Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz programem Dnia adaptacyjnego.

 

 

Program spotkania adaptacyjnego na Wydziale Teologicznym dla studentów I roku studiów stacjonarnych

28.09.2023 – sala 302, godz. 13.00

  1. Otwarcie – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych – dr Piotr Goniszewski
  2. Prodziekan ds. Studenckich – ks. dr Radosław Mazur
  3. Kwestie dot. kształcenia – kierownik Sekcji Kształcenia ks. dr Romuald Jankiewicz
  4. Sprawy organizacyjne – kierownik Sekcji ds. Studenckich – mgr Magdalena Śledziewska
  5. Pracownik Biblioteki Wydziałowej
  6. Samorząd Studencki i organizacje uniwersyteckie

 

Po spotkaniu studenci proszeni są o udanie się do Dziekanatu w celu załatwienia formalności takich jak:

– odebranie legitymacji studenckiej – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty 22 zł, nr konta do wpłaty oraz faktura jest dostępna na platformie eProDziekan (w menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Opłaty następnie zaznaczamy Należności i wpisujemy rok akademicki 2023/2024). Legitymację będą mogli odebrać studenci, którzy dokonali wszystkich wymaganych formalności przed dniem adaptacyjnym. Jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty.
– potwierdzenie zgodności dokumentów – należy dostarczyć do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (familiologia I stopnia, teologia studia magisterskie) lub dyplomu i suplementu (familiologia II stopnia),
– podpisanie oświadczenia dot. RODO – druk będzie przygotowany do podpisu, NIE należy drukować z platformy eProDziekan,
prosimy dostarczyć 1 podpisane zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
prosimy przynieść wydrukowane z systemu ERK podpisane ślubowanie.