Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki
ORCID
0000-0002-1562-6845
 
 
 
 

dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US – pedagog; przewodnicząca cyklu konferencyjnego pt. Sprawności moralne w wychowaniu www.smww.usz.edu.pl

Obszary badawcze:

  • Filozoficzne aspekty wychowania: istota i sens wychowania.
  • Psychospołeczne aspekty wychowania: pasja i profesjonalizm; specyfika roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy; znaczenie autorytetu w wychowaniu; umiejętności wychowawcze.
  • Moralne aspekty wychowania: cnoty i sprawności moralne wychowawcy i wychowanka.
  • Metodologia nauk społecznych, metodologia nauk o rodzinie.

Przewodnicząca interdyscyplinarnego ogólnopolskiego cyklu konferencji naukowych nt. Sprawności moralne w wychowaniu pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezydent Miasta Szczecin przyznał cyklowi Mecenat Miasta Szczecin jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia. Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty, rodzajów i znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu. Tematyka obejmuje dziedzictwo i aktualność sprawności moralnych z ukazaniem dominujących tendencji w rozumieniu ich istoty w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych oraz teoretyczne i praktyczne konteksty rozwijania sprawności moralnych.

Zapraszam do współpracy 🙂

Prof. Iwona Jazukiewicz – pedagogist; the president of the conference series: Moral skills in upbringing smww.usz.edu.pl

Scientific interests:
1. Philosophical aspects of upbringing: the essence and meaning of upbringing.
2. Psychosocial aspects of education: passion and professionalism; the specificity of the professional role of the teacher-educator; the importance of authority in upbringing; educational skills.
3. Moral aspects of upbringing: virtues and moral skills of the educator and foster child.
4. Methodology of social sciences, methodology of family sciences.

I invite you to cooperation 🙂

Organizacja
– „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo” 21.IX.2018, Szczecin, US.

– „Kim jesteś człowieku?” Grudzień 2017. X Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 29.XI-2.XII.2017, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek” 22.III.2017, Szczecin, US.

– „Twój Bóg. Kim jest?” IX Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli.  30.XI-3.XII.2016, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji” 20.IV.2016, Szczecin, US.
– „Wspólnota. Wyjątkowa przestrzeń” VIII Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 19-21.XI.2015, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Piękny umysł. Wyzwanie dla edukacji” VII Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21-22.XI.2014, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność” 20.XI.2014, Szczecin, US.
– „Sobą być – odwagę mieć” VI Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 29-30.XI.2013, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja – sprawiedliwość – wspaniałomyślność” 25-26.IV.2013, Szczecin, US.
– „Cisza jako miejsce spotkania” V Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 14-15.XII.2012, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość” 30-31.V.2012, Szczecin, US.
– „Prawda w oczy kole? Miejsce prawdy w życiu człowieka” IV Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 19.XI.2011, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Sprawności moralne w wychowaniu” 9.VI.2011, Szczecin, US.
– „Mały książę. Ocalić dziecko w sobie”. III Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 27.XI.2010, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.
– „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność. O rehabilitację cnót”. II Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21.XI.2009, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich.

 

Referaty

– „Problemy, zjawiska i dylematy w humanistyce XXI wieku widzianym w ujęciu interdyscyplinarnym” 4-6.09.2020, Wisełka. Referat: Wrażliwość w ujęciu interdyscyplinarnym. Siła czy słabość człowieka?
– „Religio. Individualita e Comunita” 17-18.VI.2019, Foggia, Universita di Foggia. Referat: Il potenziale educativo della comunita
– „KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego” 10.V.2019, Lublin, KUL Jana Pawła II. Referat: Wychowanie człowieka z perspektywy Katolickiej etyki wychowawczej o. Jacka Woronieckiego
– „Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina-szkoła-instytucje społeczne” 21-22.IX. 2018, Kraków, Akademia Ignatianum. Referat: Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców
– „Religio. Interiorita ed esteriorita” 12-13.VI.2018, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Referat z mgr Dominiką Muńko: Interpersonal correlates of religious orientation
– „Religio. Interiorita ed esteriorita” 12-13.VI.2018, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Referat z mgr Katarzyną Wiszniowską: La dimensione personale e sociale delle FGM (female genital mutilations) come pratica religiosa

– „Religio. Ortodossia ed eterodossia” 13-14.VII.2017, Foggia, Universita di Foggia. Referat: Youth’s values and their susceptibility to the actions of cult groups
– Wykład nt. Dwa oblicza wstydu. 4.III.2017, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, US
– „Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej” 17-18.X.2016, Kraków, Akademia Ignatianum. Referat: Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy
– „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka” Międzynarodowa konferencja naukowa, 26-27.XI.2015, Lublin, UMCS. Referat:Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela
– „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada”. Kongres Rodziny 23-24.IX.2015, Lublin, KUL. Referat: Wstyd jako potencjał w wychowaniu rodzinnym
– „Świat wartości nauczyciela-wychowawcy” 16.VI.2014, Świdwin. Referat: Nauczyciel i wychowawca jutra
– „Religie i religijność w świecie współczesnym” III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. 12-15.IX.2011, Toruń, UMK. Referat: Znaczenie cnót teologalnych w wychowaniu
– „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja”. 4-6.IV. 2011, Lublin, KUL. Referat: Cnota jako kategoria urzeczywistniania się osób w wychowaniu
– „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność. O rehabilitację cnót”. II Listopadowe Spotkania z Kulturą pt. Szczeciński Zalew Myśli. 21.XI.2009, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich. Referat: O darzącej naturze cnót
– „Prawda i profesjonalizm w edukacji akademickiej” 17-19.V.2009, Szczecin-Międzyzdroje, US. Referat: Manipulacja jako sprzeniewierzenie się prawdzie i profesjonalizmowi w    wychowaniu
– „O personalistyczne wymiar wychowania” I Międzynarodowa Konferencja dedykowana ś.p. Prof. Wojciechowi Chudemu 1947-2007. 20.V.2008, Lublin, KUL. Referat: Autorytet mistrza
– “Człowiek, słowo, nauka” III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 10-11.XII.2004, Szczecin, US. Referat: Meandry autorytetu
– Workshop mit TeilnehmerInnen der Universitat Stettin und der TU Berlin Vom 9-13 Juni  2003 Berlin, Niemcy. Workshop: Interkulturelles Lernen durch Kulturkontakt
– Baltic AE Spring School, 9-12.V.2002 Mińsk, Białoruś. Workshop: How to Build a Team
– „Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie” IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, 20-22.IX.2001 Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-  Mazurski. Referat: Specyfika zawodu nauczycielskiego w dobie globalizacji
– „Nauczyciel-wychowawca w szkole katolickiej”. 14-16.IX.2001, Trzęsacz, Rada Szkół   Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Autorytet nauczyciela – „być czy nie być”?
– Baltic AE Spring School, 2-6.V.2001 Palanga, Litwa. Workshop: Socialisation through Life, Long Learning
– „Praca opiekuńczo-wychowawcza placówek katolickich z dziećmi i młodzieżą zagrożoną w środowisku wielkiego miasta” 16.XII1999, Warszawa, Rada Szkół Katolickich oraz   Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej w środowisku wielkiego miasta
– „Rozum i wiara – integralna forma w szkole katolickiej” X Forum Szkół Katolickich, 19- 20.XI.1999, Częstochowa. Referat: Meandry wychowania na przełomie tysiąclecia
– „Program wychowawczy w szkołach katolickich” 17-19.IX.1999, Śliwin-Rewal, Rada Szkół Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Oczekiwania ucznia wobec nauczycieli i ich programów wychowawczych
– „Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności” III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, 21-23.IX.1998, Poznań, UAM. Referat: Kształtowanie sumienia jako przedmiot profesjonalnej refleksji nauczyciela
– „Wychowanie w szkole katolickiej” 18-20.IX.1998, Pogorzelica, Rada Szkół Katolickich oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Referat: Nauczyciel- wychowawca: osobowość, kompetencje
– „Sens życia, sens wychowania. Dylematy człowieka końca XX wieku” 23-24.X.1997,  Bydgoszcz, Akademia Bydgoska. Referat: Refleksje o sensie życia w kontekście edukacyjnym
– „Aspekty etyczne kształtowania się pedagogicznej relacji rodzina – szkoła” 18-20.X.1994, Bydgoszcz – Zacisze, Akademia Bydgoska. Referat: Kompetencje interpersonalne nauczyciela w pedagogicznej relacji z rodzicami
– „Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli” 20-22.X.1993, Bydgoszcz – Zacisze, Akademia Bydgoska. Referat: Autorytet nauczyciela-wychowawcy

 

 

Członek Rady Naukowej:
– Cyklu konferencyjnego nt. Sprawności moralne w wychowaniu
– Cyklu konferencyjnego nt. Oblicza Rodziny
– Warsztatów Metodologii Pedagogicznej
– Konferencji nt. Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina-szkoła-instytucje społeczne, Akademia Ignatianum, Kraków 21-22.09.2018
– Konferencji nt. Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL Jana Pawła II, Lublin 28.02.2017.
– Międzynarodowej Konferencji nt. „Religio. Interiorita Ed esteriorita”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 12-13.06.2018
– Międzynarodowej konferencji nt. Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 23.X.2018

Funkcje uczelniane
– Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 2020-2024
– Senator Uniwersytetu Szczecińskiego kadencji 2016-2020
– Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2016-2020
– Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 2015-2016

Funkcje wydziałowe
– Kierownik Katedry Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego US – 2016 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US – 2012 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Postępowania Habilitacyjnego – 2014 – 2019
– Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Przewodów Doktorskich – 2014 – 2019
– Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich kadencji 2016 – 2019

Funkcje pozauczelniane
Członek Rzeczywisty Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl