Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
ORCID
0000-0002-1090-9846
 
 
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz European Association of Biblical Studies. Przewodnik po krajach biblijnych (Izrael, Autonomia Palestyńska, Jordania).
 
A graduate of the Faculty of Theology at the University of Szczecin. Deputy Head of the Institute of Theology of the University of Szczecin. Member of the Association of Polish Biblists (Stowarzyszenie Biblistów Polskich) and the European Association of Biblical Studies. Guide to Bible lands (Israel, Palestinian Authority, Jordan).
 

 

 • Jezus historyczny z perspektywy Third Quest / Historical Jesus (Third Quest),
 • Socjoretoryczne podejście do Biblii / Sociorhetorical approach to the Bible,
 • Hebrajskie Ewangelia / Hebrew Gospels
 • Tomizm biblijny / Biblical Thomism
 • Wittgensteinowska filozofia religii a teologia / Wittgenstein’s philosophy of religion and theology
 • Teologia komparatywna (buddyzm i hinduizm), zwłaszcza porównanie teologiczno-filozoficzne Biblii oraz świętych i autorytatywnych tekstów buddyzmu theravada, buddyzmu zen oraz buddyzmu tybetańskiego /Comparative Theology, especially the theological and philosophical comparison of the Bible and the sacred texts of Theravada Buddhism, Zen Buddhism and Tibetan Buddhism
 • Teoria i praktyka medytacji w kontekście chrześcijańskim /Theory and practice of meditation in the Christian context,

 

 
 • 09.09.2009r., Wykłady otwarte, WT US, Szczecin, Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie Księgi Bereszit Pardes Lauder. 
 • 08.06.2010r. Konferencja naukowa „Być kapłanem: wczoraj – dziś – jutro”, WT US, Szczecin, Wizje Amrama (4Q543-548). Apokryf z kręgów kapłańskich z czasów III/II w. p.n.e.? 
 • 24.11.2010r. Wykłady otwarte, WT US, Szczecin, Zemsta Symeona i Lewiego na Sychemitach. Rdz 34 (TM) i jego recepcja w Jub 30. 
 • 23.02.2011r. Ogólnopolska konferencja naukowa „Pies w kulturach świata”, PWSZ, Gorzów Wielkopolski, Psy i wilki w Apokalipsie Zwierząt. 
 • 09.06.2011r. Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu”, WT US, Szczecin, Tb 4,1-21 a sprawności moralne w wychowaniu. 
 • 25.11.2011r. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Listowi do Filipian św. Pawła „Radujcie się w Panu!”, WT US, Szczecin, Latynizmy w Liście św. Pawła do Filipian. 
 • 31.05.2012r. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość”, WT US, Szczecin, “…jeżeli jest jakąś cnotą…” Cnota w Liście św. Pawła do Filipian. 
 • 26.11.2012r. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia – wiara – Biblia – teraźniejszość. Od Jezusa historycznego do przyjaźni z Chrystusem”, WT US, Szczecin,  Od przypowieści o paruzji do przypowieści o Królestwie Bożym. Egzegeza Mt 12,43-44 i par. Łk 12,39-40. 
 • 25.04.2013r. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja – sprawiedliwość – wspaniałomyślność”, Międzyzdroje (współorganizator, funkcja sekretarza konferencji),  Sprawiedliwość i sprawiedliwi w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (SzemTow) 
 • 25.11.2013r. Wykłady otwarte, Szczecin,  Pochodzenie hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) 
 • 30.11.2013r. Konferencja popularnonaukowa „Święto Biblii”, Trzcińsko Zdrój, Hebrajskie interpretacje księgi Rut. 
 • 13.01.2014r, Konferencja z okazji Dnia Judaizmu „Judaizm z perspektywy Kościoła katolickiego” Szczecin (organizator), Izrael – Lud Boży – Kościół: perspektywa nowotestamentalna 
 • 10.05.2014r., Konferencja popularnonaukowa „Aniołowie i demony”, Koszalin, Szatan jako ten, który rozprasza (Mt 12,22-37)
 • 27.05.2014r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie”, Szczecin, Teologia wyzwolenia – pomiędzy rewolucją a ortodoksją 
 • 18.11.2014r. Konferencja naukowa „Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna”, WT US Szczecin, Pogrzeb i modlitwy za zmarłych w judaizmie rabinicznym 
 • 20.11.2014r. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność”, Szczecin (współorganizator, funkcja sekretarza konferencji), Poszerzone granice zaufania. Ewolucja moralności a teologia 
 • 24-25.11.2014r. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Zło i Zły. Uwikłanie, fascynacja, uwolnienie”, Szczecin (współorganizator, funkcja sekretarza konferencji), Bóg i zło w mistyce żydowskiej na przykładzie Sefer Jecirah (Księgi Stworzenia) 
 • 22.04.2015r. – Ogólnopolska konferencja naukowa: „Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna XX i XXI w.”, Szczecin, Implikacje polityczne tradycjonalizmu katolickiego. Myśl teologiczno-polityczna abpa M. Lefebvre’a 
 • 23-24.04.2015r. – Międzynarodowa konferencja naukowa: „Oblicza mistyki. W 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa”, Katowice, Spotkanie mistyki żydowskiej i chrześcijańskiej na przykładzie chrystologii Adumbratio Kabbalae Christianae 
 • 27-28.05.2015r. – Międzynarodowa konferencja naukowa: „Biblia i jej interpretacje w komentarzach”, Ostów Wielkopolski, Sefer HaBahir jako mistyczny komentarz biblijny 
 • 21.11.2015r. – Konferencja naukowa, „Katolik świecki w Kościele, społeczeństwie i polityce”, Szczecin (organizator) Kościół i państwo w refleksji teologiczno-politycznej XIX i XX w. 
 • 23-24.11.2015r. – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” Chrześcijanie wobec prześladowań”, Szczecin-Rosow (sekretarzJudeochrześcijańska wspólnota źródła Q wobec prześladowań 
 • 16-19.03.2016r. – V Dni Kultury Żydowskiej Adlojada „Kultura i profanacje”, Szczecin, Kabała między mistyką a świętokradztwem 
 • 20.04.2016r. – Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji”, Szczecin (sekretarz) Cnota w literaturze etycznej żydowskiego mistycyzmu na przykładzie „Tomar Dewora” Ramaka i „Mesilat Jeszarim” Ramchala 
 • 16-18.05.2016r. – Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Emocje. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym”, Pustkowo k/Rewala, Emocje i człowiek biblijny. Uwagi filozoficzno-egzegetyczne
 • 07-08.06.2016r. – Międzynarodowa konferencja biblijna „Interpretacja i translatoryka biblijna”, Ostrów Wielkopolski, Reinterpretacja Księgi Izajasza w frankistowskich Proroctwach Izajasza 
 • 15-16.09.2016r. – Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i wiara dzisiaj. Pomiędzy dialogiem a fundamentalizmem”, Kraków, Fundamentalizm i hermeneutyka świętych tekstów w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie 
 • 05.11.2016r. – Ogólnopolska konferencja naukowa „Biblia na polski tłumaczona”, Szczecin, Specyfika żydowskiego przekład Biblii hebrajskiej na język polski Izaaka Cylkowa
 • 01.12.2016, – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fenomen chrześcijaństwa w XXI”, Antropologia chrześcijańska w epoce neuronauki
 • 11.02.2017r. – Sesja popularno-naukowa organizowana przez Civitas Christiana „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Europy”, Koszalin, Alcide De Gasperi – wybitny  mąż stanu  oraz współautor  i realizator koncepcji integracji europejskiej 
 • 22.03.2017r. – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, Szczecin (SekretarzMądrość i edukacja na przykładzie traktatu Miszny Pirke Awot 
 • 23.03.2017r. – VI Dni Kultury Żydowskiej Adlojada „Kultura i pamięć” Judaizm – dialogiczny wymiar pamięci 
 • 24.04.2017r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Toward a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Toruń,  The men redeemed or not-redeemed? The interpretation of Rom 7,14-25 in the Thomas Aquinas’ Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura and modern exegesis 
 • 05.05.2017r. – Międzynarodowa konferencja biblijna Biblia “uwikłana” w przemoc / Bible cought in violence, Rosow (Niemcy) – Szczecin (Polska), Eye for eye and tooth for tooth (Ex 21,24; Lev 24,20; Deu 19,21). The rabbinic’ interpretation of the law of talion 
 • 24-25.05.2017r. – IV Międzynarodowa konferencja biblijna Biblia w interpretacji i egzegezie, Ostrów Wielkopolski, Mt 26,26-29 w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (Shem Tob) 
 • 14-15.05.2018r. Międzynarodowa konferencja naukowa Biblia w tłumaczeniach, Ostrów Wielkopolski, Targumiczny charakter hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) 
 • 21.11.2018r, Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo, Szczecin (współorganizator, sekretarz konferencji)  Cnota posłuszeństwa w świętych księgach judaizmu, chrześcijaństwa i islamu 
 • 03-05.12.2018r. – Konferencja naukowa Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (język – kultura – media), Kraków, Metoda socjoretoryczna w badaniach nad literaturą biblijną i antyczną 
 • 04-06.04.2019r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Thomas Aquinas and Church Fathers, Toruń, Intertextual approach to Aquinas’ quotations from the Church Fathers 
 • 21-22.05.2019 r. VI Międzynarodowa Konferencja Biblijna – translatoryka i egzegeza biblijna, Ostrów Wielkopolski, Koraniczna egzegeza tradycji nowotestamentalnych na przykładzie recepcji Łk1,5-45 w Surze 19 – podejście intertekstualne 
 • 11-14.08.2019 r. European Association of Biblical Studies – Annual Conference, Warszawa, Jesus and the law of talion (retaliation) 
 • 17-19.09.2020 r. Międzynarodowa konferencja naukowa Alone Together Again, Szczecin, Loneliness, solitude and community in the light of John Main’s Christian meditation 
 • 27-28.05.2021 r. Thomas Aquinas and exegesis of Gen. 1-2 in the context of contemporary Thomistic discussion on evolution, INTERNATIONAL BIBLICAL CONFERENCE, Bible in interpretation and exegesis, Ostrów Wlkp
 
 
Numer pokoju: dziekanat pok. nr 5
E-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar