Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
 
 
 
 

2017
Książki:
– Korzec C. (red.), “Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, Pro Loco Bono, ZAPOL: Szczecin 2016
Artykuł:
– Korzec C., Przedmowa w: Korzec C. (red.), “Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, Pro Loco Bono, ZAPOL: Szczecin 2016, 9-12
– Korzec C., „Scribe becomes a disciple of the kongdom of heaven” (cf. Matt. 13:52) The Christian community involoved In Jesus’ commandament to love one’s enemie w: Korzec C. (red.), “Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, Pro Loco Bono, ZAPOL: Szczecin 2016, 107-118
– Korzec C., Znaczenie genealogii w Księdze Rodzaju, w: Chojnacki G. (red.) Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej Adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2017, 137-151


2016
Artykuły naukowe:
– „Gdzie Abel, brat twój?” (Rdz4,9). Strategia miłosierdzia, w: Jaromin J., Oblicza miłosierdzia w Biblii, TUM: Wrocław 2016, 41-60


2015
Książki:
– Piotr Goniszewski, „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” Flp 2,5. Księgi Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jan Flisa w 70. rocznicę urodzin, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2015

Artykuły naukowe:
– Chrześcijańska wspólnota wobec zła. Egzegetyczno-teologiczne studium Mt 13,24-30 w: P. Goniszewski; C. Korzec, „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” Flp 2,5. Księgi Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jan Flisa w 70. rocznicę urodzin, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2015, 487-500

Popularnonaukowe:
– Misja fatimska w świetle współczesny dokumentów kościelnych w: Vademecum misjonarz. Misja fatimska, Kuria Szczecińsko-Kamieńska: Szczecin, 2015
– Grzech, który ujawnia się w śmierci „Prosto z mostu” 45(2015) s.26-27
– „Pozwólcie obojgu (współ)wzrastać aż do żniwa” Mt 13,30 „Prosto z mostu” 46(2015) s.16-17

Popularyzatorskie:
– (Paweł Maksymilian), Ewangelizacja uliczna czy ewangelizacja peryferii? Młodzi. Ekumenizm. Bóg. Prosto z mostu 46(2015) s. 14-15
– W szkole Biblii: szkoła biblijna, „Młodzi. Ekumenizm. Bóg. Prosto z mostu” 48(2015) 22-23
– Księga Tobiasza. Czyli opowieść o szczęśliwym finale, który dzięki Bogu ciągle jest możliwy, „Dobre Nowiny” 3.(2015) s. 3
– Obudzić współczucie: Księga Lamentacji, „Dobre Nowiny” 4(2015) s. 3
– U drzwi Pisma Świętego: Pięcioksiąg, „Dobre Nowiny” 5(2015) s. 3


2014
Książka:
– Cezary Korzec, Sylwia Mackiewicz (red.), „Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, Pro Loco Bono: Szczecin 2014

Artykuły naukowe:
– „Syn wobec „choroby psychicznej” ojca: instrukcja mądrości (Syr 3,13)” w: Dymer A., Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie – terapia – ochrona, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, Wyd. Kadruk: Szczecin 2013, 261-272
Dlaczego Filippi? Pierwszy Pawłowy „przystanek” w Europie? w: Cezary Korzec, Sylwia Mackiewicz (red.), „Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, Pro Loco Bono: Szczecin 2014, 43-52
Sandały Jezusa – symboliczna lektura NT w: Cezary Korzec, Sylwia Mackiewicz (red.), „Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, Pro Loco Bono: Szczecin 2014, 245-255

Artykuły popularno-naukowe:
– „Wokół Pięciu ksiąg Tory Pawła Śpiewaka. Refleksja nad recepcją żydowskiej tradycji interpretacyjnej” w: Brejdak J., Kacprzak D., Madejski J., Wolska B.M., Biografia i świadectwo, Szczecin 2014, 29-33


2013
Monografia:
Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej, TUM: Wrocław 2013

Sprawozdanie:
– Briks P., Korzec C., Sprawozdanie z 9 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich, CTO 2(2013) 195-199
– Briks P., Korzec C., Zaklukiewicz T., „Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń, 17-19 wrzesień 2013)” Scripta Biblica et Orientalia 5(2013) 157-163


2012
Artykuły naukowe:
– „Biblijna koncepcja zoosfery człowieka” w: Skorupska-Raczyńska E., Rutkowska J., Żurawska-Chaszczewska J., Pies w kulturach świata: Bestiografia gorzowska I, Wydawnictwo Naukowe PWSZ: Gorzów 2012, 9-26
– „Hebrajska retoryka biblijna: od paralelizmu do znaków dyspozycji tekstu (Ps 114)” w: W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla księdza profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin, SBP: Warszawa 2012, 275-286
– „Biblijno-teologiczne znaczenie panowania człowieka nad zoosferą” w: W. Dyk, Sozologia systemowa, T. IV: Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Naukowe US: Szczecin 2012, 201-219

Sprawozdania:
– Briks P., Korzec C., Sprawozdanie z IX Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18-20 września 2012), Scripta Biblica et Orientalia 4(2012) 213-225

Inne:
– „Homilia. Znaki nadmiaru miłości bożej” Przegląd Biblijny 4(2012) 16-17


2011
Artykuły naukowe:
– „Miłosierny Samarytanin: wyobraźnia miłosierdzia” w: Dymer A., Człowiek. Religia. Zdrowie, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II: Szczecin 2011, 213-228

Inne:
– „40. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozważania do różańca” w Prezbiterium 9(2011) 597-607
– „Homilia: Chleb życia” Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego 3(2011) 27-29


2010
Książki:
– Chapska J., Korzec C. (red.), Między wiarą a zabobonem, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2010
– Korzec C., Misiak R. (red.), Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2010

Artykuły naukowe:
– „Kościół w doświadczeniu wewnętrznej sekularyzacji. Przypadek: Pismo św.” w: Korzec C., Misiak R. (red.), Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2010, 41-58
– „Na zewnątrz … guślarze …” (Ap 22,15). Przerwana koegzystencja: wiara i zabobon w Ap”, Chapska J., Korzec C. (red.), Między wiarą a zabobonem, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2010, 223-241
– Jaźwiński I. Korzec C., „Znaczenie społeczne i duchowe Światowych Dni Młodych” w: Kroplewski Zdz., Panasiuk A., Turystyka religijna, Wyd. Naukowe US: Szczecin 2010, 196 – 203
– „Jaka egzegeza patrystyczna? Reguła wiary” Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 7(2010) 353-370
– „Niech panuje (…) nad wszystkimi zwierzętami. Rdz 1,26 – biblijna koncepcja zoosfery człowieka” w: W. Chrostowski, Ex oriente Lux. Księga Pamiątkowa dl księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2010, 261-281

Sprawozdania:
– „Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009 r.” Colloquia Theologica Ottoniana 1(2010) 183-190

Inne:
– „Homilia: Kapłan prowadzi do Ojca w niebie”, w: Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego 2(2010) 45-47
– „Homilia: Tajemnica świętego Wojciecha”, w: Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego 2(2010) 50-51


2009
Monografia:
„Gabrielu wyjaśnij temu to widzenie …” Dn 8,16. Wizja i jej wyjaśnienie: studium kompozycji Dn 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2009

Sprawozdania:
– „Sprawozdanie z 47. Sympozjum biblistów polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009” Scripta Biblica et Orientalia 1(2009) 259-264

Inne:
– „Symbol pokuty” Kościół nad Odrą i Bałtykiem dodatek do Niedzieli 10(2009) z 8 marca 2009 s. II.
– „Nie ma w tej parafii wielkiej miłości Boga; będzie z tym ksiądz miał do czynienia” Kościół nad Odrą i Bałtykiem dodatek do Niedzieli 34(2009) z 23 sierpnia 2009 s. VIII
– Materiały duszpasterskie Parafialna szkołą słuchani Słowa Bożego, Szczecin: listopad 2009


2008
Artykuły naukowe:
– „Prorok wobec zła i władzy (2Sm 12,9)” Verbum Vitae 14(2008) 17-38
– „Zdemaskować zło: charyzmat prorocki w Izraelu” w: Sieradzan J., Charyzma, jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2008 249-263
– „Apokalipsa o Szatanie: figura smoka w Ap 12” w: Bukalski S., Szatan w religii i kulturze, Wydział Teologiczny US: Szczecin 2008, 89-112
– „Przeznaczony do Ewangelii” Colloquia Theologica Ottoniana 2(2008) 71-87

Sprawozdanie:
– „Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 46. Sympozjum Biblistów Polskich Wrocław, 16-18 września 2008” Colloquia Theologica Ottoniana 2(2008) 141-147

Recenzje:
– „Moja”, aby stała się Twoją Biblią” Kościół nad Odrą i Bałtykiem dodatek do Niedzieli 51(2008) z. 46, 5


2007
Artykuły naukowe:
– „Biblijna myśl Soboru Watykańskiego II w polskich czasopismach społeczno-religijnych lat 60. XX wieku” w: Borkowska A., Zawiszewska A., Nie tylko zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, Leksem: Łask, Toruń, Szczecin 2007, 255-264
– „Co mówi dzisiejsza biblistyka o miłosiernym samarytaninie?” CTO 1(2007) 131-135

Sprawozdania:
– Briks. P., Korzec C., „Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 45. Sympozjum Biblistów Polskich” CTO 2(2007) 185-189


2006
Książki:
– Korzec C. (red.), Mártyres tū Lógū, WT US: Szczecin 2006 (Studia i rozprawy 7)

Artykuły:
– „Chrystus tak rozmawia z młodym człowiekiem” – Jan Paweł II aktualizuje Ewangelię młodym” w: Chrostowski W., Ioannes Paulus II – in memoriał. Księga pamiątkowa stowarzyszenia biblistów polskich ku czci Ojca świętego Jana Pawła II, Wyd. UKSW: Warszawa 2006, 166-184
– „… Będzie im mówił wszystko, co rozkażę (Pwt 18,18b) Prorockie aspekty posługi prezbitera” w: Kroplewski Z., Offmański A., Ty jesteś kapłanem na wieki, WT US: Szczecin 2006, 249-266

Recenzja:
– “La nudità necessaria, Il ruolo del giovane di Mc 14,51-52 nel racconto marciano della passione-morte-risurrezione di Gesù” CTO 1(2006) 164-172

Sprawozdania:
– „Sprawozdanie z III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 44 Sympozjum Biblistów Polskich” CTO 2(2006) 124-128

Tłumaczenie:
– Zaccaro V., „Natalia Ginzburg opowiada o rodzinie” w Offmański A., Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, WT US: Szczecin 2006, 251-257


2005
Artykuły:
– „Od studni do źródła na podstawie: Jezus i Samarytanka (J 4)” w Dyk W., Misiak R., Więckowski R., Sozologia systemowa. Tom I: Hydrosfera. Woda w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Fundacja na rzecz US: Szczecin 2005, 139-151

Sprawozdania:
– „43. sympozjum Biblistów Polskich, Łowicz 20-22 września 2005 r.”, CTO 2(2005) 145-150

Inne:
– „Posłowie” w: Grabowski T.M., Moja Biblia. Wybrane zagadnienia, Szczecin 2005, 181-182
– „Bóg bogaty w miłosierdzie (konferencja dla młodzieży)” w Offmański A., Miłosierdzie na nowo światu ukazane, Ottonianum: Szczecin 2005, 101-103


2004
Recenzje:
– „Bóg nie działa gdziekolwiek, lecz w konkretnym miejscu – Kościele” (G. Lohfink, Dio ha bisogno della Chiesa? Sulla teologia del popolo di Dio, Edizioni San Paolo: Cinisello Balsamo 1999), Verbum Vitae 5(2004) 210-216

Artykuły:
– „Rdz 9,6; od przemocy do sprawiedliwości”, CTO 2(2004) 6-26


2003
Artykuły:
– „Dn 8,21 (BHS): od krytyki tekstu do jego interpretacji” Colloquia Theologica Ottoniana 1(2003) 18-29

Artykuły popularyzatorskie:
– „Modlitwa dzieci w Biblii” w Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci. Materiały z V Sympozjum KWC, Łódź, 11.10. 2003 r., Wyd. Światło-Życie: Krościenko – Łódź -Kraków 2003, 19-23


2001-2002
Artykuły:
– „Gabrielu wyjaśnij temu to widzenie”. Wizja apokaliptyczna i jej wyjaśnienie: studium struktury rozdziału ósmego Księgi Daniela” Colloquia Theologica Ottoniana 1/2001, s. 17-34

Artykuły popularyzatorskie:
– „Kapłan pewien schodził tą drogą: na drogach „wyobraźni miłosierdzia”, Prezbiterium 9-10/2002, s. 297-303


Prace magisterskie
– Aleksandrzak Monika, Uczniowie w Łk – Dz: od świadków naocznych do sług słowa, WT US: Szczecin 2005
– Bayer Katarzyna, Apologia Ojca i syna w rozdziała 5 i 6 Ewangelii według świętego Jana, WT US: Szczecin 2006
– Hutnikiewicz Marta, Jezus – odnowiciel ludu Bożego w Ewangelii według świętego Mateusza, WT US: Szczecin 2007
– Iwko Beata, Metody biblijne w podręczniku metodycznym do klasy I gimnazjum, WT US Szczecin 2005
– Krzeska Aurelia, Bóg i ojciec rodziny jako udzielający wolności w przykazaniu o szabacie (Pwt 5,12), WT US: Szczecin 2005
– Łukasik Magdalena, Jezus odnowiciel ludu Bożego w Ewangelii według świętego Marka, WT US: Szczecin 2007
– Matan Elżbieta, Chrześcijańska koncepcja małżeństwa w świetle nauczania św. Pawła o wolności i miłości (Ga 5,13-15), ISnR: Warszawa 2005
– Rogowska Milena, Podziękowanie i modlitwa za adresatów w autentycznych Listach św. Pawła, WT US: Szczecin 2007
– Siedlanowska Elżbieta, Ostatnia Wieczerza nowym znakiem wyzwolenia, WT US: Szczecin 2005
– Tylutki Tomasz, Pryscylla i Aquilla: małżeństwo w procesie ewangelizacji, WT US: Szczecin 2005
– Wiśniewska Renata, Rodzina chrześcijańska wobec nowotestamentalnego wezwania: „zło dobrem zwyciężaj”. Studium egzegetyczno-teologiczne, UKSW: Warszawa 2004
– Erlich Monika, Rola syna pierworodnego w rodzinie patriarchalnej w ujęciu Starego testamentu, WT US: Szczecin 2010
– Apanowicz Jolanta, Instytucja „listu rozwodowego” w rodzinie patriarchalnej w przekazie Starego Testamentu, WT US: Szczecin 2010
– Dorobczyńska Magdalena, Relacja między mężczyzną a kobietą w rodzinie patriarchalnej w przekazie Starego Testamentu, WT US: Szczecin 2010
– Zaborowska J., Two models of canonical exegesis – the exodus of Israel from Egypt in the approaches of Brevard S. Childs and Gerhard Lohfink, WT US: Szczecin 2011
– Samborski P., Stan badań etanologicznych w Polsce na tle etanologii światowej, WT US: Szczecin 2014
– Koladyński W., Chrystus Król w liturgii Słowa uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, rok A, WT US: Szczecin 2014

Licencjaty
UKSW Warszawa, w PK w Szczecinie

  1. Krzeska Aurelia,: Ojciec jako odbiorca przykazania o szabacie (Pwt 5,12) Szczecin 2002
  2. Bayer s. Katarzyna, Apologia Ojca i Syna w 5 i 6 rozdziale Ewangelii wg. św. Jana. Szczecin 2003
  3. Flegel Marzanna, Znaczenie metafor sportowych w listach św. Pawła, Szczecin 2003
  4. 4. Koźlińska s. Justyna, J 17 – Modlitwa Arcykapłańska, modlitwa godziny, modlitwa do Ojca. Szczecin 2003
  5. Litwinionek Agnieszka, Zagadnienie interpretacji Pisma świętego w Kościele: metody historyczno-krytyczna i retoryczna na przykładzie perykopy Łk 5,1-16, Szczecin 2003
  6. Maziakowska Tomira, Oświeceniowa wizja rodziny w świetle nauczania św. Pawła, Szczecin 2003
  7. Płuciennik Ewelina, Figuratywne znaczenie dzieła Bożego w życiu Abrahama, Szczecin 2003
  8. Romanowska Lidia, Podróże Jezusa Chrystusa według Mt, Mk, Łk i J, Szczecin 2003
  9. Turczyńska Beata, Miłosierdzie Boże w przypowieści o synu marnotrawnym, Szczecin 2002

Cezary Korzec – priest, licentiate of biblical sciences (Rome, Biblicum 1997), dr hab. (PhD post-doctoral degree), professor of the University of Szczecin, biblical scholar, research scientist of the Cathedral of Biblical Exegesis of the University of Szczecin. Author of articles and books on biblical topics, e.g.: „Gabrielu wyjaśnij temu to widzenie …” Dn 8,16. Wizja i jej wyjaśnienie: studium kompozycji Dn 8 („Gabriel explain to this one this vision …” Dan. 8:16. Vision and its explanation: study of the composition of Dan. 8) Szczecin 2009; Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej (Path of the biblical consensus: towards integral biblical theology), Wroclaw 2013. On the Polish-German border, he implements the original design of a biblical garden (www.ogrodbiblijny.com.pl). He conducts research in the field of biblical theology and interdisciplinary issues.

Since 2015, he has been carrying out a project titled: Bible and violence. Within it, international conferences were held: November 2015: International Interdisciplinary Conference, Love Your Enemies, Department of Biblical Exegesis and Theology, Szczecin – Rosow and International Biblical Conference: Bible Caught in Violence, Rosow-Szczecin 5-6 May 2017. Materials from the conference appeared in the book “Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań („Love your enemies” (Matt. 5:44). Christians against persecution), Pro Loco Bono, ZAPOL: Szczecin 2016 (https://www.researchgate.net/publication/320853561_Milujcie_waszych_nieprzyjaciol_Chrzescijanie_wobec_przesladowan_pod_redakcja_ks_Cezarego_Korca). In state of preparation are materials from the 2017 conference (publication scheduled December 2018) and the next international conference (Bibel and Violence, May 2019).

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl
Konsultacje:

Wydział Teologiczny – wtorek 14.30 – 15.45
według listy zapisów znajdującej się na portierni

Instytut Językoznawstwa – piątek 9.45 – 10.00