Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID
0000-0002-9125-8618
 
 

Biogram

           Urodziłem się 12. czerwca  1967 r. w Sulęcinie, w rodzinie Stanisława Chojnackiego i Stanisławy zd. Ziemby.

Jestem absolwentem studiów teologicznych, które odbyłem w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu w latach 1986-1992. 30 maja 1986 r. otrzymałem sakrament święceń kapłańskich. 18 czerwca 1993 r. otrzymałem tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie przedstawionej pracy magisterskiej pt. „Tematyka pasterza w Nowym Testamencie”, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Hugolina Langkammera.

W kwietniu 1994 r. dzięki stypendium Archidiecezji w Paderborn (Niemcy) rozpocząłem studia doktoranckie na tamtejszym Wydziale Teologicznym, które zwieńczyłem uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w dniu 07 lipca 1998 r. na podstawie dysertacji pt. Gewissen im Licht der Wahrheit. Zum Gewissensverständnis der Moralenzyklika „Veritatis splendor“ im Vergleich mit der Gewissensauffassung des Corpus Paulinum (Sumienie w świetle prawd. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice „Veritatis splendor” i w Corpus Paulinum), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Hansa Gleixnera. W dniu 23 kwietnia 2001 r. Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie nostryfikował ów stopień doktora nauk teologicznych i tym samym  został on uznany za równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk teologicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

24 września 2015 roku Rada Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku i osiągnięcia naukowego: monografii „Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża)”, która ukazała się w roku 2015 nakładem Wydawnictwa Pallottinum, Poznań.

Etapy zatrudnienia naukowego

           Po otrzymaniu święceń kapłańskich w okresie od września 1992 do czerwca 1993 r. pracowałem jako katecheta w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, będąc wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk teologicznych od 15.11. 2001 do 31.12. 2003 r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w latach 1999-2005 byłem dyrektorem Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach.

Od 01.01.2004 r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

1 listopada 2015 r. zostałem powołany na kierownika Katedry Teologii Moralnej i Duchowości WT US (do 30 września 2019).

01 stycznia 2017 r otrzymałem stanowisko profesora nadzwyczajnego US.

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Paradyskie” (indeks ERIH PLUS) oraz członkiem rady naukowej czasopism „Studia Oecumenica” i „Teologia i Moralność”.

Doświadczenie organizacyjne

           Od października 2006 do sierpnia 2012 r. pełniłem funkcję pełnomocnika dziekana WT US ds. organizacji studiów w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze oraz jego dyrektora.

           Od września 2012 r. piastowałem urząd prodziekana ds. studenckich WT US.

           We wrześniu 2012 zostałem powołany na członka Senackiej Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, jestem jej członkiem także w kadencji 2016-2020.

          W kadencji 2012-2019 brałem udział w tworzeniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Teologicznego US oraz byłem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WT US jak i przewodniczącym Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Teologia WT US.

           Oprócz tego byłem w kadencji 2016-2020 członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Od 2020 roku jestem ponownie członkiem senatu US i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

           W październiku 2018 roku zostałem powołany na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk teologicznych.

Od 01.09.2019 roku zostałem mianowany p.o. dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i  zarazem p.o. dyrektorem Instytutu Nauk Teologicznych.

Od 22.11.2019 roku pełnię funkcję eksperta Watykańskiej Komisji AVEPRO (L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche)

           W marcu 2020 roku zostałem ponownie powołany na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk teologicznych.

We wrześniu 2020 roku zostałem mianowany na dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i  zarazem dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych w kadencji 2020-2024.

 
 
  1. Fundamentalne zagadnienia moralne: synejdezjologia, aretologia i hamartiologia
  2. Bioetyka: biogeneza, bioterapia i tanatologia
  3. Antropologia filozoficzna i teologiczna: personalizm
  4. Teologia moralna i etyka w dialogu ekumenicznym

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych

– Wartość życia duchowego dla budowania wspólnoty rodzinnej w myśli Edyty Stein, Sympozjum międzynarodowe „Rodzina w dialogu ze światem”, WT UAM 15.05.2019.
– Kwestia edukacji seksualnej w kościele katolickim w Niemczech, Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Poznań 9-11. 06. 2019.
– Wind of Change? Droga synodalna w Niemczech, BWiM, Gorzów Wlkp. 14.10.2019.
– Prawda i dialog, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt? Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Accademia Alfonsiana, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Toruń 10-12.06.2018.
– „Oto Partia: siła ludów i sumienia” – komunistyczna wizja (de)formacji sumienia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne, WT US, Archiwum Państwowe Zielona Góra, 14.06.2018.
– Rola Kościoła w kształtowaniu postawy i aktu przebaczenia i pojednania, Konferencja naukowa On dealing with the past of Auschwitz burdened by violence. Invitation to broaden perspectives, Oświęcim 11-16.08.2018.
– Teologia w obszarze nauk humanistycznych. Znaczenie i perspektywy kooperacji, Konferencja naukowa z okazji 70-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, Paradyż 26.10.2017.
– 30-31 maja 2016, Paderborn, referat „Anthropologie von Edit Stein”, Konferencja naukowa „Edith Stein: Leben und Werk“, organizator: Lehrstuhl für Moraltheologie ThF Paderborn
– 27 stycznia 2014, Szczecin, referat „Troska o wychowanie kapłańskie”, Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 24-27 czerwca 2013, Szczecin, Referat „Edith Steins Begegnungen mit polnischer Wissenschaft und Kultur“, II. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Europejskie pogranicza kulturowe. Wzajemne wpływy w języku, literaturze, teatrze i filmie, Szczecin, organizator: Wydział Filologiczny US
– 14 czerwca 2013, referat: „Opcja preferencyjna na rzecz ubogich jako zasada miłosierdzia”, Konferencja „Miłosierdzie jako zasada życia duchowego i społecznego. 75 rocznica śmierci św. S. Faustyny Kowalskiej”, Szczecin, organizator: Katedra TM i Duchowości US
– 1-2 lutego 2013, referat: „Prymas Stefan Wyszyński wobec młodzieży”, ogólnopolska konferencja „Kardynał Stefan Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, organizator: Wydział Teologiczny US i Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 22-24 października 2012, referat: „Zaniechanie sztucznego przedłużania życia jako decyzja w sumieniu”, międzynarodowa konferencja „Wokół problemu uporczywej terapii”, Szczecin-Dziwnów, organizator: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
– 22 października 2012, referat: „Polityka i etyka – razem czy osobno?, Konferencja naukowa „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, organizator: WT US i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 22 maja 2010, referat: „Ksiądz Michalski – życie i dzieło”, konferencja naukowa „Wydarzenia zielonogórskie”, Warszawa, organizator: Senat RP – senator Stanisław Iwan
– 16 kwietnia 2010, referat: „Autonomia porządku ziemskiego i nadprzyrodzonego”, konferencja naukowa „Religia i państwo”, Koszalin, organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 13-14 października 2009, referat: „Kwestia żydowska” w autobiograficznych pismach Edyty Stein, konferencja naukowa „Pamięć czasu zagłady”, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 6-8 kwietnia 2008, referat: „Eliadowska morfologia mitu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 23-24 kwietnia 2007, referat: „Ezoteryka jako ponadzmysłowa neoreligijność”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Problematyka literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 17-18 maja 2006, referat: „Sumienie w procesie wychowawczym”, Konferencja naukowa, „Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania”, Katowice, organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Hlonda, Mysłowice
– 12 pażdziernika 2005, referat: „Europa eine Seele geben”, Internationale Konferenz, „Polen und Deutsche im vereinten Europa“, organizator: Bistum Görlitz
– 23. października 2003 r., referat: „Kultura obszarem polsko-niemieckiego partnerstwa i współpracy. Kultur als Bereich deutsch-polnischer Partnerschaft und Zusammenarbeit“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?”., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin


Funkcje organizacyjne

– Korelacja teologii duchowości i teologii moralnej, Międzynarodowe Seminarium Doktorantów, 1-3.11.2019 (Rzym), współprzewodniczący komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Religia jako przestrzeń dialogu, WT US 6.11. 2017, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Internationales Doktoranden Kolloquium: Moral und Spiritualiataet, 26.06.2016-29.06.2016, Szczecin, organizatorzy: Katedra TMiD WTUS i Lehrstuhl fuer Moraltheologie ThF Paderborn, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 20.06. 2015, Szczecin, organizatorzy: WT US, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, 27. 01. 2014, Szczecin, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie,  współorganizator
– XIII międzynarodowa konferencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”: Rodzina we współczesnej Europie, 13-14. 09.2013, Kraków, organizatorzy: UP JP II Kraków, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, uczestnik
– Konferencja naukowa : „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, 22. 10. 2012 r., Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, kierownik konferencji
– III międzynarodowa konferencji naukowej z cyklu „Fantastyczność i cudowność”, „Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji – od fikcji do mitu)”, 26–28 kwietnia 2009 r., organizator: Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa z okazji 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, 24 kwietnia 2009 r., Zielona Góra, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im Edyty Stein w Zielonej Górze, kierownik komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa oraz VI zielonogórskie sympozjum filozoficzne, Dialog w społeczeństwie wielokulturowym, 4-5 września 2008 r., Zielona Góra-Paradyż, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze i Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  przewodniczący komitetu organizacyjnego
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, 6-8 kwietnia 2008 r., Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?” 23. października 2003 r., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego

 
 
Numer pokoju: 210
E-mail: grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar