Doktoranci Instytutu Nauk Teologicznych i Szkoły Doktorskiej US: mgr lic. Kaciaryna Bychak i ks. mgr lic. Łukasz Paluch przygotowujący swoje rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk Teologicznych US opracowali pod kierunkiem ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego, prof. US, Dyrektora Instytut Nauk Teologicznych US wniosek w ramach funduszu Ministerstwa Edukacji i Nauki – Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki pt. „Interdyscyplinarna Szkoła Letnia Instytutu Nauk Teologicznych: Pomiędzy centrum a peryferiami” nr rej. POPUL/SP/0524/2023/01.

Całkowita wartość projektu to 133 935 zł z czego dofinansowanie MEiN wynosi 100 000 zł!

Projekt „Interdyscyplinarna Szkoła Letnia Instytutu Nauk Teologicznych US” jest odpowiedzią na dwa kluczowe problemy:

1) Potrzeba ciągłego zwiększania naukowych kompetencji i atrakcyjności na rynku zawodowym młodych naukowców, co powoduje potrzebę nieustannego poszerzania perspektywy metodologicznej doktorantów, studentów oraz młodych naukowców w interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza nauk teologicznych, historii, etnografii i antropologii.

2) Konieczność popularyzacji tematów, związanych z zachodniopomorskim dziedzictwem religijno-kulturowym zarówno wśród lokalnych odbiorców – depozytariuszy dziedzictwa, jak i na forum globalnym.

Projekt nie ogranicza się wyłącznie do rozwoju umiejętności metodologicznej. Jego celem jest również poszerzanie kompetencji interdyscyplinarnego prowadzenia badań naukowych, konsolidacji środowiska początkujących i młodych naukowców, którzy poprzez wymianę myśli naukowej i zdobytych doświadczeń praktycznych będą krytycznie analizować źródła, prowadzić działalność naukową z poszanowaniem dla historii i lokalnej kultury odkrywając przy tym chrześcijańskie dziedzictwo. Celem projektu jest również jak najszersza popularyzacja, promocja i upowszechnienie wyników badań naukowych nad religią i kulturą pogranicza wewnętrznego Pomorza Zachodniego.

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny wpłynąć na postrzeganie misji św. Ottona w kontekście teologicznym, historycznym i antropologicznym, a także wskazać na aktualność koncepcji chrześcijaństwa obecnego na Pomorzu Zachodnim.

W realizację projektu zostanie włączona lokalna społeczność z terenów gmin, na których będzie odbywać się realizowany projekt.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszym opisem i aktualnościami na stronie projektu.