Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0002-3287-3119
 
Nota
Urodzony w roku 1966 w Lubsku (województwo lubuskie), w roku 1990 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu, przyjmując święcenia kapłańskie jako duchowny rzymsko-katolicki. Doktorat uzyskał w roku 1997 w zakresie teologii pastoralnej (homiletyka) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od roku 2004 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W semestrze letnim 2005 r. przebywał jako professeur invité na Uniwersytecie Montrealskim (Kanada). W roku 2010 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
 

Uprawia teologię pastoralną w perspektywie kulturowej, zajmuje się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną. Jego zainteresowania rozciągają się od historii kaznodziejstwa, poprzez zagadnienia teologii obrazu w kontekście przemian technologicznych i kulturowych, po badania nad językiem religijnym, liturgią jako rytuałem oraz sposobami obecności religii w przestrzeni publicznej, w tym w modelu marketingowym.

Konferencje, sympozja, seminaria

 

 • Bluźnierstwo w sztuce z perspektywy polskiego i niemieckiego prawa karnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 6.05.2016., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym
 • Kazanie wobec literatury – dawniej i dziś, UKSW Warszawa, 10.05.2016, W poszukiwaniu cech gatunkowych homilii. Uwagi teologa
 • „Nagość w perspektywie nauk”, UJ, Kraków, 14.04.2016, „Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go”. O nagości grzesznika
 • „Język religijny dawniej i dziś”, UAM, Poznań 23.09.2016, Wstanę, zabiorę się czy podźwignę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym do teologii miłosierdzia
 • XVII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie, Bierzmowanie – po co? UMK, Pelplin, 29.10.2016, Stereotypy duszpasterskie o bierzmowaniu (uroczyste pożegnanie z Kościołem?)
 • Człowiek w sytuacji. Uniwersytet SWPS, Warszawa, 15.11.2016, Człowiek w sytuacji zbawczej. Wyznaczniki teologiczne
 • XXXII Ogólnopolskie Forum Młodych: Zabawić czy zbawić? Człowiek na ścieżkach kultury i wiary, PWT Wrocław, 18.11.2016, Zbawienie i zabawa. Razem czy osobno?
 • Duchowość (nie)konieczna? Postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, Gniezno 16-17.03.2017 r. Powrót wiary, religii czy duchowości? Teolog wobec postsekularyzmu
 • Protestantyzm w niemiecko-polskim dialogu. Aspekty pogranicza, Słubice 5-6.04.2017 r., Teologiczne inspiracje Tadeusza Różewicza: Jakub Böhme i Dietrich Bonhoeffer
 • Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne: Katecheza maryjna na nasze czasy, Trzęsacz 12-13.05.2017 r., Czy można „jarać się Maryją”? Kilka tez o Maryi w kulturze współczesnej
 • Głoszenie dobrej nowiny na peryferiach, Wigry 24-26.09.2017, Przepowiadanie do niewierzących a dialog z niewierzącymi
 • (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wiek, Gdańsk 28-29.09.2017, Ekstremalna Droga Krzyżowa – stary czy nowy model katolickiej duchowości męskiej?
 • „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”, (Zielona Góra, 8-9 listopada 2017), Od druku do e-booku. Przypadek „Więzi”
 • Postprawda w dyskursie publicznym, Kraków 8-9.06.2017, Ignatianum. Postprawda w Kościele. Magisteria równoległe?
 •  Imago ancilla verbi. O (nie)mocy dowodowej obrazu, Konferencja „Fotoesej 2: Widoki cudzego cierpienia”, UKSW, Warszawa, 26.01. 2018 r.
 • Św. Józef między starym a nowym paradygmatem męskości, Konferencja „Męskość a sacrum”, Słupsk, 13.06.2018 r.
 • Od Zmartwychwstania Chrystusa do Zmartwychwstania Polski. O argumentacji teologicznej w kazaniach patriotycznych. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań, 18.06.2018 r.
 • Fides ex visu. O medialnych wizualizacjach wiary. Konferencja „Kościół, media, społeczeństwo”, Lublin, 11.10.2018 r.
 • Szanse i  wyzwania współczesnej kultury dla głosicieli Ewangelii, Konferencja: Ryba w wodzie. Współczesny ksiądz ze współczesnym świecie, PWTW Warszawa, Bobolanum, Warszawa, 23.11.2018 r.
 • Poeta i polityka. Dyskusja o biografii i twórczości pisarza z okazji edycji tomu „Tadeusz Różewicz. Wybór poezji”, oprac. Andrzej Skrendo (seria Biblioteka Narodowa; Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2017), „Adlojada” US, Szczecin, 15.03.2018 r.
 • Głos i sacrum. Seminarium, PAN, Warszawa, 20.04.2018 r.
 • Religijne szanse sztuki współczesnej, Konwersatorium KNT PAN, Warszawa, 17.05.2018 r.
 • Niepodległa, czyli zmartwychwstała? Wykład inauguracyjny, Wydział Teologiczny US, 02.10.2018 r. „Przegląd Uniwersytecki” 7-9/2018, s. 12-14.
 • Od kaznodziejstwa patriotycznego do kaznodziejstwa politycznego, Klub Inteligencji Katolickiej, Gorzów Wlkp. 2.10.2018 r.
 • Język wśród ludzi. Panel dyskusyjny, Konferencja Tradycja – Teraźniejszość – Przyszłość. 200-lecie polonistyki warszawskiej, Warszawa UW, 06.10.2018 r.
 • Czy tylko szczęście wieczne? O potrzebie religijnej redefinicji szczęścia, Wystawa: Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku, Muzeum Narodowe, Szczecin, 07.11.2018 r.
 • Komunikacja religijna. Teoria nauczania, Ogólnopolska debata ekspercka: Komunikacja medialno-religijna.Teoria i praktyka nauczania, Warszawa 13.03.2019 r.
 • SMS z nieba, czyli mini-homilie o maxi-sprawach. Tekstowe formy parakaznodziejskie w mediach społecznościowych. Konferencja: Dobra Nowina w multimedialnym świecie, Konferencja SHP, Kodeń n. Bugiem, 10.10.2019 r.
 • Znaki czasu wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów (online), 21.11.2020 r., Jaka strategia dla Kościoła po pandemii?
 • Współczesne wyzwania dla kościelnej posługi słowa, 7-8.12.2020 (online), Słowo i ekran. Homilia w transmisji audiowizualnej
 • Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 25.02.2021 r. (online), Wiara na rynku. Gdy Kościół traci monopol
 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: andrzej.dragula@usz.edu.pl