Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 


Z dniem 26 listopada 2007 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

O nadanie stopnia doktora nauk teologicznych mogą się ubiegać osoby posiadające:
– magisterium z teologii lub absolutorium z teologii (zaliczone wszystkie zajęcia przewidziane na studiach z teologii) a magisterium z innej dziedziny
– oraz tzw. kościelny licencjat (licencjat kościelny można uzyskać na zakończenie studiów podyplomowych z teologii prowadzonych przez Wydział Teologiczny w Szczecinie).

 

 INFORMACJE OGÓLNE
Wydział Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Jednostka organizacyjna prowadząca studia Wydział Teologiczny
Nazwa studiów trzeciego stopnia Studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk teologicznych
Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Obszar nauk humanistycznych

Dziedzina nauk teologicznych

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopnień naukowy doktora nauk teologicznych
Cele kształcenia Studia teologiczne na Wydziale służą poznaniu oraz pogłębieniu nauki katolickiej i jej relacji do nauczania innych wspólnot religijnych oraz przygotowaniu do pracy w Kościele i dla społeczności świeckiej, czyli do pracy katechetycznej, apostolskiej, społecznej i naukowej.
Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni W badaniach i nauczaniu Wydział kieruje się zasadą wolności nauki, która służy poznaniu prawdy i rozwojowi dyscyplin naukowych (zob. kan. 218 KPK i Sapientia christiana art. 39). Realizowany program będzie podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji naukowych w zakresie dyscyplin objętych Magisterium Kościoła. Program zmierza ku promocji wyróżniających się studentów, w celu zasilenia nimi kadry naukowej Uczelni i podnoszeniem jakości badań dotychczasowych pracowników Wydziału.
Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji Ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk teologicznych, złożenie elaboratu dotyczącego własnych zainteresowań naukowych, złożenie wymaganych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Accessibility Toolbar