Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
 
 
 
 

Ur. 21 sierpnia 1967 w Wejherowie
1974–1982 – Szkoła Podstawowa w Kostkowie i Jęczewie
1982–1986 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie
1986 – 1992 – Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
1992 – święcenia kapłańskie w konkatedrze w Kołobrzegu
1992–1994 – wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile
1994–1999 – Studia specjalistyczne w Rzymie
1999–2000 – wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie
2000–2006 – prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
2000 – diecezjalny referent do spraw ekumenizmu
2004 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Associazione Teologica Italiana

Studia
1986–1992 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
1992 – magister teologii (UAM w Poznaniu)
1994–1999 – studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
1999 –  stopień doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Ministero ordinato, la collegialità/conciliarità e il primato del vescovo di Roma nei documenti della Commissione Mista Internazionale del dialogo cattolico-ortodosso
2008 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych (Wydział Teologiczny KUL w Lublinie) na podstawie rozprawy pt. Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007

Działalność dydaktyczna

2000 – wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
2004 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
2009 – profesor nadzwyczajny US ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
2012 – kierownik Studiów Podyplomowych z Teologii w Koszalinie
– 2018 – kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej
2014 – redaktor naczelny „Studiów Koszalińsko – Kołobrzeskich”
2017 – kierownik Teologiczno – Katechetycznych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli w Koszalinie

Książki, podręczniki
– Ministero ordinato, la collegialità/conciliarità e il primato del vescovo di Roma nei documenti della Commissione Mista Internazionale del dialogo cattolico-ortodosso, Roma 1999
Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007
Jedność na nowo odkrywana. Dialog katolicko-prawosławny w latach 1958-2000, seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2001
Prymat Biskupa Rzymu w świetle katolicko – prawosławnego dialogu ekumenicznego, US Rozprawy i Studia t. (DCXCVII) 623, Szczecin 2007
„Aby byli jedno” (J 17,23). Wprowadzenie do zagadnień ekumenicznych, Szczecin 2009
„On jest obrazem Boga niewidzialnego”(Kol 1,15) : wprowadzenie do chrystologii, Szczecin 2011
Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI, Szczecin 2013
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”? Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014
Dialog katolicko-prawosławny w latach 20015-2015, Szczecin 2016

Artykuły, hasła
– Ekumeniczna wizja prymatu Biskupa Rzymu na podstawie Ut unum sint”, w:  Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały sympozjum ekumenicznego inaugurującego działalność Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym UO, pod red. P. Jaskóły, Opole 2000, 339-350
–  Posługa biskupa w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu katolicko-prawosławnego, „Collectanea Theologica” 71(2001)4, s. 79-97
Posługa biskupa Rzymu w świetle dokumentów dialogu katolicko-prawosławnego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 48(2001)2, s. 21-31
–  Nauczanie Soborów Watykańskiego I i II o prymacie biskupa Rzymu w kontekście dialogu katolicko-prawosławnego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 6(2001), s. 9-28
Teologowie o prymacie papieża w kontekście dialogu katolicko-prawosławnego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 50(2002)2, s. 39-49
Eklezjologia trynitarno-eucharystyczna w dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym, „Collectanea Theologica” 73(2003)3, s. 77-103
Prymat papieża w dialogu katolicko-luterańskim, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8(2003), s. 9-31
Komunia Kościołów lokalnych a kolegialność episkopatu w dokumentach dialogu katolicko-prawosławnego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 9 (2004), s. 67-79
Etapy rozwoju synodalności Kościoła pierwszego tysiąclecia w dokumentach dialogu katolicko-prawosławnego,  „Ateneum Kapłańskie” 3(2005), s. 525-544
Teologiczne znaczenie odwołania ekskomunik z 1054 roku, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 10 (2005), s. 45-59
Pierwszeństwo Kościoła powszechnego wobec Kościołów lokalnych, „Collectanea Theologica” 76(2006)1, s. 39-55
Problem kapłaństwa kobiet w nauczaniu Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim IIInter insignores i Ordinatio sacerdotalis, w: Ty jesteś kapłanem na wieki. Opracowania o kapłaństwie…, red. Z. Kroplewski, A. Offmański, Szczecin 2006, s. 147-162
Sakramentalność święceń biskupich w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium nr 21, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2006), s. 17-29
Czy nauczanie o communicatio in sacris utrudnia interkomunię pomiędzy katolikami i luteranami?, „Studia koszalińsko-kołobrzeskie” 11(2007), s. 53-72
Kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI ocena Soboru Watykańskiego II na przykładzie reformy liturgicznej, „Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie” 12(2007), s. 31-42
Czy wiara może uzdrowić rozum? Fides et ratio o wzajemnych relacjach teologii i filozofii, „Teologia w Polsce” 1(2007), s. 65-77
Eucharystia źródłem miłości miłosiernej i sprawiedliwości społecznej w myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2(2007), s. 67-79
Usprawiedliwienie przez wiarę i przebóstwienie w dialogu teologicznym pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim Finlandii i Patriarchatem Moskiewskim, „Ateneum Kapłańskie” 1(2008), s. 75-89
Blaski i cienie posoborowej reformy liturgicznej w świetle Motu Proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13(2008), s. 7-28
Ekumenizm w III tysiącleciu chrześcijaństwa w ocenie kard. Waltera Kaspera i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, „Ateneum Kapłańskie” 153(2009), s. 82-93
„Inteligentny projekt” pomostem między neodarwinizmem a wiarą w Stwórcę? „Collectanea Theologica” 1(2009), s. 31-50
O święto stworzenia. Światła ekumeniczne, w: Lignum vitae 10(2009), s. 229-247
Kim jest ksiądz? Posoborowe dylematy teologii kapłaństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2(2010), s. 231-248
Kapłan w dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, Kraków 2010, s. 91-99.
Spór o interpretację Soboru, „Ateneum Kapłańskie” 3(2010), s. 459-471
Przyczyny i konsekwencje rezygnacji Benedykta XVI z tytułu „patriarchy Zachodu”, „Colloquia Theologica Ottoniana”1(2009), s. 35-56
Wolność i prawa człowieka jako fundament demokracji w nauczaniu papieża Jana Pawła II, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2010), s. 43-50
Kwestia celowości procesów ewolucyjnych w refleksji kardynała Christopha Schönborna, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2010), s. 51-70
Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes” 22 Soboru Watykańskiego II, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 16(2011), s. 19-31
Czy istnieje możliwość opracowania antropologii wspólnej dla wszystkich chrześcijan? „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 56(2009)1, s. 49-76
Człowiek ikoną Boga we współczesnej refleksji teologicznej, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2(2011), s. 117-134
Znaczenie współpracy katolików i prawosławnych dla przyszłości Europy, „Colloguia Theologica Ottoniana” 2(2010), s. 123-135
Stare argumenty „nowego ateizmu”, „Ateneum Kapłańskie” 159(2012)1, s. 138-155
– Wprowadzenie do dyskusji nad wykładem o. Kijasa w materiałach z VIII Kongresu Teologów Polskich VII Kongres Teologów Polskich, Poznań 13-16 września 2010. Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań 2012,  s. 117-118
Propozycja odnowy traktatu antropologii teologicznej w środowisku mediolańskiej szkoły teologicznej: kard. A. Scola i pismo „Teologia”, „Teologia w Polsce” 6(21012)1, s. 45-61
– Janusz Bujak, Wojciech Wójtowicz, Kościół jako „communio”, w: W trosce o communio, red. ks. Jarosław Rzymski, ks. Tadeusz Syczewski, Drohiczyn 2012, s. 117-138
– Hasło Rebaptyzacja, EK KUL t. XVI, Lublin 2012, kol. 1259-1261
Ruch ekumeniczny w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: 40-lecie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-2012, red. ks. T. Ceynowa, Radom 2012, s. 61-72.
Ekumeniczny wymiar antropologii teologicznej na przykładzie wybranych aspektów mariologii, w: B. Kochaniewicz (red.), Matka Jezusa w dialogu ekumenicznym. Implikacje teologiczno-filozoficzne, „Studia Theologiae Fundamentalis” vol. 4, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2012, s. 69-89
Historyczne i duchowe aspekty celibatu w Kościele, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2(2012), s. 27-38
Próba oceny zjawiska ezoteryzmu w świetle teologii chrześcijańskiej, w: Ezoteryzm w zachodniej kulturze, red. R.T. Ptaszek, D. Sobieraj, Lublin 2013, s. 61-75
Ojciec Paul Wattson – apostoł jedności Kościoła, „Studia Theologica Varsaviensia” 2(2012), s. 189-205
Uczestnictwo Maryi w kenozie i wywyższeniu Chrystusa, „Rocznik Skrzatuski” t. I (2013), s. 13-25
Marcina Lutra koncepcja „niewolnej woli” w świetle doktryny Kościoła katolickiego, „Studia Paradyskie” 2013, s. 7-20
Owoce ruchu ekumenicznego w zakresie wiary i etyki w kontekście nowej ewangelizacji”, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga Pamiątkowa w okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, red. ks. P. Kantyka, P. Kopiec, ks. M. Składanowski, Lublin 2013, s. 177-192
Fides quae creditur, czyli relacja wiary i rozumu, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2014), s. 7-22
Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2(2014), s. 41-61
Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu Nowej Ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 21(2014), s. 105-121
Stanowisko III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie na temat homoseksualizmu na tle ideologii gender i protestów przeciw „małżeństwu dla wszystkich”, „Studia Paradyskie” 24(2014), s. 69-99
Posoborowe kryzysy w Kościele w okresie pontyfikatu Pawła VI (1966-1978), w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, Toruń 2014, s. 279-311
Nowy etap katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego – Belgrad 2006, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie”(Flp 2,5). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec, Szczecin 2015, s. 717-730
Odkrywanie obecności Ducha Świętego w Kościele po Soborze Watykańskim II, w: Studia soborowe. t. II, cz. II, Historia i recepcja Vaticanum II,  red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 611-650
Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22(2015), s. 93-105
Ekumeniczne znaczenie Całunu Turyńskiego, „Scripturae Lumen” 7(2016), s. 379-397
Nauczanie papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia w świetle magisterium Jana Pawła II, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2(2017), s. 33-56
Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych, w: Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa, P. Artemiuk (red.), Płock 2017, s. 206-232
Kult obrazów w świetle nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, B. Kochaniewicz, A. Wojtczak (red.), Poznań 2017, s. 279-309
Hermeneutyka Soboru Watykańskiego II w twórczości biskupa Agostino Marchetto, „Społeczeństwo” 139(2017)3, s. 144-159
Dialog doktrynalny a życie Kościołów: kwestia recepcji osiągnięć dialogowych, w: Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek? Red. T. Kałużny, Z.J. Kijas, Kraków 2018, s. 213-232 

Recenzje, sprawozdania
John R. Quinn, Per una riforma del papato. L’impegnativo apello all’unità dei cristiani, Brescia 2000, “Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 9 (2004), 203-206
– G.K. Chesterton, Wiekuisty człowiek, Warszawa 2004, „Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie” 10 (2005), 265-268
– Ignazio Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Brescia 2004, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 11(2007), 253-259
Joseph Ratzinger – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Część I. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007,  „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13(2008), 305-314
Relacja z sympozjum Gesù nostro contemporaneo? „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18(2012)1, s. 173-174

 
 
Numer pokoju: 103
E-mail: janusz.bujak@usz.edu.pl
Konsultacje: Koszalin: piątek godz. 12.00 – 13.00 WSD sala nr 132. Szczecin: