.07.2017.
 • Wybrane przykłady klasycznej argumentacji a persona w inskrypcjach nagrobnych epoki nowożytnej, w: „Antyczne techniki perswazyjne” w ramach CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (ogólnopolska), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz PTF, Katowice 15–16.09.2017.
 • Epigramat – kontrowersje genologiczne, w: „Jaki to gatunek? Problemy z definicjami”, (ogólnopolska), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 28–29.09.2017.
 • „Homagium” pośród innych wystąpień publicznych wygłoszonych w dniu jasnogórskiej koronacji 1717 roku, w: „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (W trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 12.10.2017.

Zorganizowane Konferencje

 • „Retoryka i dialektyka na usługach łacińskiej poezji” (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 31.05–1.06.2011.
 • Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna” (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 18.11.2014.
 • „Conventus Neolatinus. De Sanctis et de sanctitate in litterarum monumentis novo aevo Latine scriptis” („Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 5–6.11.2015.
 • „Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. De scriptis Latinis saeculi sexti decimi et septimi decimi” („Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 17.11.2016.
 • „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (W trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 12.10.2017.
 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: jaroslaw.nowaszczuk@usz.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek 13.45-15.15, sala nr 102