Stopień naukowy:
magister
Stanowisko: asystent
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

Monografie

– Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża), Poznań 2015
– Od społeczeństwa „widzów” do społeczeństwa obywateli. Chrześcijańskie podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego, Poznań 2010
– Uderz w kamień, a wypłynie mądrość. Edyta Stein- życie i dzieło wyjątkowej kobiety, Zielona Góra 2009
– Sumienie w świetle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice „Veritatis splendor” i Corpus Paulinum, Poznań 2003


Monografie wieloautorskie

– Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża  Franciszka, Szczecin 2017
– Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska – pamięć i tożsamość, Poznań-Gniezno-Warszawa 2011
– Kościół na Środkowym Nadodrzu. Historia i postacie, Zielona Góra 2011
– Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty, Zielona Góra 2009 (współredaktor)
– Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration – christliche Verantwortung, Warszawa-Poznań-Berlin 2004


Artykuły

– Martyrium als Zeugnis für Universalität der sittlichen Norm. Anmerkungen zu Punkten Nr. 90-94 der Enzyklika Veritatis splendor von Johannes Paul II, [w:] „Miłujcie waszych nieprzyjaciół“ Mt 5, 44. Chrześcijanie wobec prześladowań, red. ks. Cezary Korzec, Szczecin 2016, s. 271-285
– Moraltheologische Implikationen des Glaubens nach der Apostolischen Exhortation Evangelii gaudium des Papstes Franziskus,  CTO (2016) nr 1, s. 29-42
– „Ein gutes Leben führen“. Die Rezeption der Enzyklika Laudato si‘ vom Papst Franziskus im deutschen ökumenischen Dialog, „Studia oecumenica” 15 (2015), s. 41-54
– Czy firmie potrzebny jest kodeks etyczny? [w:]  Etyka biznesu. Studia przypadku, Jarosław Korpysa [red.], Szczecin 2014, s. 11-16
– Czerpać z mocy jedności Kościoła. Jan Paweł II o formacji seminaryjnej i kapłańskiej. Przesłanie ze Szczecina, [w:] Święty Jan Paweł.Pamięć i wdzięćzność na Pomorzu Zachodnim, ks. Aleksander Ziejewski/ks. Grzegorz Wejman [red.], Szczecin 2014, s. 99-111
– La vocazione dell’uomo: ispirazioni antropologico-teologiche nel testo della conferenza „Vocazione dell’uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia” di Edith Stein, w:  Controcanto: voci, figure, contesti di un altrove al femminile, a cura di Diana Del Mastro, Szczecin 2013, s. 469-482
– Edith Steins Begegnungen mit polnischer Kultur und Wissenschaft [Spotkania Edyty Stein z nauką i kulturą polską], [w:] II. Europejskie Pogranicza Kulturowe. Filozofia*Język*Literatura [II. Europaeische Kulturelle Grenzgebiete. Philosophie*Sprache*Literatur], K. J. Krasoń i B. Haedrisch [red.], Szczecin 2013, s. 33-46.
– Problem zaniechania sztucznego przedłużania życia we współczesnym niemieckim dyskursie ekumenicznym, „Studia Oecumenica” 13 (2013),  s. 273-280
– Recepcja myśli Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzieczność na Pomorzu Zachodnim, [red.] ks. Aleksander Ziejewski/ks. Grzegorz Wejman, Szczecin 2013, s. 83-104
– Transplantacja w świetle chrześcijańskiej koncepcji czynu ludzkiego, w: Transplantologia. Oczekiwania-Możliwości-Granice, Andrzej Dymer (red.), Szczecin 2012, s. 205-219
– Polityka i etyka – razem czy osobno? Ponadkonfesyjny projekt etyki globalnej, w: Studia Oekumenica 12 (2012), s. 337-350
– „Uczłowieczenie człowieka”. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przesłanie do młodzieży, [w:] Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska – pamięć i tożsamość, ks. Grzegorz Chojnacki [red.], Poznań – Gniezno – Warszawa 2011, s. 9-42
– [współautor] Ks. Kazimierz Michalski (1898-1975) – pierwszy katolicki proboszcz Zielonej Góry po II wojnie światowej, [w:] Kościół na Środkowym Nadodrzu: historia i postacie, ks. Grzegorz Chojnacki [red.], Zielona Góra 2011, s. 85-120
– Jan Paweł II i Benedykt XVI w percepcji Polaków i Niemców, w: Przegląd  Powszechny 5 (1065) 2010, s. 101-115
– Formacja sumienia – dziełem wychowania, w: Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze. Wychowanie to dzieło miłości, red. M. Kaczor/D. Świdkiewicz, Zielona Góra 2009, s. 12-22
– Maryi droga wiary. Wybrane implikacje etyczne, w: Sanktuarium rokitnianskie. Dzieje i konteksty, red. G. Chojnacki/A. Draguła, Zielona Góra 2009, s. 83-92
– „Homo viator”, w: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli ” Wędrować każdy może…”. Wybrane aspekty, P. Kuleczka (red.), Sulechów 2008, s. 173-175
– Pomiędzy rygoryzmem a minimalizmem i redukcjonizmem moralnym. Nowe wskazania w kierownictwie duchowym w świetle „Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego” Papieskiej Rady ds. Rodziny, w: Historia ecclesiae in Pomerania, Ks. jubileuszowa poświęcona ks. prof. zw. dr hab. Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu, red. Ks. Zdzisław Lec/ks. Grzegorz Wejman, Szczecin 2008, s. 183-197
– Problem relacji międzywyznaniowych w rozumieniu katolickiej pedagogiki Edyty Stein, w: Studia Oekumenica 7 (2007), s. 155-169
– „Integro” znaczy „rozpoczynać na nowo”, w: „Wędrujmy” 2 (2007) PWSZ Sulechów, s. 59-63
– Relacja pomiędzy wiarą a rozumem. Dwa skrzydła ducha ludzkiego, w: Przegląd Zachodni  4 (2006), s. 163-173
– Czy intelektualiści są przewodnią siła narodu? Edyty Stein analiza struktury społeczeństwa w wykładzie „Intelekt i intelektualiści”, w: Studia Paradyskie XV (2005), s. 17-30
– Ewangelia nadziei. Jan Paweł II i Benedykt XVI o Europie, w: Przegląd Zachodni 4 (2005), s. 193-204
– Spór o „Heilethos” i „Weltethos”, w: „Facere veritatem in caritate”, Księga Jubileuszowa ku czci Bpa Pawła Sochy CM, red. ks. Andrzej Brenk Poznań 2005, s. 427-435
– Kultura obszarem polsko-niemieckiego partnerstwa i współpracy, Kultur als Bereich deutsch-polnischer Partnerschaft und Zusammenarbeit, w: Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung, Warszawa-Poznań-Berlin 2004, s. 103-111
– Zweite gemeinsame Synode der polnischen Bistümer, Gegenwart und Perspektiven der katholischen Kirche in Polen, w: Theologie und Glaube 93 (2003), s. 544-550
– Die Doppelwirkungslehre aus der Sicht eines Theologen, w: Medizinethik 4, Jan C. Joerden/Josef N. Neumann (Hrsg.), Frankfurt (Main) 2003, s. 49-57
– Nauczyciel prawdy w trosce Kościoła o środowiska akademickie, w: Sursum corda, Księga Jubileuszowa ku czci ks. bpa Adama Dyczkowskiego, red. ks. Andrzej Brenk, Poznań 2002, s. 373-382
– Problem antykoncepcji jako wyzwanie wobec zasad moralnych dotyczących życia małżeńskiego, w: Poznańskie Studia Teologiczne (2001) t. II, s. 115-122

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych

– 30-31 maja 2016, Paderborn, referat „Anthropologie von Edit Stein”, Konferencja naukowa „Edith Stein: Leben und Werk“, organizator: Lehrstuhl für Moraltheologie ThF Paderborn
– 27 stycznia 2014, Szczecin, referat „Troska o wychowanie kapłańskie”, Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 24-27 czerwca 2013, Szczecin, Referat „Edith Steins Begegnungen mit polnischer Wissenschaft und Kultur“, II. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Europejskie pogranicza kulturowe. Wzajemne wpływy w języku, literaturze, teatrze i filmie, Szczecin, organizator: Wydział Filologiczny US
– 14 czerwca 2013, referat: „Opcja preferencyjna na rzecz ubogich jako zasada miłosierdzia”, Konferencja „Miłosierdzie jako zasada życia duchowego i społecznego. 75 rocznica śmierci św. S. Faustyny Kowalskiej”, Szczecin, organizator: Katedra TM i Duchowości US
– 1-2 lutego 2013, referat: „Prymas Stefan Wyszyński wobec młodzieży”, ogólnopolska konferencja „Kardynał Stefan Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, organizator: Wydział Teologiczny US i Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 22-24 października 2012, referat: „Zaniechanie sztucznego przedłużania życia jako decyzja w sumieniu”, międzynarodowa konferencja „Wokół problemu uporczywej terapii”, Szczecin-Dziwnów, organizator: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
– 22 października 2012, referat: „Polityka i etyka – razem czy osobno?, Konferencja naukowa „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, organizator: WT US i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 22 maja 2010, referat: „Ksiądz Michalski – życie i dzieło”, konferencja naukowa „Wydarzenia zielonogórskie”, Warszawa, organizator: Senat RP – senator Stanisław Iwan
– 16 kwietnia 2010, referat: „Autonomia porządku ziemskiego i nadprzyrodzonego”, konferencja naukowa „Religia i państwo”, Koszalin, organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 13-14 października 2009, referat: „Kwestia żydowska” w autobiograficznych pismach Edyty Stein, konferencja naukowa „Pamięć czasu zagłady”, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 6-8 kwietnia 2008, referat: „Eliadowska morfologia mitu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 23-24 kwietnia 2007, referat: „Ezoteryka jako ponadzmysłowa neoreligijność”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Problematyka literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 17-18 maja 2006, referat: „Sumienie w procesie wychowawczym”, Konferencja naukowa, „Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania”, Katowice, organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Hlonda, Mysłowice
– 12 pażdziernika 2005, referat: „Europa eine Seele geben”, Internationale Konferenz, „Polen und Deutsche im vereinten Europa“, organizator: Bistum Görlitz
– 23. października 2003 r., referat: „Kultura obszarem polsko-niemieckiego partnerstwa i współpracy. Kultur als Bereich deutsch-polnischer Partnerschaft und Zusammenarbeit“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?”., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin


Członek komitetu organizacyjnego

– Internationales Doktoranden Kolloquium: Moral und Spiritualiataet, 26.06.2016-29.06.2016, Szczecin, organizatorzy: Katedra TMiD WTUS i Lehrstuhl fuer Moraltheologie ThF Paderborn, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 20.06. 2015, Szczecin, organizatorzy: WT US, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, 27. 01. 2014, Szczecin, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie,  współorganizator
– XIII międzynarodowa konferencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”: Rodzina we współczesnej Europie, 13-14. 09.2013, Kraków, organizatorzy: UP JP II Kraków, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, uczestnik
– Konferencja naukowa : „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, 22. 10. 2012 r., Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, kierownik konferencji
– III międzynarodowa konferencji naukowej z cyklu „Fantastyczność i cudowność”, „Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji – od fikcji do mitu)”, 26–28 kwietnia 2009 r., organizator: Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa z okazji 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, 24 kwietnia 2009 r., Zielona Góra, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im Edyty Stein w Zielonej Górze, kierownik komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa oraz VI zielonogórskie sympozjum filozoficzne, Dialog w społeczeństwie wielokulturowym, 4-5 września 2008 r., Zielona Góra-Paradyż, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze i Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  przewodniczący komitetu organizacyjnego
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, 6-8 kwietnia 2008 r., Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?” 23. października 2003 r., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego

 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: agnieszka.sameluk@usz.edu.pl
Konsultacje: wtorek i środa 9:55 – 10:15 i 11:45 – 12:05