Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki
 
 
 
 

Artykuły
– Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców. W: „Studia Paedagogika Ignatiana” 2018 nr 4.
– Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego. W: „Roczniki Pedagogiczne” 2018 nr 1
– Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. W: „Problemy Profesjologii” 2017 nr 2.

– Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy. W: „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017 nr     2.
– Meandry autorytetu w wychowaniu. W: „Studia z Teorii Wychowania” 2011 nr 1.
– Manipulacja jako sprzeniewierzenie się prawdzie i profesjonalizmowi w wychowaniu. W: „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2010 nr 32.
– Banalizacja zła jako przedmiot refleksji pedagogicznej. W: „Studia z Teorii Wychowania”  2010 nr 1.
– Mistrz jako pielgrzym nadziei. W: „Roczniki Pedagogiczne” 2009 tom 1 (37).
– Pedagogiczna interpretacja miłości. Jazukiewicz I., Paszek M. W: „Refleksje” 2009 nr 1.
– Blogowanie – celebracja banału czy ruch kulturotwórczy? Interpretacja pedagogiczna.    Jazukiewicz I., Lesisz M. W: „Edukacja Humanistyczna” 2008 nr 2.
– Mundurki szkolne jako element dyscyplinowania. Grochala A., Jazukiewicz I., Stefanowicz Dorota. W: „Refleksje” 2008 nr 1.
– Recenzja książki pt. „Filozofia głupoty” Jacka Dobrowolskiego. Warszawa 2007, PWN. W: „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2007 nr 4.
– Recenzja książki pt. „Encyklopedia głupoty” M. Boxel. Warszawa 2004, wyd. W.A.B. W: „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2004 nr 4.
– Znaczenie zasady autorytetu w życiu naukowym. W: „Edukacja Humanistyczna” 2003 nr 1-2.
– Asymetryczność relacji młodzież – nauczyciele. W: „Edukacja Humanistyczn” 2002 nr 1-2.
– Recenzja książki pt. „Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku”. Pod red. K. Denka, F. Bereźnickiego, J. Świrko-Pilipczuk. Szczecin 2000, Wyd. KWADRA. W:    „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2001 nr 16.
– Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach dydaktycznych nauczyciela. W: Internetowe Pismo Pedagogiczne Instytutu Pedagogiki US „Edukacyjne Dyskursy” ip.univ. szczecin.pl/~edipp (opublikowano dnia 15.XII.2000).
– Recenzja książki pt. „Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce” Pod red. K. Wenty. Szczecin 2000, Wyd. Naukowe US. W: Zeszyty Naukowe US nr 292 „Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 1” Wyd. Naukowe US, Szczecin 2000.
– Autentyzm  w  kontaktach  nauczyciela  z  rodzicami. W: „Problemy Rodziny” 1995 nr 4.
– Autorytet współczesnego nauczyciela – cecha, zjawisko czy relacja? W: „Ruch Pedagogiczny”   1992 nr 5-6.

Rozdziały w książkach
– Człowiek niebanalny. W: „Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja”. Pod red. M. Chrost i K. Jakubiaka, WN Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

– Godność nauczyciela akademickiego. W: „Godność jako wartość i problem edukacyjny”. Pod   red. I. Jazukiewicz i A. M. de Tchorzewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
– Pasja i pokora. Specyfika badań społecznych. W: „Człowiek człowiekowi”. Pod red. R. Kozłowskiego i D. Bieńkowskiej, WN Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015.
– O darzącej naturze cnót. W: „Społeczeństwo głęboko ludzkie”. Pod red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
– Znaczenie cnót teologalnych w wychowaniu. W: „ Edukacyjny potencjał religii”. Pod red. J. Bagrowicz, J. Horowski, Wyd. UMK, Toruń 2012.
– Cnota jako kategoria urzeczywistniania się osób w wychowaniu. W: „Religijno-moralny  wymiar rozwoju i wychowania”. Pod red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wyd. KUL, Lublin 2012.
– Autorytet mistrza. W: „Personalistyczny wymiar filozofii wychowania”. Pod red. A. Szudry i   K. Uzar. Wyd. KUL, Lublin 2009.
– Wychowawcze właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– Dydaktyczne właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– Osobowe właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach wychowawczych nauczyciela. W: „Szkoła i    jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach osobowych nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group    Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– O zaufaniu. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– O szacunku. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i  in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
– Autorytet nauczyciela akademickiego. W: „Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej”. Pod red. K. Jaskota. Wyd. Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006.
– Role zawodowe nauczyciela akademickiego. Jaskot K., Jazukiewicz I. W: „Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej”. Pod red. K. Jaskota. Wyd. Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006.
– Autorytet nauczyciela. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T.1. Pod red. T. Pilcha, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
– Refleksje o sensie życia w kontekście edukacyjnym. W: „Sens życia – sens wychowania: dylematy człowieka przełomu wieków”. Pod red. A.M. de Tchorzewskiego i P. Zwierzchowskiego. Wyd. Wers, Bydgoszcz 2001.
– Oczekiwania ucznia wobec nauczycieli i ich programów wychowawczych. W: „Szkoła   katolicka na przełomie wieków”. Pod red. A. Sowińskiego i A. Dymera. Wyd. Kwadra, Szczecin 2001.
– Kształtowanie sumienia jako przedmiot profesjonalnego namysłu nauczyciela (w kontekście nadziei i zagrożeń współczesności). W: „Współczesność a kształcenie nauczycieli”. Pod red. H. Kwiatkowskiej, T. Lewowickiego, S. Dylaka. WSP ZNP, Warszawa 2000.
– Nauczyciel wychowawca – osobowość, kompetencje. W. Dyk, I. Jazukiewicz, W: „Wychowanie w szkole katolickiej” pod red. A. Sowińskiego, A. Dymera. Wyd. ROKP ZCE, Szczecin 1999.
– Kompetencje interpersonalne nauczyciela w pedagogicznej relacji z rodzicami. W: „Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła. Dylematy czasu przemian” red. A. W. Janke, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995.
– Autorytet nauczyciela – wychowawcy. W: „Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli” red. A. Tchorzewski, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994.

Redakcja monografii

– Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
– Mądrość jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
– Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
– Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.

– Sprawności moralne a wiara. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Sprawności moralne a wartości. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
– Kształtowanie sprawności moralnych. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.

– Godność jako wartość i problem edukacyjny. Pod red. I. Jazukiewicz i A. M. de Tchorzewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
– Społeczeństwo głęboko ludzkie. Pod red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
– Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
– Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
– Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
– Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
– Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
– Sprawności moralne wychowawcy. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
– Sprawności moralne a rozwój moralny. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
– Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
– Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
– Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
– Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
– Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
– Wychowanie jako mądrość miłość. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Prof. Iwona Jazukiewicz – pedagogist; senator of University of Szczecin;  the president of the conference series: Moral skills in upbringing smww.usz.edu.pl

Scientific interests:
1. Philosophical aspects of upbringing: the essence and meaning of upbringing.
2. Psychosocial aspects of education: passion and professionalism; the specificity of the professional role of the teacher-educator; the importance of authority in upbringing; educational skills.
3. Moral aspects of upbringing: virtues and moral skills of the educator and foster child.
4. Methodology of social sciences, methodology of family sciences.

I invite you to cooperation J

Organizacja
– „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo” 21.IX.2018, Szczecin, US.

– „Kim jesteś człowieku?” Grudzień 2017. X Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 29.XI-2.XII.2017, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek” 22.III.2017, Szczecin, US.

– „Twój Bóg. Kim jest?” IX Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli.  30.XI-3.XII.2016, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji” 20.IV.2016, Szczecin, US.
– „Wspólnota. Wyjątkowa przestrzeń” VIII Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 19-21.XI.2015, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Piękny umysł. Wyzwanie dla edukacji” VII Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21-22.XI.2014, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność” 20.XI.2014, Szczecin, US.
– „Sobą być – odwagę mieć” VI Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 29-30.XI.2013, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja – sprawiedliwość – wspaniałomyślność” 25-26.IV.2013, Szczecin, US.
– „Cisza jako miejsce spotkania” V Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 14-15.XII.2012, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość” 30-31.V.2012, Szczecin, US.
– „Prawda w oczy kole? Miejsce prawdy w życiu człowieka” IV Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 19.XI.2011, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu” 9.VI.2011, Szczecin, US.
– „Mały książę. Ocalić dziecko w sobie”. III Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 27.XI.2010, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność. O rehabilitację cnót”. II Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21.XI.2009, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.

 

Referaty
– „Religio. Individualita e Comunita” 17-18.VI.2019, Foggia, Universita di Foggia. Referat: Il potenziale educativo della comunita
– „KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego” 10.V.2019, Lublin, KUL Jana Pawła II. Referat: Wychowanie człowieka z perspektywy Katolickiej etyki wychowawczej o. Jacka Woronieckiego
– „Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina-szkoła-instytucje społeczne” 21-22.IX. 2018, Kraków, Akademia Ignatianum. Referat: Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców
– „Religio. Interiorita ed esteriorita” 12-13.VI.2018, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Referat z mgr Dominiką Muńko: Interpersonal correlates of religious orientation
– „Religio. Interiorita ed esteriorita” 12-13.VI.2018, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Referat z mgr Katarzyną Wiszniowską: La dimensione personale e sociale delle FGM (female genital mutilations) come pratica religiosa

– „Religio. Ortodossia ed eterodossia” 13-14.VII.2017, Foggia, Universita di Foggia. Referat: Youth’s values and their susceptibility to the actions of cult groups
– Wykład nt. Dwa oblicza wstydu. 4.III.2017, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, US
– „Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej” 17-18.X.2016, Kraków, Akademia Ignatianum. Referat: Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy
– „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka” Międzynarodowa konferencja naukowa, 26-27.XI.2015, Lublin, UMCS. Referat:Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela
– „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada”. Kongres Rodziny 23-24.IX.2015, Lublin, KUL. Referat: Wstyd jako potencjał w wychowaniu rodzinnym
– „Świat wartości nauczyciela-wychowawcy” 16.VI.2014, Świdwin. Referat: Nauczyciel i wychowawca jutra
– „Religie i religijność w świecie współczesnym” III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. 12-15.IX.2011, Toruń, UMK. Referat: Znaczenie cnót teologalnych w wychowaniu
– „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja”. 4-6.IV. 2011, Lublin, KUL. Referat: Cnota jako kategoria urzeczywistniania się osób w wychowaniu
– „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność. O rehabilitację cnót”. II Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21.XI.2009, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich. Referat: O darzącej naturze cnót
– „Prawda i profesjonalizm w edukacji akademickiej” 17-19.V.2009, Szczecin-Międzyzdroje, US. Referat: Manipulacja jako sprzeniewierzenie się prawdzie i profesjonalizmowi w    wychowaniu
– „O personalistyczne wymiar wychowania” I Międzynarodowa Konferencja dedykowana ś.p. Prof. Wojciechowi Chudemu 1947-2007. 20.V.2008, Lublin, KUL. Referat: Autorytet mistrza
– “Człowiek, słowo, nauka” III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 10-11.XII.2004, Szczecin, US. Referat: Meandry autorytetu
– Workshop mit TeilnehmerInnen der Universitat Stettin und der TU Berlin Vom 9-13 Juni  2003 Berlin, Niemcy. Workshop: Interkulturelles Lernen durch Kulturkontakt
– Baltic AE Spring School, 9-12.V.2002 Mińsk, Białoruś. Workshop: How to Build a Team
– „Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie” IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, 20-22.IX.2001 Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-  Mazurski. Referat: Specyfika zawodu nauczycielskiego w dobie globalizacji
– „Nauczyciel-wychowawca w szkole katolickiej”. 14-16.IX.2001, Trzęsacz, Rada Szkół   Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Autorytet nauczyciela – „być czy nie być”?
– Baltic AE Spring School, 2-6.V.2001 Palanga, Litwa. Workshop: Socialisation through Life, Long Learning
– „Praca opiekuńczo-wychowawcza placówek katolickich z dziećmi i młodzieżą zagrożoną w środowisku wielkiego miasta” 16.XII1999, Warszawa, Rada Szkół Katolickich oraz   Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej w środowisku wielkiego miasta
– „Rozum i wiara – integralna forma w szkole katolickiej” X Forum Szkół Katolickich, 19- 20.XI.1999, Częstochowa. Referat: Meandry wychowania na przełomie tysiąclecia
– „Program wychowawczy w szkołach katolickich” 17-19.IX.1999, Śliwin-Rewal, Rada Szkół Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Oczekiwania ucznia wobec nauczycieli i ich programów wychowawczych
– „Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności” III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, 21-23.IX.1998, Poznań, UAM. Referat: Kształtowanie sumienia jako przedmiot profesjonalnej refleksji nauczyciela
– „Wychowanie w szkole katolickiej” 18-20.IX.1998, Pogorzelica, Rada Szkół Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Nauczyciel- wychowawca: osobowość, kompetencje
– „Sens życia, sens wychowania. Dylematy człowieka końca XX wieku” 23-24.X.1997,  Bydgoszcz, Akademia Bydgoska. Referat: Refleksje o sensie życia w kontekście edukacyjnym
– „Aspekty etyczne kształtowania się pedagogicznej relacji rodzina – szkoła” 18-20.X.1994, Bydgoszcz – Zacisze, Akademia Bydgoska. Referat: Kompetencje interpersonalne nauczyciela w pedagogicznej relacji z rodzicami
– „Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli” 20-22.X.1993, Bydgoszcz – Zacisze, Akademia Bydgoska. Referat: Autorytet nauczyciela-wychowawcy

 

 

Członek Rady Naukowej:
– Cyklu konferencyjnego nt. Sprawności moralne w wychowaniu
– Cyklu konferencyjnego nt. Oblicza Rodziny
– Warsztatów Metodologii Pedagogicznej
– Konferencji nt. Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina-szkoła-instytucje społeczne, Akademia Ignatianum, Kraków 21-22.09.2018
– Konferencji nt. Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL Jana Pawła II, Lublin 28.02.2017.
– Międzynarodowej Konferencji nt. „Religio. Interiorita Ed esteriorita”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 12-13.06.2018
– Międzynarodowej konferencji nt. Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 23.X.2018

Funkcje uczelniane
– Senator Uniwersytetu Szczecińskiego kadencji 2016-2020
– Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2016-2020
– Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 2015-2016

Funkcje wydziałowe
– Kierownik Katedry Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego US – 2016 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US – 2012 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Postępowania Habilitacyjnego – 2014 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Przewodów Doktorskich – 2014 – 2019
– Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich kadencji 2016 – 2019

Funkcje pozauczelniane
Członek Rzeczywisty Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
Konsultacje: środa godz. 15:10 – 16:40,