Czas poznać eksperta najbliższego Seminarium Naukowego w INT US:

Jerzy Sojka – doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor ChAT, kierownik Katedry Teologii Historycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pochodzi z Cieszyna, studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Zainteresowania badawcze koncentruje na teologii luterańskiej Reformacji XVI wieku oraz jej recepcji i interpretacji w refleksji współczesnego luteranizmu. Od 2017 roku członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej. Opublikował m. in.: Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, Warszawa 2016; Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 1–2 Wisła 2014–2017, Stawanie się wspólnotą. Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, Warszawa 2021, a także wraz z Łukaszem Barańskim: Reformacja, t. 1–2: Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI w., część 1 i 2, Bielsko-Biała 2016–2017.

Fot. LWF / Albin Hillert