Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
 
 
 
 

Książki
– Pięcioksiąg dzisiaj (Studia Biblica 4), Kielce 2002;
– „Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Rozprawy i Studia 532), Szczecin 2004; (Rozprawa habilitacyjna)
– Arka Przymierza w dziejach narody wybranego (Studia i Rozprawy 9), Szczecin 2006;
– Od manny na pustyni do manny ukrytej, (Wydawnictwo US), Szczecin 2006;
– Księga Wyjścia (NKB.ST II), Częstochowa 2009;
– „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. I: Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi (Studia i Rozprawy 28), Szczecin 2011.
–  „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. II: Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza (Studia i Rozprawy 31), Szczecin 2012.
– Księga Wyjścia. Podręczny Komentarz Biblijny. Stary Testament, Tarnów 2012.
– Księga Rodzaju, rozdziały 1-11 (NKB.ST I/1), Częstochowa 2013.
– Księga Rodzaju, rozdziały 11-36 (NKB.ST I/2), Częstochowa 2014.
– Księga Rodzaju, rozdziały 37-50 (NKB.ST I/3), Częstochowa 2015.

Artykuły naukowe
– Dlaczego Jahwe nasz Bóg jest jedynym Bogiem? Refleksja egzegetyczno-teologiczna nad tekstem Pwt 6,4-9, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 5/2000, ss. 59-68;
– Izajasz wieszczem Chrystusa?, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001, ss. 27-45;
– Determinizm a wolność człowieka w świetle Koh 3,1-15, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001, ss. 3-26;
– Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8, w: Collectanea Theologica 71/2001 z. 3, ss. 69-85;
– Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4): próba analizy historii jednej tradycji, w: Collectanea Theologica 71/2001 z. 4, ss. 5-24;
– Izrael jako krzew winny i winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 6/2001, ss. 133-154; opublikowany także w: W. Chrostowski (red.), Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Księga Pamiątkowa dla O. Prof. Augustyna Jankowskiego, Warszawa 2001, s. 220-239;
– Szatan i inni. Kilka uwag o demonologii Starego Testamentu, w: W. Chrostowski (red.), Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. B. Wodeckiego, Warszawa 2001, ss. 165-190;
– Cierpienie „Sługi Boga” typem zbawczej pasji Chrystusa, w: Verbum Vitae 1/2002, ss. 75-101;
– Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52,7-10), w: Verbum Vitae 2/2002, ss. 49-64;
– Bajka jako gatunek literacki w Starym Testamencie, w: W. Chrostowski (red.), Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga Pamiątkowa dla Ks. Bp M. Gołębiewskiego, Warszawa 2002, ss. 231-250;
– Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18,16-33)?, w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 21-38;
– Opowiadanie o Arce (1 Sm 4-7; 2 Sm 6) jako klucz hermeneutyczny do teologii Ksiąg Samuela?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 7/2002, ss. 147-168 = Scriptura Sacra 11/2007, s. 5-31.
– 2 Sm 7,8-16 jako akt zawarcia przymierza, w: W. Chrostowski (red.), Pieśniami dla mnie Twoje przykazania. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. J. Frankowskiego, Warszawa 2003, ss. 187-203;
– Satyryczna etopeja o pijaństwie w Prz 23,29-35, w: Zeszyty Naukowe KUL 47/2004, ss. 67-82;
– Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)?, w: Verbum Vitae 5/2004, ss. 23-37.
– Grzech rodzi się w sercu człowieka (Rdz 4,1-16), w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9/2004, ss. 31-49;
– Il significato teologico del trasferimento dell’Arca a Gerusalemme (2 Sam 6), w: A. Malina (red.), On his Way. Studies in Honour of Professor K. Stock, S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, Katowice 2004, s. 9-30.
– Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a), w: Verbum Vitae 6/2004, ss. 19-33.

Publikacje po habilitacji
– Żydzi w oczach ewangelisty Mateusza, Ruch Biblijny i Liturgiczny 57/2004, ss. 117-125;
– Mojżesz – pośrednik słowa Bożego (Wj 20,18-21), w: Verbum Vitae 7/2005, s. 15-29;
– Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38/2005, s. 15-28;
– Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza noahickiego (Rdz 8,20-22; 9,1-17), w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 3, s. 39-58;
– Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9,18-29)?, w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 2, s. 19-37;
– Kontekst Historyczny wyroczni mesjańskich w Księdze Deutero-Zachariasza – przedmiotem interpretacji prorockiej czytacji źródłem inspiracji literackiej?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 10/2005, s. 157—179;
– Czy Jahwe rzeczywiście chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24-26)?, w: M. Rosik (red.), Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dla s. Prof. E.J. Jezierskiej, Wrocław 2005, s. 287-307;
– Ofiary biesiadne jako przykład rozwoju rytuału ofiarniczego w Starym Testamencie, Verbum Vitae 8/2005, s. 15-30.
– Nadzieja zbawienia dla wzywających imienia Pana (Jl 3,1-5), Verbum Vitae 9/2006, s. 33-47;
– Ius gentium i jego rola w ocenie Izraela (Am 1,3-2,16), Studia Theologica Varsoviensia 44/2006, s. 71-95;
– Opis stworzenia jako conditio humana (Rdz 2,7), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39/2006, s. 5-24;
– Bóg chroni ludzkość przed samą sobą (Rdz 11,1-9)?, Zeszyty Naukowe KUL 49/2006, s. 3-23;
–  (+ Briks, P.) Historyczno-teologiczne uwarunkowania genealogii rodów lewickich (Wj 6,14-25), w: Z. Kroplewski, A. Offmański (red.), Ty jesteś Kapłanem na wieki, Szczecin 2006, s. 71-84;
– Jak wyglądała Arka Przymierza (Wj 25,10-22)?, w: Studia Koszaliński-Kołobrzeskie 11/2007, s. 149-156;
– Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu, VV 10/2006, s. 13-24;
– O wychowaniu w starożytnym Izraelu, w: J. Zimny (red.), Pedagogika na dziś, Stalowa Wola-Ružomberok 2007, s. 15-28;
– Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14), Verbum Vitae 11/2007, s. 15-25.
– Pnp 8,5-7 jako próba zdefiniowania miłości?, Zeszyty Naukowe KUL 50/2007, z. 4, s. 31-48.
– JHWH – Bóg, który pozostaje wierny swoim obietnicom, Studia Koszaliński-Kołobrzeskie 12/2007, s. 129-146.
–  Melchizedek i jego rola w tradycji o Abrahamie (Rdz 14,1-24), Studia Koszaliński-Kołobrzeskie 13/2008, s. 207-241.
– Rytuał święceń kapłańskich i jego symbolika (Wj 29,1-37), Verbum Vitae 12/2007, s. 17-31.
– JHWH – Bóg miłosierny i zazdrosny, Colloquia Theologica Ottaniana 2/2007, s. 7-15.
–  „Strzec” (šmr) słów Przymierza – deuteronomistyczny model posłuszeństwa słowu Boga, Verbum Vitae 13/2008, s. 17-28.
– Dlaczego Bóg uratował Lota (Rdz 19,1-38)?, Zeszyty Naukowe KUL 51 z. 2 (202) 2008, s. 3-38.
– Sługa Jahwe (Iz 53,10-11A) i problem zmartwychwstania, Verbum Vitae 15 (2009) 35-59.
– Jakub w Betel: od hieros logos po próbę pojednania (Rdz 28,10-22), Verbum Vitae 16 (2009) 17-51.
– Grób jako znak prawa własności ziemi? Rdz 23 i jego przesłanie teologiczne, Roczniki Biblijne 1 (56) 2009,127-153.
– Tablica narodów (Rdz 10,1-32) czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na refleksję wiary, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 14 (2009) 107-158.
– Królestwo Boże w Starym Testamencie, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie 1: Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, Lublin 2009, 13-31.
– Rebeka, następczyni Sary (Rdz 24), w: Colloquia Theologica Ottoniana 2/2009, 55-106.
– „Nie samym chlebem tylko żyje człowiek…” (Pwt 8,3b), w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia, 4), Lublin 2009, s. 55-63.
– Pytanie o autorytet powołującego i powołanego (Wj 3,1-4,18), w: Ateneum Kapłańskie 154 (2010), z. 1 (605), 24-38.
– Dawid i Goliat, czyli spór o to, jaki obraz Dawida prezentuje 1 Sm 17,1-18,5?, w: Roczniki Biblijne 2 (57) 2010, 77-121.
– ”I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami…” (Iz 66,21). Zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 15 (2010) 151- 172.
– JHWH- Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7), Verbum Vitae 18 (2010) 19-44.
– Pogłębianie komunii w służbie słowu Bożemu, w: K. Kantowski (red.), W dialogu ze słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu Religii (RiS 30), Szczecin 2011, 29-41.
– Kainici i Setyci (Rdz 4,17-26) – pytanie o kierunek rozwoju cywilizacji?, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 16 (2011) 83-104.
– Spojrzenie, które wymaga wiary (Lb 21,4-9), w: A. Paciorek (red.), Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, t. III: Krzyż Twój wielbimy, Tarnów 2011, 13-32.
– Wybranie, lud Boży, przymierze, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. I: Teologia Pięcioksięgu, Wrocław 2011, 97-152.
– Grzech i zło. Zagadnienia etyczne, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. I: Teologia Pięcioksięgu, Wrocław 2011, 189-254.
– Eschatologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. III: Księgi Mądrościowe, Wrocław 2011, 213-252.
– Negatywny obraz psa w Biblii. Przyczyny i konsekwencje, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2011) 51-96.
– Hebrajski szeol na tle wyobrażeń eschatologicznych sąsiednich kultur, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011) 67-97.
– „Zapłata psa” (Pwt 23,19) – znaczenie i kontekst społeczno-kulturowy pewnej trudnej wypowiedzi biblijnej, w: E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, J. Żurawska-Chaszczewska (red.), Pies w kulturach świata (Gorzowskie studia bestiograficzne 1), Gorzów Wielkopolski 2012, 49-64.
– Motyw „próby” jako element procesu wychowania w tekstach Pięcioksięgu, Verbum Vitae 21 (2012), 19-38.
– Sandały i ich symbolika w Starym Testamencie, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 18 (2012) 67-92.
– Cała prawda, czyli dialog, który decyduje o losie człowieka (Rdz 3,1-7), w: Stripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, t. III: Prawda was wyzwoli. Tarnów 2012, 7-24.
– Jakub na drodze do wiary (Rdz 25,19-35,29), w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, t. IV: Wierzę w jednego Boga, Tarnów 2013, 41-58.
– Abraham – wiara, która rodzi się z doświadczenia, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 20/I-II (2013) 127-135.
– W poszukiwaniu tradycji o Izaaku, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2013) 63-76.
– Genealogie Rdz 1-11, Collectanea Theologica 83 nr 4 (2013) 7-22.
– Exodus – pomiędzy historią, mitem i koncepcją teologiczną, BibAn 4 (2014) 279-311.
– Bóg stwarza niebo i ziemię. Pytanie o rolę teologii stworzenia w ramach teologii biblijnej, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, t. VI: Bóg Stwórca, red. A. Paciorek in., Tarnów 2014, 13-42.
– W poszukiwaniu źródeł znaczenia liturgicznej afirmacji „amen”, Studia Paradyskie 24 (2014) 173-192
– Posłańcy Boga oraz niebiańskie istoty w Księdze Rodzaju, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 21 (2014) 29-52.
– Pytanie o status (nie)narodzonego dziecka w Starym Testamencie. Wj 21,22-23 jako przypadek szczególny, Biblica et Patristica Thorunensia 7 nr 3 (2014) 9-39.
– Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2014) 125-161.
– Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej biblijnej tradycji genealogicznej, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2015) 25-52
– Biblijne zastosowanie słowa „serce” w kontekście współczesnej dyskusji nad sposobem uprawiania antropologii biblijnej, w: To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. Piotr Goniszewski, ks. Cezary Korc, Szczecin 2015, 363-384.
– Świadectwo (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza, Verbum Vitae 27 (2015) 47-76.
– Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu, Studia Koszaliński-Kołobrzeskie 22 (2015) 55-82.
– W oczekiwaniu na Mesjasza?, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, t. VII: Jezus Chrystus (Tarnów 2015) 35-67.
– Zakaz spożywania wieprzowiny (Kpł 11,7; Pwt 14,8). Czas i przyczyny jego sformułowania, Warszawskie Studia Teologiczne 33/10 (2015) 78-103.
– Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?: Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2015) 139-162
– BALAAM – pierwowzór proroka w Izraelu?: Studia Paradyskie 25 (2015) 53-81
– W poszukiwaniu najstarszej literackiej wersji „cudu nad morzem” (Wj 13,17-15,21): The Biblical Annals 6/1 (2016) 5-44.
– Rdz 1,1-2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia, w: Koszaliński-Kołobrzeskie 23 (2016) 71-105.
– Od Ducha Bożego/Jhwh do Ducha Świętego, w: Scripturae Lumen 8 (2016) 10-31.
– Mojżesz -lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2016) 91-120.
– Hagar – matka niewybranych? W: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś, K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2016), 29-51.
– „Nie zawiążesz pyska wołu podczas młocki” (Pwt 25,4). Prawo starożytnego Izraela w obronie właściwego stosunku człowieka do zwierząt? Studia Paradyskie 26 (2016) 55-72.
– „Mojżesz i Madianici: Pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?, [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017) 11-40.
– Od Dekalogu do przykazania miłości – refleksja egzegetyczna na kanwie dokumentu PKB: „Natchnienie i Prawda Pisma Świętego” (Analecta Biblica Lublinensia 15) (red. M. Wróbel. J. Szymik, K. Napora,) (Lublin: Wyd. KUL 2017) 65-82
– „Serce faraona” odpowiedzialność osobista czy bezwolne poddanie się działaniu Boga?, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1(2017)
– Bóg sprawiedliwy i miłosierny – w poszukiwaniu źródeł zapoznania miłosiernego charakteru Boga Izraela, [w:] Miłosierdzie a sprawiedliwość (Studia i Rozprawy 47’ red. J. Lemański inni) (Szczecin 2017) 15-42.
– Wąż i jego symbolika w Biblii, Verbum Vitae 32 (2017) 13-54.
– Przemoc (nie)chciana przez Boga (Sdz 11,29-40; Edz 22,1-19)?, Studia Paradyskie 27 (2017) 73-103.
– „Rola snów w Księdze Rodzaju (tradycje patriarchalne Rdz 12-36)”, [w:] Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej, red. G.M. Baran (Tranów: Biblos 2017) 9-45
W poszukiwaniu najstarszej literackiej wersji „cudu nad morzem” (Wj 13,17-15,21): The Biblical Annals  6/1 (2016) 5-44.
Rdz 1,1-2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia, w: Koszaliński-Kołobrzeskie 23 (2016) 71-105.
Od Ducha Bożego/Jhwh do Ducha Świętego, w: Scripturae Lumen 8 (2016) 10-31.
Mojżesz -lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2016) 91-120.
Hagar – matka niewybranych? W: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś, K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2016), 29-51.
„Nie zawiążesz pyska wołu podczas młocki” (Pwt 25,4). Prawo starożytnego Izraela w obronie właściwego stosunku człowieka do zwierząt? Studia Paradyskie 26 (2016) 55-72.
„Mojżesz i Madianici: Pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?, [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017) 11-40.
Od Dekalogu do przykazania miłości – refleksja egzegetyczna na kanwie dokumentu PKB: „Natchnienie i Prawda Pisma Świętego” (Analecta Biblica Lublinensia 15)  (red. M. Wróbel. J. Szymik, K. Napora,) (Lublin: Wyd. KUL 2017) 65-82.
„Serce faraona” odpowiedzialność osobista czy bezwolne poddanie się działaniu Boga?, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2017) 35-58.
Bóg sprawiedliwy i miłosierny – w poszukiwaniu źródeł zapoznania miłosiernego charakteru Boga Izraela, [w:] Miłosierdzie a sprawiedliwość (Studia i Rozprawy 47’ red. J. Lemański inni) (Szczecin 2017)  15-42.
Wąż i jego symbolika w Biblii, Verbum Vitae 32 (2017) 13-54.
Przemoc (nie)chciana przez Boga (Sdz 11,29-40; Edz 22,1-19)?, Studia Paradyskie 27 (2017) 73-103.
– „Rola snów w Księdze Rodzaju (tradycje patriarchalne Rdz 12-36)”, [w:]  Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej, red. G.M. Baran (Tarnów: Biblos 2017) 9-45.
Dekalog – dziesięć przykazań: od prawa do etyki, [w;] Na Twoje słowo, Panie…, red. D. Czaicki (Wrocław: Salwator 2018) 19-68.
– „Documentary Hypothesis and its Contemporary Criticism in the Light of Research on Biblical Prehistory (Gnenesis 1-11)”, [w:] Sources, Method and Challenges. Biblical  Studies 25 Years after Pontifical Biblical Commision’s Document ‘The Interpretation of the Bible in the Church’, red. D. Sztuk, Z. Grochowski, J. Kręcidło (Biblica et Theologica TNFS  3) (Warsaw: Institute of Biblical Studies CSWU 2018) 194-206.
Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologiczne, SKK 25 (2018) 17-66.
Czy w Biblii istnieje zakaz czynienia tatuaży?, Studia Paradyskie 28 (2018) 29-44.
Abraham versus Jakub”, Collectanea Theologica 88/4 (2018) 35-51.
– „O właściwe rozumienie greckiego pojęcia dusza (psyche) stosowanego w Starym Testamencie”, Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę duszy, red. J. Lemański, P. Goniszewski (SiR 51) (Szczecin 2019) 11-64.
– „Organy wewnętrzne i ich rola w wyrażaniu uczuć i emocji w Starym Testamencie”, [w:] Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym (ABL XVI) (Lublin: Wydawnictwo KU 2019) 61-78.
– „God of Israel and Child sacrifice. From Jephthah to Abraham (Jdg 11:29-40; Gen 22:1-19), [w:] Bible Caught in Violence. European Studies in Theology, Philosophy and History of Religion 22, red. C. Korzec (Berlin; Peter Lang 2019) 59-74.

Hasła
– Pięcioksiąg, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, 552-555.
– Plagi egipskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, 785-786.
– Protoewangelia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, 529-530.
– Rodzaju Księga, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2013, 168-172.
– Wyjście, w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, 1061-1062
– Wyjścia Księga, w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, 1059-1061.

Recenzje
– Od Boga El do kultu jedynego Jahwe (recenzja książki: M.S. Smith, The Origin of Biblical Monotheism. Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford 2001), w: Verbum Vitae 3 (2003) 277-280;
– Etyka Starego Testamentu aktualna dzisiaj? (recenzja książki: C.S. Rodd, Glimpses of a Strange Land. Studies in the Old Testaments Ethics, Edinburg 2001), w: Verbum Vitae 3 (2003) 280-283.
– Wyrocznie Jahwe kluczem do deuteronomistycznej historii królów (recenzja książki: D. Dziadosz, Gli oracoli divini in 1 Sam 8-2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica, Romae 2002), w: Verbum Vitae 4 (2003) 295-300.
– Recenzja książki R.S. Hallote, Death,Burial, and Afterlife in the Biblical World, Chicago 2001, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36 (2003) 538-541.
– Recenzja książki A. Mozgol, Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2 Mch 2,1-8), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 9, Katowice 2003, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9 (2004) 219-222.
– Pomiędzy historią a teologią. Recenzja książki H.Ch. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen 2005, w: Verbum Vitae 8 (2005) 189-198.
–  Recenzja książki Bartosz Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworking of Deuteronomy (European Studies in Theology, Philosophy and Religions I), Frankfurt am Main 2012,w: The Biblical Annals 3 (2013) 203-205.
– Recenzja książki Ks. Roman Bartnicki – Kinga Kłósek, Metody Interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie (Kraków: Petrus 2014), Verbum Vitae 26 (2014) 197-202.
– Recenzja książki Harald Samuel, Von Priestern zum Patriarchen. Levi und die Leviten im Alten Testament (BZAW 448), Berlin, Boston: De Gruyter 2014), The Biblical Annals 5/2 (2015) 467-470.
– Recenzja książki Annette chellenberg, Der Mensch, das Bild Gottes? Zum Gedanken einer Sonderstellung des Menschen im Alten Testament und in witeren altorientalischen Quellen (AThANT 101; Zürich: TVZ Theologischer Verlag 2011), The Biblical Annals 5/2 (2015) 471-477.
– Recenzja książki Jonathan Huddleston, Echatology in Genesis (Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe 57; Tübingen: Mohr Siebeck 2012) [w:] The Biblical Annals 6/1 (2016) 131-139.
– Recenzja książki Reinhart Albertz, Exodus 19-40 (Züricher Bibelkommentar AT 2.2; Theologische Verlag Zurich 2015) [w:] The Biblical Annas 6/3 (2016), 495-500

Popularno-naukowe
– Słowo Boga w słowie ludzkim, w: Różaniec 9 (2006) 18-19
– Dlaczego Stary i Nowy Testament, w: Różaniec 10 (2006) 20-21
– Biblia ks. Jakuba Wujka, w:  Różaniec 11 (2006) 24-25

Referaty

 1. Prawa człowieka a Stary Testament? Sympozjum Religia a Prawa Człowieka; KUL 3-4 grudnia 2007 (wykład 3 grudnia).
 2. „Nie samym (tylko) chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust JHWH żyje człowiek” (Pwt 8,3). XV Lubelskie Dni Biblijne 22.XII.2008
 3. Świętość i ofiara w kapłaństwie Starego Testamentu, Sesja popularnonaukowa z okazji Roku Kapłańskiego, Koszalin 23.01.2010.
 4. Nowy człowiek w Chrystusie – powrót do ideału imago Dei (Rdz 1,26-28)?, Międzynarodowa Konferencja „Radujcie się w Panu!”, Wydział Teologiczny US 25-26.11.2011 Szczecin.
 5. 5. Starotestamentalne korzenie apokaliptyki, Sesja popularnonaukowa z okazji Tygodnia Biblijnego, Koszalin 28.04.2012.
 6. 6. Genealogie w Rdz 1-11, Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Rodzaju 1-11 orędzie, interpretacja, recepcja, UKSA Warszawa 14.05.2013.
 7. Posłańcy Boga oraz inne byty niebiańskie w Księdze Rodzaju, Sesja popularnonaukowa z okazji Tygodnia Biblijnego, Koszalin 10.05.2014.
 8. 8. Od Dekalogu do przykazania miłości – refleksja egzegetyczna na kanwie nowego dokumentu PKB „Natchnienie i prawda Pisma Świętego” nr 11-12. X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne 22-23. X. 2014 KUL Lublin (referat wygłoszony 22.X.2014 g. 15.oo-15.30.
 9. 9. Starotestamentalne sposoby opisu ludzkich emocji, XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, Lublin 19-20.X.2016; 19.x.16 g. 15oo-15.30
 10. 10. Biblia nie zawsze jednoznacznie przetłumaczalna: kilka przykładów z Księgi Rodzaju, Szczecin 5 listopada 2016: Konferencja Biblijna: Biblia na polski tłumaczona; g. 13.50-14.20.
 11. 11. Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela, Konferencja: Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin WSD 19.XI.2016 g. 8.40-9.30
 12. 12. Rola krwi w żydowskim rytuale ofiarniczym. Konferencja naukowa „Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej”. Wydział Teologiczny US, Koszalin 18.XI 2017.
 13. 13. „Imago Dei”. W poszukiwaniu źródeł o znaczenia biblijnej koncepcji antropologicznej. Ogólnopolskie Sympozjum „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”. WSD Tarnów , WT ST UPJP II. 1.XII. 2017.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 18.04.2018 Warszawa UKSW: Interpretacja Biblii w Kościele. 25 lat Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: redfrat pt.: Teoria Dokumentów i jej współczesna krytyka w świetle badań nad Prehistoria Biblijna (Rdz 1-11), g. 16oo

15. XII Ogólnopolska Konferencja Biblijna: Interpretacja Pisma Świętego: Księga Rodzaju, referat pt.  Abraham vs. Jakub, g. 10.40, UKSW 15.05.2018

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: janusz.lemanski@usz.edu.pl
Konsultacje: Piątek 10.00 – 11.00 WSD Koszalin biblioteka