Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Instytut Pedagogiki
 
 
 
 

Książki


– K. Łuszczek, Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową, Tychy 2004.
– K. Łuszczek, Pedagogiczne aspekty odbioru telewizji na tle doświadczeń europejsko-amerykańskich, Szczecin 2005.
– K. Łuszczek (red.), Kościół i media. W perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, Szczecin 2008.
– K. Łuszczek, A. Rella, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Edukacja całożyciowa. Źródła, doświadczenia, wartości / Educazione permanente. Fonti, esperienze, valori, Szczecin-Bari 2008.
– K. Łuszczek, Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, Szczecin 2013.
– K. Łuszczek, Wolność i kontrola w internecie drugiej fali. Cyfrowe dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Tychy 2015.

Artykuły w pracach zbiorowych


– K. Łuszczek, Prawno-społeczna ochrona młodych widzów przed negatywnymi wpływami telewizji w niektórych krajach rozwiniętych, w: B. Krawiec (red.), Problemy edukacji współczesnego świata, Wrocław 2002, s. 9-24.
– K. Łuszczek, Dziecko w krajobrazie medialnym, w: A. Offmański (red.), Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, Szczecin 2006, s. 231 – 250.
– K. Łuszczek, Podstawowe założenia edukacji medialnej jako udział w funkcji agosu, w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s. 877-890.
– K. Łuszczek, Miejsce nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym dzieci i młodzieży, w: J. Świrko-Pilipczuk (red.), Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające, Szczecin 2007, s. 454-464.
– K. Łuszczek, Integracyjne funkcje mediów, w: F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Integracja nauczania i wychowania, Szczecin 2007, s. 273-282.
– K. Łuszczek, Wyzwania socjalizacyjne wobec młodzieży w dobie transformacji mediów, w: A. Offmański (red.), Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin 2008, s. 69-86.
– K. Łuszczek, Rozwój nowoczesnych mediów jako wyzwanie dla edukacji całożyciowej / Lo sviluppo dei media moderni come sfida per l’educazione permanentne, w: A. Rella, J. Świrko-Pilipczuk, K. Łuszczek (red.), Edukacja całożyciowa. Źródła, doświadczenia, wartości / Educazione permanente. Fonti, esperienze, valori, Szczecin 2008, s. 257-280.
– K. Łuszczek, Telewizja katolicka na świecie – inspiracje i praktyka, w: K. Łuszczek (red.), Kościół i media. W perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, Szczecin 2008, s. 37-58.
– K. Łuszczek, Zmiana nastawienia Kościoła katolickiego do mediów na przykładzie telewizji katolickiej na świecie, w: J. Kania (red.), Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, Szczecin-Koszalin 2008, s. 117-134.
– K. Łuszczek, Media na drodze konstrukcji i rekonstrukcji kultury popularnej, w: G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język. Religia. Tożsamość t. II, 2008, s. 281-290.
– K. Łuszczek, Antropologiczne aspekty współczesnej konsumpcji w perspektywie pedagogicznej, w: A. Szudry, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin 2009, s. 351-364.
– K. Łuszczek, Znaczenie teorii kontroli społecznej dla rozwoju pedagogiki medialnej, w: D. Bis, A., Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010, s. 605 – 622.
– K. Łuszczek, Autonomia mediów w środowisku rodzinnym, w: J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin 2011, s. 479-490.
– K. Łuszczek, Wybrane problemy ochrony dzieci przed negatywnym wpływem mediów w Stanach Zjednoczonych, w: D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin 2012, s. 221-236.
– K. Łuszczek, Inicjatywy medialne Kościoła katolickiego w epoce Web 2.0, w: J. Kania, Z. Kroplewski (red.), Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym, Szczecin 2013, s. 53-68.
– K. Łuszczek, Media katolickie w kształtowaniu tożsamości regionu koszalińskiego, w: J. Kania (red.), Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, Koszalin 2014, s. 79-92.
– K. Łuszczek, Społeczno-technologiczne uwarunkowania wolności w internecie drugiej fali, w: M. Duda, B. Majerek (red.), Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków 2015, s. 367-382.
– K. Łuszczek, Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan w przestrzeni cyfrowej, w: C. Korzec (red.), „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, Szczecin 2016, s. 339-362.
– K. Łuszczek, „Autyzm technologiczny” jako zagrożenie dla spójności rodziny w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, w. G. Chojnacki (red.), Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Szczecin 2017, s. 175-196.

Artykuły w czasopismach


– K. Łuszczek, Wybrane aspekty recepcji programów realisty show w refleksji pedagogicznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, T. XXX, s. 187-205.
– K. Łuszczek, Rozwój i sposób obrazowania telewizyjnego talk-show, „Edukacja Medialna” 2002, nr 2, s. 22-23.
– K. Łuszczek, Telenowela – telewizyjna baśń dla dorosłych, „Edukacja Medialna” 2002, nr 4, s. 33-34.
– K. Łuszczek, Perspektywy pedagogiki porównawczej, „Edukacja i Dialog” 2003, nr 1, s. 58-59.
– K. Łuszczek, Niezwykłe początki. Jak powstała telewizja, internet i telefon komórkowy, „Symbole Europaeae” 2010, nr 3, s. 133-146.
– K. Łuszczek, Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowycyh, „Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 129-148.
– K. Łuszczek, Strategie wykorzystania mediów elektronicznych przez seniorów jako problem pedagogiki dorosłych, „Rodzina-Człowiek-Kultura” 2012, nr 3, s. 99-112.
– K. Łuszczek, Cyfrowy krajobraz. Rozwój mediów a kompetencje medialne dzieci i młodzieży, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2014, nr 6, s. 18-20.
– K. Łuszczek, Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i Internetu przez dzieci i młodzież w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze, „Dydaktyka Informatyki” 2015, nr 10, s. 29-37.
– K. Łuszczek, Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 1, s. 71-88.
– K. Łuszczek, Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularnej, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 2, s. 175-194.
– K. Łuszczek, Komunikacja dzieci i rodziców w cyfrowym świecie, „Przegląd Akademicki” 2016, nr 4-6, s. 11-13.
– K. Łuszczek, Zawiedzione nadzieje cyfrowej rewolucji, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2017, nr 2, s. 22-26.

Recenzje


– K. Łuszczek, S. Linn, Consuming Kids: The Hostile Takeover of Childhood, The New Press, New York London 2004, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2009, nr 2, s. 118-121.
– K. Łuszczek, Victor C. Strasburger, Barbara J. Wilson, Amy B. Jordan, Children, Adolescents, and the Media, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2009, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2010, nr 2, s. 196-198.
– K. Łuszczek, P. Lunt, S. Livingstone, Media regulation. Governance and the interests of citizens and consumers, „Symbole Europaeae” 2013, nr 6, s. 137-139.
– K. Łuszczek, S. Livingstone, Young people and new media. Childhood and the changing media environment, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC 2008, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2013, nr 1, s. 227-230.
– K. Łuszczek, S. Turkle, Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, New York 2011, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2014, nr 1, s. 247-249.
– K. Łuszczek, Ph. Seib, D.M. Janbek, Global terrorism and new media. The post-Al Qaeda generation, New York 2011, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 1, s. 243-246.

Ks. Krzysztof Łuszczek, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zajmuje się społecznymi aspektami rozwoju mediów. Skupia się na zagadnieniach związanych z pedagogiką mediów i teorią mediów. Badania dotyczą zwłaszcza wpływu nowych technologii na życie dzieci i młodzieży oraz ich wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się. Autor wielu książek i artykułów m.in. „Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową (Tychy 2014), „Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski” (Szczecin 2013), „Wolność i kontrola w internecie drugiej fali” (Szczecin 2015).


Krzysztof Łuszczek PhD in pedagogy, deals with the social aspects of media development. He focuses on issues related to media pedagogy and media theory. His research concerns in particular the influence of new technologies on the lives of children and youth and their use in the process of teaching/learning. He is the author of many books and papers, among others, “Modern television or close encounters with mass culture” (Tychy 2014), “The social control of children and teenagers in the digital media environment. A comparative study on the example of the United States, the UK and Poland” (Szczecin 2013), and “Freedom and control on the internet of the second wave” (Szczecin 2015).

 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: krzysztof.luszczek@usz.edu.pl
Konsultacje: czwartek 08.30 – 10.00