Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

Prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i Szczecinie i święceniach prezbiteratu w 1986 roku, odbył studia specjalistyczne w zakresie liturgiki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1987-1991. Tam też obronił doktorat z teologii pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Stefańskiego, tytuł rozprawy: Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i realizacja. Od 1991 jest wykładowcą liturgiki w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od 1998 roku adiunkt w Zakładzie Teologii Praktycznej, a następnie Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 roku został pełnomocnikiem arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ds. utworzenia i organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, który powołano do istnienia w 2003 roku. W latach 2003-2012 prodziekan ds. studenckich. Od powstania wydziału adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki, a obecnie w Katedrze Teologii Praktycznej. Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Monografie:
– Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII. Zamierzenia i realizacja, Szczecin 2000, (343 strony)
– Katedra szczecińska – nigdy nie ukończona, dziedziczona i zadawana, Szczecin 2017 (206 stron)

Redakcja prac zbiorowych:
– Johannes Pinsk prekursor posoborowej odnowy liturgicznej, seria: Studia i rozprawy nr 20, Szczecin 2008 (170 stron)
– Dwa jubileusze: 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; 750-lecie powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej, seria: Studia i rozprawy nr 35, Szczecin 2014 (278 stron).

Artykuły naukowe
– Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, w pr. zb. pod red. A. Offmańskiego, Dekalog na nowo odczytany, Szczecin 1993, s. 71- 83.
– Odnowa życia religijnego poprzez liturgię według encykliki Piusa XII „Mediator Dei”, Liturgia Sacra 5(1999), nr 1, s. 45-54.
– Przygotowanie i obchód świąt paschalnych. Wskazania liturgiczne, Prezbiterum 28(2000), nr 1-2, s. 42-49.
– Chrystus obecny w liturgii w swoim Słowie. Ewangeliarz dla Kościoła w Polsce, Prezbiterium 28(2000), nr 1-2, s. 50-57.
– Kwestia języka ojczystego w liturgii za pontyfikatu papieża Piusa XII (1939-1958), Colloquia Theologica Adalbertina, Practica et canonica, 1(2000) z. 2, s. 103-116.
– Racje przemawiające za powołaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2001) s. 9-16
– Inicjatywa czasopisma „Ephemerides Liturgicae” w przygotowaniu generalnej reformy liturgicznej za pontyfikatu papieża Piusa XII, Colloquia Theologica Adalbertina, Practica et canonica, 3(2002), z. 8, s. 61-68, a także Colloquia Theologica Ottoniana, 2(2002), nr 1,             s. 116-123.
– Memoria sulla riforma liturgica – istotne źródło soborowej reformy liturgicznej, Colloquia Theologica Ottoniana, 2(2004) s. 82-94, a także pr. zb. pod red. K. Koneckiego, Laudate Dominum, Gniezno 2005, s. 167-179.
– Piękno celebracji eucharystycznej a duchowość kapłańska. Inspiracje encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, w pr. zb. pod red. Z. Kroplewskiego i A. Offmańskiego, Ty jesteś kapłanem na wieki, Szczecin 2006, s. 297-309.
– Ruch odnowy liturgicznej – środowisko twórczości liturgicznej Johannesa Pinska, pr. zb. pod red. A. Krzystka, Johannes Pinsk prekursor posoborowej odnowy liturgicznej, seria: Studia           i rozprawy nr 20, Szczecin 2008, s. 93-122.
– „Breviarium Romanum” w planach generalnej reformy liturgicznej papieża Piusa XII, w pr. zb. pod red. H. Sobeczki, Mirabile laudis canticum, seria: Opolska Biblioteka Teologiczna nr 104, Opole 2008, s. 101-113.
– Droga do utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, Colloquia Theologica Ottoniana, 1(2009) s. 7-19.
– Założenia i cele reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II – oczekiwania i realizacja,        w pr. zb. pod red. A. Offmańskiego, Współczesna katecheza liturgiczna – liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin 2010, s. 15-30.
– Kształtowanie przestrzeni liturgicznej według Theodora Klausera, a posoborowe doświadczenia Kościoła, pr. zb. pod red. M. Olczyka i W. Radeckiego, Memoriale Domini, Gniezno 2010, s. 217-231.
– Tytuły kościołów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej – świadectwo wiary i pobożności ludu Bożego, Colloquia Theologica Ottoniana 2(2011) 81-104.
– Teologia niedzieli w ujęciu Johannesa Pinska na tle listu apostolskiego “Dies Domini” Jana Pawła II, Colloquia Theologica Ottoniana, 1(2012) 81- 98.
– Drzwi jubileuszowe i wejście do bazyliki  katedralnej w aspekcie historyczno-teologiczno-liturgicznym, w pr. zb. pod red. A. Krzystka i G. Wejmana, Dwa jubileusze: 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; 750-lecie powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej, seria: Studia i rozprawy nr 35, Szczecin 2014, s. 77-95.
– Odnalezienie urny z sercem Carla Loewego w szczecińskiej archikatedrze, w pr. zb. pod red. A. Krzystka i G. Wejmana, Dwa jubileusze: 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; 750-lecie powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej, seria: Studia i rozprawy nr 35, Szczecin 2014, s. 111-118.
– Szczecińska Kapituła Katedralna w Szczecinie w latach 1992-2011, w pr. zb. pod red. A. Krzystka i G. Wejmana, Dwa jubileusze: 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; 750-lecie powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej, seria: Studia i rozprawy nr 35, Szczecin 2014, s. 187-200.
– Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, Colloquia Theologica Ottoniana, 1(2015), s. 7-24.
– Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej Konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii szczecińsko-kamieńskiej, Colloquia Theologica Ottoniana 2(2015), s. 105-138.
– Depositio episcoporum – katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2016), s. 69-90.
– Miłosierdzie Boże w liturgii Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2018), s. 197-210.

Recenzje w czasopismach naukowych i inne publikacje naukowe
 – Reiner Scherschel, Der Rosenkranz – das Jesusgebet des Westens, Freiburg 1979, tłum. polskie: Różaniec modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1988, Atheneum Kapłańskie 81(1989), s. 379-381.
– Carlo Braga, La riforma liturgica di Pio XII, Documenti, I. La Memoria sulla riforma liturgica, Roma 2003, Colloquia Theologica Ottoniana, 2(2006), s. 114-119.
– Wprowadzenie, pr. zb. pod red. A. Krzystka, Johannes Pinsk prekursor posoborowej odnowy liturgicznej, seria: Studia i rozprawy nr 20, Szczecin 2008, s. 11-15.
– Papieska Komisja ds. generalnej reformy liturgicznej, Encyklopedia Katolicka, Lublin 2010, t. XIV, s. 1285-1286.

 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: andrzej.krzystek@usz.edu.pl
Konsultacje: Poniedziałek: 11.45 – 12.05
Środa: 09.55 – 10.15 i 11.45 – 12.05