Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Instytut Pedagogiki
 
 
 
 

Publikacje naukowe (artykuły w książkach i czasopismach):

 1. Komorowska-Pudło, Relacje rodzinne ludzi starszych, w: red. B. Bugajska, Życie w starości, Szczecin 2007, s. 213-224.
 2. Komorowska-Pudło, Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Szczecińskim, w: red. G. Koszałka, M. Stopikowska, Nauki o rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne, Gdańsk 2007, s. 89-94.
 3. Komorowska-Pudło, Religijność a postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, w: red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Język. Religia. Tożsamość, Szczecin 2007, s. 197-214.
 4. Komorowska-Pudło, Seksualność nastolatków i czynniki ją warunkujące, w: red. J. Stala, Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Tarnów 2007, s. 227- 310.
 5. Komorowska-Pudło, Dostrzec, zrozumieć, wspierać rozwój psychoseksualny własnego dziecka, w: red. J. Stala, W poszukiwaniu katechezy rodziców, Tarnów 2007, s. 95-122.
 6. Komorowska-Pudło, Wychowanie do życia w rodzinie a postawy młodzieży wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa, „Wychowawca” 2007, nr 7-8, s. 11-15.
 7. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, w: red. J. Stala, Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cz. I. Wychowanie ogólne, Tarnów 2007, s. 287-334.
 8. Komorowska-Pudło, Dojrzałość młodzieży do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, w: red. J. Stala, Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cz. I. Wychowanie ogólne, Tarnów 2007, s. 335-368.
 9. Komorowska-Pudło, Ważna dziedzina, „Wychowawca” 2008, nr 3, s. 5-8.
 10. Komorowska-Pudło, Doświadczenia religijne w rodzinie jako czynnik warunkujący poziom dojrzałości psychoseksualnej młodzieży, w: red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Język doświadczenia religijnego, t.1., Szczecin 2008, s. 401-426.
 11. Komorowska-Pudło, Rodzinne kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec odpowiedzialnego planowania rodziny, w: red. W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba, Naturalne Planowanie Rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Lublin 2008, s. 319-332.
 12. Komorowska-Pudło, Dziecko w świecie mediów i przemocy seksualnej, w: red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, D. Jastrząb, Cierpienie dziecka, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 61-80.
 13. Komorowska-Pudło, Postawy młodzieży wobec wartości seksualnych człowieka w dobie zmian społecznych, w: „Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej” 2008, nr 2, s. 96-104.
 14. Komorowska-Pudło, Przemoc i seks we współczesnych mediach w percepcji dzieci i ich rodziców, w: red. J. Stala, Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów 2009, s. 161-192.
 15. Komorowska-Pudło, Problem i uwarunkowania aktywności seksualnej nastolatków, „Życie i Płodność” 2010, nr 3, s. 57-74.
 16. Komorowska-Pudło, Zaburzenia życia rodziny – wybrane obszary jej wspomagania, w: red. J. Stala, Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów 2010, s. 315-363.
 17. Komorowska-Pudło, Czy kohabitacja to zagrożenie dla jakości i wartości małżeństwa i rodziny? w: red. M.Z. Stepulak, J. Jęczeń, Wartość i dobro rodziny, Lublin 2011, s. 571-582.
 18. Komorowska-Pudło, Psychoterapia – perspektywa klienta, w: red. S. Bukalski, Duszpasterstwo a psychoterapia, Szczecin 2011, s. 43-70.
 19. Komorowska-Pudło, Obraz współczesnego rodzicielstwa i współczesnego dziecka w opinii studentów przygotowujących się do pracy z rodziną, w: red. I. Rawicka, Oblicza rodziny, Szczecin 2012, s. 33-49.
 20. Komorowska-Pudło, Wychowanie w rodzinie czy przemoc? Przejawy toksycznej pedagogiki rodzinnej i jej skutki w aspekcie typów rodziny D. Fielda, „Fides et Ratio” 2013, nr 4 (16), s. 153-191. [http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/14-08Pudlo.pdf]
 21. Komorowska-Pudło, System wartości Schelerowskich a postawy dorosłych wobec wybranych aspektów relacji w heteroseksualnych związkach intymnych, „Fides et Ratio” 2014, nr 1 (17), s. 57-90. [http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/1405Komorowska.pdf]
 22. Komorowska-Pudło, Jakość relacji pomiędzy małżonkami posiadającymi i nieposiadającymi rodzeństwo, „Fides et Ratio” 2014, nr 3 (19), s. 56-78. [http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/07Pudlo.pdf]
 23. Komorowska-Pudło, Satysfakcja seksualna małżonków a jakość ich relacji w innych sferach funkcjonowania związku, „Fides et Ratio”, 2014, nr 4 (20), 162-195. [http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2014-4Komorowska.pdf]
 24. Komorowska-Pudło, The subjective sense of well-being and the quality of relationships between spouses, “Polish Journal of Social Science” 2014, Vo. IX, No 1, 165-182. [https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/635149]
 25. Komorowska-Pudło, Jakość relacji w małżeństwach osób z doświadczeniem ciąży przedmałżeńskiej, w: red. D. Opozda, M. Loyola-Opiela, D. Bis, E. Świdrak, Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015, s. 29-57.
 26. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym, Roczniki Pedagogiczne KUL, 2015, nr 3, s. 63-86. [http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/1662]
 27. Komorowska-Pudło, The attachment style and coping with stress in adulthood, Polskie Forum Psychologiczne, 2016, tom 21, nr 4, s. 573-588. [http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3957]
 28. Komorowska-Pudło, Rodzina i prokreacja w religiach monoteistycznych. Założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna, „Studia Oecumenica” 2016, nr16, s. 421-439. [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-367a8ae-ece3-4cb8-9906-de6db4e82476]
 29. Komorowska-Pudło, Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a zdolność do miłości u młodych dorosłych, w: red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 93-120.
 30. Komorowska-Pudło, Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a postawy dorosłych wobec własnego rodzicielstwa, w: red. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 135-146.
 31. Komorowska-Pudło, Centralność religijności w życiu małżonków a jakość ich wzajemnych relacji w aspekcie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, w: red. G. Chojnacki, Miłość jest nam dana i zadana, „Studia i rozprawy” 2017, nr 46, s. 113-136, Szczecin, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 32. Komorowska-Pudło, Małżeństwo – jego jakość i trwałość u wyznawców religii monoteistycznych. Założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna – „Teologia i człowiek”, 38 (2017) 2 s. 151-173 (http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/TiCz/article/view/TiCz.2017.023 ).
 33. Komorowska-Pudło, Wielowymiarowa analiza samooceny młodych dorosłych o różnych stylach przywiązaniowych, w: red. K. Lubiewska, Przywiązanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 87-102.
 34. Komorowska-Pudło, Jakość stylu przywiązania a cechy osobowości młodych dorosłych, w: red. K. Lubiewska, Przywiązanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 72-86.
 35. Komorowska-Pudło, Wartościowanie płciowości i seksualności w religiach monoteistycznych. Założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna, „Studia Paradyskie”, t. 27, 2017, s. 317-333.

 

Monografie:

 1. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, WAM, Kraków 2013 (s. 424).
 2. Komorowska-Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 (s. 422).
 3. Marta Komorowska-Pudło, Środowisko wychowawcze domu rodzinnego a relacje małżeńskie w dorosłym życiu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019 (s. 576)

Czynny udział w konferencjach:

 1. M. Komorowska-Pudło, referat: Obraz współczesnej rodziny w Polsce, Konferencja naukowa: W trosce o rodzinę, Szczecin 24 marca 2006.
 2. M. Komorowska-Pudło, referat: Relacje rodzinne ludzi starszych, Międzynarodowa konferencja naukowa: Humanistyka wobec starości, US WH Szczecin 10 maja 2006.
 3. M. Komorowska-Pudło, referat: Postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, Ogólnopolska konferencja lekarzy ginekologów, Trzęsacz 22 października 2006.
 4. M. Komorowska-Pudło, referat: Religijność a postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, Konferencja naukowa Język-religia-tożsamość, Głogów, kwiecień 2007.
 5. M. Komorowska-Pudło, referat: Czynniki zaburzające i wspomagające funkcjonowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli-konsultantów wychowania do życia w rodzinie, Gdańsk, sierpień 2007.
 6. M. Komorowska-Pudło, Wykład otwarty: Jaka jest współczesna polska rodzina? Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin, 27 wrzesień 2007,
 7. M. Komorowska-Pudło, referat: Postawy młodzieży wobec wartości seksualnych człowieka w dobie zmian społecznych, Konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin, 20-21 wrzesień 2007,.
 8. M. Komorowska-Pudło, Konferencja naukowa Język doświadczenia religijnego, referat: Doświadczenia religijne w rodzinie jako czynnik warunkujący poziom dojrzałości psychoseksualnej młodzieży, Grzybowo, 17-19 wrzesień 2007,.
 9. M. Komorowska-Pudło, referat: Współczesność: obszary szczególnej troski nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, Konferencja naukowa, Rodzina w kulturze polskiej, WT US Szczecin, 18 grudzień 2007.
 10. M. Komorowska-Pudło, referat: Dziecko w świecie mediów i przemocy seksualnej, Konferencja Naukowa: Cierpienie dziecka, Głogów 27-29.10.2008.
 11. M. Komorowska-Pudło, referat: Zamiast karania, Konferencja: Szkoła dla rodziców i wychowawców – Doświadczenie dialogu w rodzinie, WT US Szczecin 05.11.2008.
 12. M. Komorowska-Pudło, Konferencja Naukowa: Rodzina w kulturze polskiej nt. Oblicza starości – uczestnictwo w obradach okrągłego stołu, WT US Szczecin 02.12.2008.
 13. M. Komorowska-Pudło, referat: Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym, Konferencja Naukowa, Edukacja seksualna – stan – uwarunkowania – dobre praktyki, Uniwersytet Warszawski, 30.11.2013.
 14. M. Komorowska-Pudło, referat: Subiektywne poczucie dobrobytu a jakość relacji między małżonkami, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie?, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, 29-30.04.2014.
 15. M. Komorowska-Pudło, referat: Płeć psychologiczna małżonków a jakość ich wzajemnych relacji, 46 Sympozjum: Płeć i Gender w perspektywie psychologii pastoralnej, Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Gościkowo-Paradyż, 21-23.09.2014.
 16. M. Komorowska-Pudło, referat: Psychospołeczne uwarunkowania postaw dorosłych wobec rodzicielstwa, Konferencja Naukowa: Bezdzietność jako problem współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Rodzinie i Instytut Psychologii, 20-21.10.2014.
 17. M. Komorowska-Pudło, referat: Funkcjonowanie rodziny pochodzenia a radzenie sobie ze stresem w dorosłości, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 15-17.05.2015.
 18. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość relacji w małżeństwach osób z doświadczeniem ciąży przedmałżeńskiej, Kongres: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, KUL, Lublin 23-24.09.2015.
 19. M. Komorowska-Pudło, referat: Szkoła dla Babć i Dziadków sposobem na integrację pokoleń w rodzinie, Konferencja Naukowa: Senior w rodzinie i dla rodziny, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, 09.10.2015.
 20. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość stylu przywiązania a właściwości osobowościowe młodych dorosłych, I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, UKW Bydgoszcz, 29-30.10.2015.
 21. M. Komorowska-Pudło, referat: Relacja matki z dzieckiem we wczesnym okresie rozwoju a jakość życia w dorosłości w kontekście stylów przywiązania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia w służbie człowiekowi”, Wydział Teologiczny US, Szczecin 09.10.2016.
 22. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a zdolność do miłości u młodych dorosłych, Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji”, Wydział Teologiczny US, Szczecin, 20.04.2016.
 23. M. Komorowska-Pudło, referat: Płeć psychologiczna małżonków a jakość ich wzajemnych relacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa”, Wydział Teologiczny US, Szczecin, 25.05.2017.
 24. M. Komorowska-Pudło, referat: Styl przywiązania w dzieciństwie a jakość życia w dorosłości, Konferencja Ogólnopolska, „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień, Wydział Humanistyczny US, Szczecin, 24.11.2017.

Działalność na rzecz uczelni

 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie mediacji,
 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • Przewodniczenie kierunkowej komisji ds. jakości kształcenia,
 • Członkowsko w Radzie Wydziału

Działalność w stowarzyszeniach / fundacjach i na rzecz społeczności lokalnej

 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
 • Szkolenie nauczycieli naturalnego planowania rodziny,
 • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. wychowania do życia w rodzinie,
 • Pełnienie społecznej funkcji Prezesa Fundacji „Rodzina-Rozwój-Sukces”,
 • Członkowstwo w Społecznej Radzie ds. Rodziny przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Kształcenie kadry Ośrodków Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z rodziną w ramach Regionalnej Akademii Rodziny (Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”, Szkoła dla Babć i Dziadków „Wczoraj-Dziś-Jutro”, Szkoła dla Narzeczonych „Wybieram Ciebie…”),
 • Praca z rodzinami w ramach „Szkół dla Rodziców”,
 • Praca z rodzinami w ramach współpracy z „Caritas”
 • Psychoterapia par i rodzin,
 1. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne. Poradnik metodyczny dla nauczycieli nr 1, Szczecin 1996 (wyd. 2, 1997).
 2. Komorowska-Pudło, G. Kowalczyk, Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie „Pełnia” dla V i VI klasy szkoły podstawowej (program wpisany w rejestr MEN: DKW-4014-286/99), Szczecin 1999.
 3. Komorowska-Pudło, G. Kowalczyk, Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie „Pełnia” dla I, II i III klasy gimnazjum (program wpisany w rejestr MEN: DKW-4014-287/99), Szczecin 1999.
 4. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców nr 3, Szczecin 2000.
 5. Komorowska-Pudło, Od poczęcia do dojrzewania – prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego. Poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców nr 4. Szczecin 2001.
 1. Mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
 2. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (specjalność – psychologia małżeństwa i rodziny)
 3. Studia Podyplomowe z wychowania seksualnego,
 4. Studia Podyplomowe z mediacji,
 5. Szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej (podstawowe i zaawansowane)
 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl
Konsultacje: wtorek 13:35 – 15:05