Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
ORCID 0000-0002-1512-997X
 
 
 
 

Referaty

 1. Prawa człowieka a Stary Testament? Sympozjum Religia a Prawa Człowieka; KUL 3-4 grudnia 2007 (wykład 3 grudnia).
 2. „Nie samym (tylko) chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust JHWH żyje człowiek” (Pwt 8,3). XV Lubelskie Dni Biblijne 22.XII.2008
 3. Świętość i ofiara w kapłaństwie Starego Testamentu, Sesja popularnonaukowa z okazji Roku Kapłańskiego, Koszalin 23.01.2010.
 4. Nowy człowiek w Chrystusie – powrót do ideału imago Dei (Rdz 1,26-28)?, Międzynarodowa Konferencja „Radujcie się w Panu!”, Wydział Teologiczny US 25-26.11.2011 Szczecin.
 5. Starotestamentalne korzenie apokaliptyki, Sesja popularnonaukowa z okazji Tygodnia Biblijnego, Koszalin 28.04.2012.
 6. Genealogie w Rdz 1-11, Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Rodzaju 1-11 orędzie, interpretacja, recepcja, UKSA Warszawa 14.05.2013.
 7. Posłańcy Boga oraz inne byty niebiańskie w Księdze Rodzaju, Sesja popularnonaukowa z okazji Tygodnia Biblijnego, Koszalin 10.05.2014.
 8. Od Dekalogu do przykazania miłości – refleksja egzegetyczna na kanwie nowego dokumentu PKB „Natchnienie i prawda Pisma Świętego” nr 11-12. X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne 22-23. X. 2014 KUL Lublin (referat wygłoszony 22.X.2014 g. 15.oo-15.30.
 9. Starotestamentalne sposoby opisu ludzkich emocji, XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, Lublin 19-20.X.2016; 19.x.16 g. 15oo-15.30
 10. Biblia nie zawsze jednoznacznie przetłumaczalna: kilka przykładów z Księgi Rodzaju, Szczecin 5 listopada 2016: Konferencja Biblijna: Biblia na polski tłumaczona; g. 13.50-14.20.
 11. Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela, Konferencja: Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin WSD 19.XI.2016 g. 8.40-9.30
 12. Rola krwi w żydowskim rytuale ofiarniczym. Konferencja naukowa „Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej”. Wydział Teologiczny US, Koszalin 18.XI 2017.
 13. „Imago Dei”. W poszukiwaniu źródeł o znaczenia biblijnej koncepcji antropologicznej. Ogólnopolskie Sympozjum „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”. WSD Tarnów , WT ST UPJP II. 1.XII. 2017.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 18.04.2018 Warszawa UKSW: Interpretacja Biblii w Kościele. 25 lat Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: redfrat pt.: Teoria Dokumentów i jej współczesna krytyka w świetle badań nad Prehistoria Biblijna (Rdz 1-11), g. 16oo
 15. XII Ogólnopolska Konferencja Biblijna: Interpretacja Pisma Świętego: Księga Rodzaju, referat pt.  Abraham vs. Jakub, g. 10.40, UKSW 15.05.2018
 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: janusz.lemanski@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar